КАСАРК® (CASARK)

СКЛАД І ФОРМА ВИПУСКУ

таблетки 8 мг блістер, № 30Ціни в аптеках
Кандесартану цилексетил
8 мг
Допоміжні речовини: лактози моногідрат, крохмаль кукурудзяний, повідон, кальцію кармеллоза, магнію стеарат.
№ UA/12457/01/03 від 14.07.2017
B За рецептом
таблетки 16 мг блістер, № 30Ціни в аптеках
№ UA/12457/01/02 від 14.07.2017
B За рецептом
таблетки 32 мг блістер, № 30Ціни в аптеках
№ UA/12457/01/01 від 14.07.2017
B За рецептом

ДІАГНОЗИ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

фармакодинамічні параметри. Кандесартан — селективний блокатор рецепторів ангіотензину II (БРА) 1-го типу (АТ1). Кандесартан не пригнічує АПФ, що забезпечує трансформацію ангіотензину I в ангіотензин II та руйнує брадикінін; не впливає на АПФ та не призводить до кумуляції брадикініну або субстанції Р. При порівнянні кандесартану з інгібіторами АПФ розвиток кашлю рідше спостерігався у хворих, які лікувалися кандесартаном цилексетилом. Кандесартан не зв’язується з рецепторами інших гормонів та не блокує іонні канали, що беруть участь у регуляції функцій серцево-судинної системи. Внаслідок блокування АТ1-рецепторів ангіотензину II виникають дозозалежне ↑ рівня реніну, ангіотензину I, ангіотензину II та ↓ концентрації альдостерону в плазмі крові.

АГ. При АГ кандесартан викликає дозозалежне тривале ↓ АТ. Антигіпертензивний ефект препарату зумовлений ↓ загального периферичного опору судин (ЗПОС), без зміни ЧСС. Випадків вираженої артеріальної гіпотензії після прийому першої дози препарату, а також синдрому відміни після припинення терапії не спостерігалося.

Початок гіпотензії після прийому першої дози кандесартану цилексетилу — протягом 2 год. Максимальне ↓ АТ досягається протягом 4 тиж та зберігається протягом усього курсу терапії.

Кандесартану цилексетил, що призначають 1 раз на добу, забезпечує ефективне та поступове ↓ АТ протягом 24 год з незначними коливаннями в інтервалах між прийомами чергової дози препарату.

Ефективність препарату не залежить від віку та статі пацієнтів.

Кандесартану цилексетил ↑ кровотік у нирках, не впливає або ↑ швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ), тоді як судинний опір у нирках та фільтраційна фракція ↓. Застосування кандесартану цилексетилу в дозі 8–16 мг протягом 12 тиж не чинить негативного впливу на рівень глюкози та ліпідний профіль у пацієнтів з АГ та цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу.

Клінічна дія кандесартану цилексетилу на рівень захворюваності та смертності при застосуванні в дозі 8–16 мг (середня доза = 12 мг) 1 раз на добу досліджувалася під час рандомізованого клінічного дослідження за участю 4937 пацієнтів похилого віку (вік 70—89 років, 21% пацієнтів віком ≥80 років) з легкою та середньою тяжкістю АГ, які отримують лікування кандесартаном цилексетилом у середньому протягом 3,7 року (дослідження COPE — дослідження когнітивних функцій та прогнозу у пацієнтів літнього віку). Пацієнти, які отримували кандесартан або плацебо, у разі необхідності — у комбінації з іншими антигіпертензивними препаратами. У групі пацієнтів, які отримували кандесартан, відмічено ↓ АТ зі 166/90 до 145/80 мм рт. ст. та в контрольній групі — з 167/90 до 149/82 мм рт. ст. Статистично значущої різниці частоти серцево-судинних ускладнень (летальність у результаті серцево-судинних захворювань, частота інфаркту міокарда та інсульту, що не призвели до смертельного результату) між 2 групами пацієнтів не відмічено.

У групі пацієнтів, які отримували кандесартан, виявлено 26,7 випадка виникнення серцево-судинних ускладнень на 1000 пацієнто-років у порівнянні з 30 випадками на 1000 пацієнто-років у контрольній групі (відношення ризиків (ВР)=0,89; 95% довірчий інтервал (ДІ) 0,75–1,06; р=0,19).

