Гіпертонічна хвороба

Міжнародні назви

Гіпертонічна хвороба (есенціальна гіпертензія) — це підвищення САТ та/чи ДАТ до ≥140/90 мм рт. ст., зумовлене дисфункцією вищих судинорегулюючих центрів, нейрогуморальних та ниркових механізмів, без первинного зв’язку його з органічними змінами в нирках, головному мозку, ендокринній системі.

У світі АГ діагностовано в 1 млрд осіб, а за прогнозом у 2025 р. хворітимуть 1,5 млрд населення. В Україні на гіпертонічну хворобу хворіють понад 12,3 млн осіб. У 1999 р. прийнято Національну програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні, мета якої — зниження захворюваності населення на АГ, ІХС і цереброваскулярні захворювання, зниження смертності від ускладнень гіпертонічної хвороби, а також підвищення тривалості та покращення якості життя. З 2010 по 2020 р. в Україні триває виконання другої Національної програми профілактики та лікування артеріальної гіпертензії зі зниження розвитку ІХС, цереброваскулярної патології та її ускладнень (ІМ, інсультів) і покращення якості життя.

Основні правила вимірювання АТ [60]

Золотим стандартом скринінгу, діагностики та оцінки ефективності терапії АГ є традиційне вимірювання АТ в умовах закладу («офісне» вимірювання АТ).

Правила вимірювання АТ:

1. Вимірювання АТ починають після 3–5-хвилинного відпочинку пацієнта в положенні сидячи. Виконують мінімум два вимірювання АТ з інтервалом 1–2 хв (додаткове третє вимірювання — у разі значної різниці між результатами перших двох вимірювань) і обчислюють середнє арифметичне значення. Під час первинного огляду пацієнта вимірювання АТ виконують на обох руках і визначають домінантну руку (з вищим рівнем АТ), на якій надалі буде вимірюватися АТ.

2. Для вимірювання АТ використовують манжетки відповідного розміру: стандартна (ширина 12–13 см, довжина 35 см), велика (окружність плеча пацієнта >32 см) і маленька манжетка (для дітей віком до 5 років); манжетку розміщують посередині плеча на рівні серця, щоб її нижній край знаходився на 2–2,5 см вище ліктьової ямки, а між манжетою і поверхнею плеча проходив палець.

3. У разі використання аускультативного методу вимірювання АТ визначають I фазу (появу) і V фазу (зникнення) тонів Короткова, які відповідають САТ і ДАТ.

4. Вимірювання АТ на 1-й та 3-й хвилині після переходу в ортостаз необхідно обов’язково виконувати особам похилого віку, а також хворим на ЦД та в усіх випадках наявності ортостатичної гіпотензії (зниження САТ на ≥20 мм рт. ст. або ДАТ на ≥10 мм рт. ст.) чи у разі підозри на неї.

Важливим доповненням до традиційного «офісного» є вимірювання АТ поза межами медичного закладу — амбулаторне добове і домашнє моніторування АТ. Вони дають можливість точніше оцінити рівень АТ на основі оцінки більшої кількості вимірювань в умовах реального життя пацієнта, а результати таких вимірювань є більш точними предикторами серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з АГ. Відомо, що на рівень АТ можуть впливати різні фактори. Основними показаннями для амбулаторного добового та домашнього моніторування АТ є підозра на гіпертензію «білого халата», масковану чи нічну гіпертензію, гіпотензію, значна міжвізитна варіабельність АТ при «офісних» вимірюваннях і резистентна АГ. Залежність підвищення АТ від окружності руки наведено в табл. 2.46, а діагностичні критерії АГ при різних умовах вимірювання — в табл. 2.47.

Таблиця 2.46. Ступінь підвищення АТ залежно від окружності руки

Окружність руки, см

АТ (ступінь підвищення), мм рт. ст.

40

10/7

45

15/10

50

21/18

55

26/18

Таблиця 2.47. Діагностичні критерії АГ при різних умовах вимірювання

Умови вимірювання

САТ, мм рт. ст.

ДАТ, мм рт. ст.

«Офісний» АТ

≥140

та/або

≥90

24-годинне середньодобове моніторування АТ

≥130

та/або

≥80

Домашній АТ

≥135

та/або

≥85

Середньонічний АТ

≥120

та/або

≥70

Середньоденний АТ

≥135

та/або

≥85

На показники АТ впливає «синдром білого халата», який можливий у 20% пацієнтів. У осіб похилого віку може виникати склероз плечової артерії, який стає причиною несправжньої АГ. Він визначається пальпаторно (таку артерію майже неможливо стискувати, пульсація артерії зберігається і після підвищення тиску в манжетці вище аускультативного рівня САТ). Тому висновок про підвищений АТ ґрунтується на результатах трьох вимірювань, зроблених протягом 3–4 тиж, за винятком випадків, які потребують невідкладної терапії.