Хронічна серцева недостатність (ХСН). Згідно з результатами дослідження CHARM (кандесартан при хронічній серцевій недостатності — оцінка зниження рівня смертності та захворюваності) застосування кандесартану цилексетилу призводило до ↓ частоти летальних випадків та необхідності в госпіталізації з приводу ХСН та поліпшення систолічної функції лівого шлуночка.

Пацієнти з ХСН на додаток до основної терапії отримували кандесартан цилексетил у дозі 4–8 мг/добу з ↑ дози до 32 мг/добу або до максимальної переносимої терапевтичної дози (середня доза кандесартану = 24 мг). Медіана тривалості спостереження — 37,7 міс. Через 6 міс терапії 63% пацієнтів, які продовжували терапію кандесартаном цилексетилом (89%), отримували терапевтичну дозу 32 мг.

В іншому дослідженні CHARM-Alternative (n=2028) брали участь пацієнти зі зниженою (≤40%) фракцією викиду (ФВ) лівого шлуночка, які не отримували інгібітор АПФ через непереносимість (в основному внаслідок кашлю — 72%); показники частоти летальних випадків від серцево-судинних захворювань та першої госпіталізації з приводу ХСН були значно нижчі в групі пацієнтів, які отримували кандесартан порівняно з групою плацебо (ВР=0,77; 95% ДІ 0,67—0,89; р<0,001). ↓ відносного ризику = 23%. У цьому дослідженні для запобігання 1 випадку летального наслідку від серцево-судинних ускладнень або госпіталізації з приводу ХСН було необхідно проводити терапію у 14 пацієнтів протягом усього періоду дослідження. Комбінований критерій, що включав частоту летальних випадків незалежно від їх причини та показник першої госпіталізації з приводу ХСН, також виявився значно нижчим у групі пацієнтів, які отримували кандесартан (ВР=0,80; 95% ДІ 0,7–0,92; р=0,001). При цьому спостерігався позитивний вплив кандесартану на кожну із складових цього комбінованого критерію — частоту летальних випадків та захворюваність (показник частоти госпіталізації з приводу ХСН). Застосування кандесартану цилексетилу приводило до поліпшення функціонального класу ХСН за класифікацією NYHA (р=0,008).

Фармакокінетичні параметри. Абсорбція. Кандесартану цилексетил — проліки для застосування per os. Швидко трансформується до активної речовини — кандесартану шляхом ефірного гідролізу при абсорбції із ШКТ, міцно зв’язується з АТ1-рецепторами та повільно дисоціює, не має властивостей агоніста. Абсолютна біодоступність кандесартану після застосування per os розчину кандесартану цилексетилу ≈40%.

Відносна біодоступність таблетованого препарату в порівнянні з розчином для застосування per os ≈34%. Таким чином, розрахункова абсолютна біодоступність таблетованої форми препарату = 14%. Cmax в плазмі крові — через 3–4 год після застосування таблетованої форми препарату.

При підвищенні дози препарату в межах рекомендованих доз концентрація кандесартану ↑ лінійно.

Фармакокінетичні параметри кандесартану не залежать від статі пацієнта. Прийом їжі не чинить значного впливу на AUC, тобто одночасний прийом їжі суттєво не впливає на біодоступність препарату.

Розподіл. Кандесартан активно зв’язується з білками плазми крові (>99%). Vd кандесартану = 0,1 л/кг.

Метаболізм та екскреція. Кандесартан в основному екскретується із сечею та жовчю в незміненому вигляді й лише незначною мірою метаболізується в печінці. T½ кандесартану ≈9 год. Кумуляції препарату не відмічено.

Загальний кліренс кандесартану ≈0,37 мл/хв/кг, при цьому нирковий кліренс ≈0,19 мл/хв/кг. Ниркова екскреція кандесартану здійснюється шляхом клубочкової фільтрації та активної канальцевої секреції. При застосуванні per os міченого за допомогою радіоактивних ізотопів кандесартану цилексетилу ≈26% від введеної дози екскретується із сечею у вигляді кандесартану та 7% — у вигляді неактивного метаболіту, тоді як в калі виявляється 56% від введеної кількості у вигляді кандесартану та 10% — у вигляді неактивного метаболіту.

У хворих похилого віку (≥65 років) Cmax та AUC кандесартану ↑ на 50 та 80% відповідно у порівнянні з дорослими пацієнтами молодого віку. Однак гіпотензивний ефект та частота виникнення побічних ефектів при застосуванні кандесартану цилексетилу не залежить від віку пацієнтів.

У пацієнтів з легким та середньої тяжкості порушенням функції нирок Cmax та AUC кандесартану ↑ на 50 та 70% відповідно, тоді як T½ препарату не змінювався в порівнянні із хворими з нормальною функцією нирок. У пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок Cmax та AUC кандесартану ↑ на 50 та 110% відповідно, а T½ препарату ↑ в 2 рази. У пацієнтів, які перебувають на гемодіалізі, виявлені аналогічні фармакокінетичні параметри кандесартану, як у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок.

У пацієнтів з легким та середньої тяжкості порушенням функції печінки спостерігалося ↑ AUC кандесартану на 23%.

ПОКАЗАННЯ

АГ.

ХСН та порушення систолічної функції лівого шлуночка (↓ ФВ лівого шлуночка ≤40%) як додаткова терапія до інгібіторів АПФ або при непереносимості інгібіторів АПФ.

ЗАСТОСУВАННЯ

per os, 1 раз на добу незалежно від прийому їжі.

АГ. Рекомендована початкова та підтримувальна доза кандесартану цилексетилу = 8 мг 1 раз на добу.

Пацієнтам, яким потрібно подальше ↓ АТ, слід підвищити дозу до 16 мг 1 раз на добу.

Максимальний антигіпертензивний ефект — протягом 4 тиж від початку терапії.

Якщо терапія кандесартаном цилексетилом не призводить до ↓ АТ до оптимальних значень, слід додати до терапії тіазидний діуретик.

Пацієнти похилого віку. У пацієнтів похилого віку відсутня необхідність корекції початкової дози препарату.

Пацієнти з порушенням функції нирок. У пацієнтів з легким або середньої тяжкості порушенням функції нирок (кліренс креатиніну (КК ≥30 мл/хв/1,73 м2) не потрібно змінювати початкову дозу препарату.

Клінічний досвід застосування препарату у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції нирок (КК <30 мл/хв/1,73 м2) обмежений; у цьому випадку слід розглянути можливість початку терапії з добової дози 4 мг.

Пацієнти з порушенням функції печінки. У пацієнтів з легким та середньої тяжкості порушенням функції печінки рекомендується розпочинати терапію з добової дози 2 мг 1 раз на добу. За необхідності можливе ↑ дози. Клінічний досвід застосування у хворих з тяжким порушенням функції печінки обмежений.

ХСН. Рекомендована початкова доза кандесартану цилексетилу = 4 мг 1 раз на добу. ↑ дози до 32 мг 1 раз на добу або до максимальної переносимої дози проводиться шляхом її подвоєння з інтервалом не менше ніж 2 тиж.

Особливі групи пацієнтів. Пацієнтам похилого віку та пацієнтам з порушенням функції нирок або печінки не потрібна зміна початкової дози препарату.

Застосування у дітей та підлітків. Безпека та ефективність застосування кандесартану цилексетилу у дітей та підлітків (віком до 18 років) не встановлені.

Супутня терапія. Кандесартан цилесетил можна призначати разом з іншими засобами, що застосовуються при терапії ХСН, наприклад інгібіторами АПФ, блокаторами β-адренорецепторів, діуретиками та серцевими глікозидами.

ПРОТИПОКАЗАННЯ

гіперчутливість до кандесартану або будь-якого компонента препарату;

період вагітності та годування грудьми;

тяжке порушення функції печінки та/або холестаз.

ПОБІЧНА ДІЯ

згідно з медичним словником нормативно-регуляторної діяльності MedDRA за частотою побічні ефекти кандесартану цилексетилу класифікуються наступним чином: дуже часто (≥1/10); часто (від ≥1/100 до <1/10); нечасто (від ≥1/1000 до <1/100); рідко (від ≥1/10 000 до <1/1000); дуже рідко (<1/10 000); частота невідома (неможиво оцінити за наявними даними).

Побічні ефекти, що встановлені при терапії АГ

Інфекції та інвазії: часто — інфекції дихальних шляхів.

Кров та лімфатична система: дуже рідко — лейкопенія, нейтропенія, агранулоцитоз.

Порушення метаболізму та харчування: дуже рідко — гіперкаліємія, гіпонатріємія.

Нервова система: часто — запаморочення/вертиго, головний біль.