Основні ланки патогенезу гіпертонічної хвороби

1. Активація симпатоадреналової системи (підвищення синтезу норепінефрину, адреналіну).

2. Активація РААС із підвищенням синтезу ангіотензину ІІ та альдостерону.

3. Підвищення синтезу вазопресорів (ангіотензину ІІ, ендотеліну-1, тромбоксану А2) та зменшення утворення вазодилататорів (оксиду азоту, простацикліну).

4. Послаблення депресорної функції нирок (зниження синтезу простагландинів, брадикініну).

5. Розвиток гіпертрофії та ремоделювання серця і судин.

6. Спадковий фактор змін клітинних мембран, який супроводжується підвищенням концентрації Na+, Са2+ в цитоплазмі, розвитком гіпертрофії та проліферації, дефектом системи кінінів, що призводить до підвищення тонусу артеріол і порушення депресорної функції PAAC.

Класифікації АТ та АГ наведені в табл. 2.48, 2.49.

Таблиця 2.48. Класифікація АГ за рівнем АТ (ESH/ESC, 2018) [53]

Рівень АГ, ступінь гіпертензії

САТ, мм рт. ст.

ДАТ, мм рт. ст.

Оптимальний

<120

<80

Нормальний

<130

<85

Високий нормальний

130–139

85–89

Гіпертензія: 1-й ступінь;

2-й ступінь;

3-й ступінь

140–159;

160–179;

>180

90–99;

100–109;

>110

Ізольована систолічна АГ

≥140

<90

 • Примітка. Ступінь ізольованої систолічної АГ визначається за величиною САТ, як при гіпертонічній хворобі.

Таблиця 2.49. Класифікація АГ з ураженням органів-мішеней (рекомендації ВАКУ, 2018) [60]

Стадія АГ

Клінічні та морфологічні прояви ураження органів-мішеней

І стадія

Об’єктивні прояви ураження органів-мішеней відсутні

ІІ стадія

Об’єктивні ознаки уражень органів-мішеней без симптомів з їхнього боку чи порушення функції:

 • ГЛШ (за даними рентгенологічного, ЕКГ- та ехоКГ-обстежень);
 • генералізована чи фокальна ангіопатія сітківки;
 • мікроальбумінурія, незначне підвищення концентрації креатиніну в плазмі крові (≤177 мкмоль/л)

ІІІ стадія

Об’єктивні клінічні ознаки ураження органів-мішеней із симптомами порушення функції

Серце

ІМ, ХСН ІІа–ІІІ стадії

Головний мозок

ГПМК, інсульт, транзиторні ішемічні атаки. Гостра гіпертензивна енцефалопатія. Судинна деменція

Сітківка

Крововилив або ексудат із набряком (чи без нього) зорового нерва. Ці ознаки характерні для злоякісної або швидко прогресуючої АГ

Нирки

Креатинін у плазмі крові >177 мкмоль/л. ХНН

Судини

Розшаровуюча аневризма аорти

Оцінка ураження органів-мішеней

Серце: ЕКГ — обов’язкова для всіх пацієнтів; додаткові дослідження (ехоКГ, навантажувальні тести, холтерівське моніторування ЕКГ) виконуються за показаннями, що визначаються під час фізикального обстеження та за даними ЕКГ. Для всіх ехоКГ бажана на етапі первинної ланки і обов’язкова на етапі вторинної допомоги.

Артерії: допплерографія сонних і периферичних артерій, визначення швидкості пульсової хвилі та гомілково-плечовий індекс можуть застосовуватися як додаткові дослідження.

Нирки: визначення креатиніну в сироватці крові та розрахунок ШКФ (КК), загальний аналіз сечі рекомендовані всім пацієнтам з АГ, за необхідності додатково здійснюють оцінку екскреції альбуміну з сечею і УЗД нирок.

Клінічне значення ГЛШ пов’язують із порушенням діастолічної функції міокарда внаслідок підвищення його твердості й розвитку відносної коронарної недостатності; зменшення діастолічної піддатливості ЛШ призводить до підвищення його тиску наповнення і венозного застою в легенях при незмінній систолічній функції. Хворі відчувають задишку в разі фізичного навантаження, що наростає з приєднанням систолічної міокардіальної недостатності.