Дихальна система, органи грудної клітки та середостіння: дуже рідко — кашель.

Травний тракт: дуже рідко — нудота.

Гепатобіліарна система: дуже рідко — ↑ рівня печінкових ферментів, порушення функції печінки, гепатит.

Шкіра і підшкірна клітковина: дуже рідко — ангіоневротичний набряк, висип, кропив’янка, свербіж.

Кістково-м’язова система та сполучна тканина: дуже рідко — біль у спині, артралгія, міалгія.

Нирки та сечовивідні шляхи: дуже рідко — погіршення функції нирок, включаючи гостру ниркову недостатність у чутливих пацієнтів.

Результати лабораторних аналізів: у більшості випадків клінічно значущого впливу кандесартану цилексетилу на звичайні лабораторні показники не зареєстровано. Як і при застосуванні інших інгібіторів РААС, спостерігалося незначне ↓ рівня гемоглобіну. У пацієнтів з порушенням функції нирок рекомендується проводити періодичний моніторинг рівнів калію та креатиніну в плазмі крові.

Побічні ефекти, що встановлені при терапії ХСН. Профіль побічних ефектів кандесартану цилексетилу у пацієнтів з ХСН відповідав фармакологічним властивостям препарату та стану здоров’я пацієнтів. Такі побічні ефекти, як гіперкаліємія, АГ та ниркова недостатність, найчастіше спостерігалися у пацієнтів віком ≥70 років, хворих на цукровий діабет або пацієнтів, які приймали інші лікарські засоби, що впливають на РААС, зокрема інгібітори АПФ та/або спіронолактон.

Кров та лімфатична система: дуже рідко — лейкопенія, нейтропенія та агранулоцитоз.

Порушення метаболізму та харчування: часто — гіперкаліємія; дуже рідко — гіпонатріємія.

Нервова система: дуже рідко — запаморочення, головний біль.

Серцево-судинна система: часто — артеріальна гіпотензія.

Дихальна система, органи грудної клітки та середостіння: дуже рідко — кашель.

Травний тракт: дуже рідко — нудота.

Гепатобіліарна система: дуже рідко — ↑ рівня печінкових ферментів, порушення функції печінки, гепатит.

Шкіра і підшкірна клітковина: дуже рідко — ангіоневротичний набряк, висипання, кропив’янка, свербіж.

Кістково-м’язова система та сполучна тканина: дуже рідко — біль у спині, артралгія, міалгія.

Нирки та сечовивідні шляхи: часто — порушення функції нирок, включаючи ниркову недостатність у чутливих пацієнтів.

Результати лабораторних аналізів: у пацієнтів, які приймають кандесартану цилексетил при ХСН, часто спостерігаються гіперкаліємія та порушення функції нирок. Рекомендований періодичний моніторинг рівнів креатиніну та калію в плазмі крові.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ

порушення функції нирок. Під час терапії кандесартаном цилексетилом, як і при застосуванні інших препаратів, що пригнічують РААС, у деяких пацієнтів може спростерігатися порушення функції нирок.

При застосуванні кандесартану цилексетилу у пацієнтів з АГ та нирковою недостатністю слід періодично контролювати рівень калію та креатиніну в плазмі крові. Клінічний досвід застосування препарату у пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок або термінальною стадією ниркової недостатності обмежений (КК <15 мл/хв).

У пацієнтів з ХСН необхідно періодично контролювати функцію нирок, особливо у пацієнтів віком ≥75 років, а також у пацієнтів з порушенням функції нирок. При підвищенні дози кандесартану цилексетилу також рекомендується здійснювати контроль рівня калію та креатиніну.

Поєднане застосування з інгібіторами АПФ при ХСН. При застосуванні кандесартану в комбінації з інгібіторами АПФ може ↑ ризик розвитку побічних ефектів, особливо порушення функції нирок та гіперкаліємії. У цих випадках необхідні ретельне спостереження та контроль лабораторних показників.

Стеноз ниркової артерії (a. renalis). У пацієнтів із двобічним стенозом ниркової артерії або стенозом a. renalis єдиної нирки препарати, що впливають на РААС, зокрема інгібітори АПФ, можуть викликати ↑ рівня сечовини та креатиніну в плазмі крові. Подібні ефекти можна очікувати при призначенні БРА.

Трансплантація нирки. Дані про застосування кандесартану цилексетилу у пацієнтів, яким нещодавно трансплантували нирку, відсутні.

Артеріальна гіпотензія. У пацієнтів з ХСН на фоні терапії кандесартаном цилексетилом може розвинутися артеріальна гіпотензія. Як і при застосуванні інших препаратів, що впливають на РААС, причиною розвитку артеріальної гіпотензії у пацієнтів з АГ може бути ↓ ОЦК, що спостерігається у пацієнтів, які отримують високі дози діуретиків. Тому на початку терапії слід дотримуватися обережності та, при необхідності, проводити корекцію гіповолемії.

Загальна анестезія та хірургічні втручання. У пацієнтів, які отримують терапію БРА, під час проведення загальної анестезії та хірургічних втручань може розвинутися артерільна гіпотензія внаслідок блокади РААС. Вкрай рідко можуть спостерігатися епізоди тяжкої гіпотензії, що потребують введення в/в інфузійних розчинів та/або вазопресорів.

Стеноз аортального та мітрального клапана (обструктивна гіпертрофічна кардіоміопатія). Слід дотримуватися обережності при призначенні кандесартану цилексетилу, як і інших вазодилатуючих препаратів, пацієнтам з обструктивною гіпертрофічною кардіоміопатією або гемодинамічно значущим стенозом аортального або мітрального клапана.

Первинний гіперальдостеронізм. Зазвичай пацієнти з первинним гіперальдостеронізмом резистентні до терапії антигіпертензивними препаратами, що впливають на РААС. У зв’язку з цим кандесартан цилексетил не рекомендується призначати таким пацієнтам.

Гіперкаліємія. Клінічний досвід застосування інших препаратів, що впливають на РААС, демонструє, що одночасне застосування кандесартану цилексетилу з калійзберігаючими діуретиками, препаратами калію або замінниками солі, що містять калій, або іншими препаратами, які можуть ↑ вміст калію в крові (наприклад гепарин), може призвести до розвитку гіперкаліємії у пацієнтів з АГ.

У пацієнтів з ХСН на фоні терапії кандесартаном цилексетилом може розвиватися гіперкаліємія. При застосуванні кандесартану цилексетилу у пацієнтів з ХСН рекомендується регулярний контроль рівня калію в крові, особливо при поєднаному призначенні з інгібіторами АПФ та калійзберігаючими діуретиками.

Загальні. Пацієнти, у яких судинний тонус та функція нирок переважно залежать від активності РААС (наприклад хворі з тяжкою ХСН або захворюваннями нирок, включаючи стеноз ниркової артерії), особливо чутливі до препаратів, що діють на РААС. Призначення подібних засобів супроводжується у цих хворих артеріальною гіпотензією, азотемією, олігурією і рідше — гострою нирковою недостатністю. Можливість розвитку перерахованих вище ефектів не може бути виключена і при застосуванні БРА. Різке ↓ АТ у хворих з ішемією міокарда або цереброваскулярними захворювання ішемічного генезу при застосуванні будь-яких антигіпертензивних засобів може призвести до розвитку інфаркту міокарда або інсульту.

Застосування у період вагітності та годування грудьми. У людського ембріона система кровопостачання нирки, яка залежить від розвитку РААС, починає формуватися в II триместр вагітності. Тому ризик для плода ↑ при призначенні кандесартану цилексетилу в II і III триместр вагітності. Препарати, що безпосередньо чинять пряму дію на РААС, можуть викликати порушення розвитку плода або негативно діяти на новонародженого аж до летального випадку при застосуванні препарату в II та III триместр вагітності.

У дослідженнях на тваринах виявлено пошкодження нирок в ембріональний та неонатальний період при застосуванні кандесартану цилексетилу. Передбачається, що механізм пошкодження зумовлений фармакологічними впливом препарату на РААС.

Зважаючи на отриману інформацію, не слід застосовувати кандесартан цилексетил під час вагітності. Якщо факт вагітності встановлений під час лікування кандесартаном цилексетилом, терапія повинна бути припинена (див. ПРОТИПОКАЗАННЯ).

На даний час невідомо, чи проникає кандесартан у грудне молоко. У зв’язку з потенційно небажаною дією на дітей грудного віку кандесартану цилексетил не слід застосовувати в період грудного вигодовування.

Діти. Безпека та ефективність застосування кандесартану цилексетилу у дітей та підлітків (віком до 18 років) не встановлені.

Вплив на здатність керування транспортними засобами або роботу з іншими механізмами. Вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами не вивчався, але фармакодинамічні властивості препарату вказують, що подібний вплив відсутній.

При керуванні транспортними засобами та виконанні потенційно небезпечних видів діяльності, що потребують підвищеної концентрації уваги та швидкості психомоторних реакцій, слід враховувати, що при застосуванні препарату можуть спостерігатися запаморочення та підвищена стомлюваність.

ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ

одночасне застосування з інгібіторами АПФ, іншими представниками класу БРА або аліскіреном пов’язане з ↑ ризиком гіпотензії, гіперкаліємії та порушення функції нирок (у тому числі гострої ниркової недостатності) у порівнянні з монотерапією.

У хворих на цукровий діабет одночасне застосування кандесартану цилексетилу та аліскірену протипоказане.

Одночасне застосування кандесартану цилексетилу з калійзберігаючими діуретиками, добавками калію, замінниками солі, що містять калій, або іншими лікарськими засобами, що ↑ рівень калію в плазмі крові, може призвести до розвитку гіперкаліємії. У таких пацієнтів необхідний моніторинг рівня калію в плазмі крові.

При одночасному застосуванні БРА (у тому числі кандесартану цилексетилу) з НПВП можливе порушення функції нирок, особливо в осіб похилого віку. Крім того, при одночасному призначенні із селективними інгібіторами ЦОГ-2, ацетилсаліциловою кислотою в дозі >3 г/добу та неселективними НПВП можливе ↓ гіпотензивного ефекту кандесартану цилексетилу.

Є повідомлення про зворотне ↑ плазмової концентрації та появу токсичної дії літію при одночасному застосуванні препаратів літію з інгібіторами АПФ та БРА. Не слід призначати препарати літію та кандесартан цилексетил для одночасного застосування.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ

вірогідними симптомами передозування кандесартану цилексетилу є симптоматична артеріальна гіпотензія та запаморочення. Є окремі повідомлення про випадки передозування кандесартану цилексетилом у дозі до 672 мг та реконвалесценції пацієнтів без негативних наслідків.

Терапія симптоматична. Необхідний моніторинг показників життєдіяльності. Пацієнту слід надати положення лежачи на спині з піднятими догори нижніми кінцівками. Якщо даний захід не досить ефективний, слід ↑ ОЦК за допомогою інфузії, наприклад 0,9% розчину натрію хлориду. Кандесартан цилексетил не елімінується з організму за допомогою гемодіалізу.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.

ІНСТРУКЦІЯ МОЗ

Дата додавання: 13.11.2019 р. Версія для друку

© Компендиум 2019

Коментарі

29.05.2019 10:30
З метою оцінки взаємозв’язку дози та відповіді у вигляді антигіпертензивного ефекту кандесартану цилексетилу був виконаний мета-аналіз [Elmfeldt D. et al., 1997]. Змінною величиною, що була первинною метою мета-аналізу з боку дослідників, був діастолічний АТ в положенні пацієнта сидячи, виміряний через 24 год після прийому дози кандесартану цилексетилу. Вторинною метою мета-аналізу була оцінка потенційного впливу віку або статі на ефект терапії кандесартаном цилексетилом. Максимальне зниження діастолічного тиску спостерігалося для доз кандесартану цилексетилу 8 та 16 мг. Слід зазначити, що всі дози кандесартану цилексетилу (2, 4, 8, 16 та 32 мг 1р/добу) викликали статично значуще зниження діастолічного АТ. Вікові та статеві відмінності не впливали на величину зниження АТ. Також оцінювали частоту відповіді на проведену терапію. Вона підвищувалась з 35% в групі, що отримувала 2 мг препарату до 55% в групі та в межах від 20% до 28% — в групі плацебо. Також проводилась оцінка профілів АТ протягом 24 год після застосування кандесартану цилексетилу. Терапія кандесартаном цилексетилом в дозі від 4 до 16 мг/добу знижувала середній діастолічий АТ, що зареєстрований за 24 год, денний та нічний діастолічний АТ з однаково на 6-ому та 12-ому тижнях терапії. Через 12 тижнів діастолічний АТ, що виміряний за 24 год, в середньому знизився на 7,2-8,3 мм рт ст при прийомі кандесартану цилексетилу. Профілі діастолічного АТ за 24 год, продемонстрували, що кандесартан цилексетил знижує АТ протягом усієї доби В багатоцентровому рандомізованому подвійно-сліпому плацебо-контрольованому дослідженні в паралельних групах досліджували ефективність, переносимість та безпечність кандесартану цилексетилу [Reif М. et al., 1998]. Пацієнти з АГ отримували терапію або плацебоб або кандесартан цилексетил в дозі 2, 4, 8, 16 або 32 мг/добу протягом 8 тижнів. Систолічний АТ та АТ, що був виміряний в положенні сидячи, статистично значуще знижені при терапії кандесартаном цилексетилом (р <0,005) порівняно з плацебо. В дослідженні продемонстрований взаємозв’язок «доза-відповідь» з більш значущим зниженням АТ при застосуванні більш високих доз кандесартану цилексетилу (p ≤ 0,0001). Дози 16 та 32 мг були найбільш ефективними щодо контролю за АТ. В мета-аналізі [Hubmer R. et al., 2014] оцінювали ефект та переносимість різних доз кандесартану цилексетилу в 6 рандомізованих подвійно-сліпих в паралельних групах дослідженнях взаємозв’язку «доза-відповідь» у 1490 пацієнтів. Встановлено, що антигіпертензивний ефект кандесартану був дозозалежним в межах доз від 2 до 16 мг\добу. Реєстрували статистично значуще зниження АТ для доз 4 та 8 мг з найбільшим антигіпертензивним ефектом для дози 16 мг.

Додати свій

Ціни на КАСАРК® в містах України

Вінниця 146.18 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 133.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Вінниця, шосе Хмельницьке, 108А, тел.: +380981858361

Дніпро 145.35 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 123.9 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Дніпро, просп. Героїв, 22

Житомир 140.5 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 129.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95, тел.: +380981858362

Запоріжжя 144.89 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 120.3 грн./уп.
«МЕД-СЕРВІС» Запоріжжя, вул. Ладозька, 14, тел.: +380612127223

Івано-Франківск 147.74 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 134.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Івано-Франківськ, вул. Галицька, 80Б, тел.: +380673124744

Київ 158.94 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 119.517609 грн./уп.
«ФАРМАЦІЯ» Київ, вул. Іллїнська, 3/7, тел.: +380443539753

Кропивницький 144.33 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 133.5 грн./уп.
«ПОДОРОЖНИК» Кіровоград, вул. Пашутинська, 75, тел.: +380677196874

Луцьк 141.59 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 127.5 грн./уп.
«ВОЛИНЬФАРМ» Луцьк, вул. Лесі Українки, 47, тел.: +380504361590

Львів 155.36 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 132.5 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Львів, вул. Клепаровская, 4, тел.: +380681614612

Миколаїв 146.47 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 132.96 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Миколаїв, вул. Південна, 39, тел.: +380512223196

Одеса 154.59 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 131.4 грн./уп.
«FARMACIA» Одеса, вул. Мала Арнаутська, 1, тел.: +380487229394

Полтава 143.81 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 110.09 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Полтава, вул. Чураївни, 3/2, тел.: +380631867589

Рівне 148.52 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 131.99 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Рівне, вул. Князя Романа, 9, тел.: +380672133195

Суми 141.62 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 127.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Суми, просп. Курський, 105, тел.: +380542774403

Тернопіль 148.7 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 131.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Тернопіль, вул. Мира, 11, тел.: +380634851370

Ужгород 154.8 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 133.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Ужгород, вул. Линтура, 15

Харків 141.33 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 121.97 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Харків, вул. Харьківських Дивізій, 14

Херсон 142.91 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 130.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Херсон, вул. Потьомкінська, 103

Хмельницький 153.91 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 131.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 4/1

Черкаси 143.3 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 133.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Черкаси, вул. Надпільна, 353, тел.: +380472312312

Чернігів 142.32 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 130.95 грн./уп.
«БАЖАЄМО ЗДОРОВ'Я» Чернігів, вул. Шевченка, 22, тел.: +380462230396

Чернівці 152.23 грн./уп.

КАСАРК® табл. 16 мг блістер № 30, Корпорация Артериум ..... 129.29 грн./уп.
«АПТЕКА БАМ» Чернівці, просп. Незалежності, 91, тел.: +380676944731

Developed by Maxim Levchenko