При гіпертонічній хворобі розвивається жорсткість великих судин. Старіння асоціюється з підвищенням САД і зниженням ДАТ. З віком знижується піддатливість (еластичність) великих артерій. Зниження еластичності та підвищення жорсткості великих судин у пацієнтів з ізольованою систолічною АГ негативно впливає на функцію серця і призводить до порушень внутрішньосерцевої гемодинаміки. При гіпертонічній хворобі серед пацієнтів із більшою масою міокарда ЛШ зростає смертність. Отже, ГЛШ спричиняє розвиток хронічної коронарної недостатності, СН, ІМ, аритмій серця.

Звуження судин сітківки свідчить про ураження головного мозку і розвиток церебральної недостатності.

Визначають 4 ступені ретинопатії:

І ступінь — мінімальне звуження артеріол і нерівномірність їхнього просвіту. Співвідношення діаметра артеріол і вен зменшується до 1 : 2.

ІІ ступінь — звуження артеріол (артеріоло-венулярне співвідношення становить 1 : 3) з ділянками спазму. Характерним є розтягнення вен і стиснення їх у місці перетинання з артеріолами внаслідок потовщення стінок артеріол (симптом перехрестя Салюса — Гуна).

ІІІ ступінь — на тлі спазму і склерозу артеріол (артеріоло-венулярне співвідношення — 1 : 4) визначають характерні крововиливи, що нагадують язики полум’я, і пухкі ексудати, що є ділянками ішемії чи інфарктів сітківки.

ІV ступінь — поява набряку диска зорового нерва, що приєднується до кожної із зазначених змін і свідчить про крайній ступінь вираженості злоякісної АГ.

На ранніх стадіях ретинопатії зір не страждає. Масивні ексудати та крововиливи можуть спричиняти появу дефектів полів зору, а при ураженні макули — сліпоти.

Протеїнурія, гіпоальбумінурія чи підвищення рівня креатиніну до 2 мг/дл (до 175 мкмоль/л) свідчать про органічні зміни в нирках. Атеросклеротичні зміни в артеріях призводять до ураження органів-мішеней. Супутні захворювання чи ускладнення АГ, а також ступені ризику розвитку серцевих подій наведено у табл. 2.50 і 2.51.

Таблиця 2.50. Стратифікація ризику для оцінки прогнозу при АГ (ESH/ESC, 2018), мм рт. ст.

ФР та/чи захворювання та/чи УОМ

Високий нормальний

САТ 130–139

ДАТ 85–89

АГ І ступеня

САТ 140–159

ДАТ 90–99

АГ ІІ ступеня САТ 160–179

ДАТ 100–109

АГ ІІІ ступеня САТ >180
ДАТ >110

ФР відсутні

Низький

Помірний

Високий

1–2 ФР

Низький

Помірний

Помірний/високий

Високий

≥3 і ФР

Низький/помірний

Помірний/високий

Високий

Високий

УОМ

ХНН ІІІ стадії

ЦД

Помірний/високий

Високий

Високий

Високий /

дуже високий

ССЗ

ЦД + УОМ/ФР/

ХНН ІV

Дуже високий

Дуже високий

Дуже високий

Дуже високий

 • Примітки. ФР — фактор ризику; УОМ — ураження органів-мішеней.

Таблиця 2.51. Ступені ризику розвитку серцевих подій у найближчі 10 років у пацієнтів з АГ за даними статистичних досліджень

Ризик

Фремінгемські критерії, %

Критерії SCORE, %

Цільовий рівень АТ, мм рт. ст.

Низький

˂15

<4

125/75

Середній

15–20

4–5

130/85

Високий

>20

5–8

140/90

Дуже високий

>30

>8

140/90

Групи ризику серцево-судинних ускладнень:

1. Низький додатковий ризик (ризик 1) мають хворі на АГ 1-го ступеня без факторів ризику. До цієї групи відносять лише жінок, оскільки чоловіча стать сама по собі є фактором ризику ССЗ. Ризик розвитку ССЗ і ускладнень у найближчі 10 років за SCORЕ та Фремінгемськими критеріями становить відповідно <4 та <15%.

2. Помірний додатковий ризик (ризик 2) — АГ 1-го ступеня з факторами ризику та АГ 2-го ступеня, не більше 2 факторів ризику або вони відсутні. Немає ураження органів-мішеней серцево-судинних ускладнень. Ризик їх розвитку у найближчі 10 років становить 4–5 та 15–20%.

3. Високий додатковий ризик (ризик 3) мають пацієнти з АГ ІІ ступеня. До цієї групи відносять також хворих на АГ І ступеня за наявності ЦД або високого тиску (АГ 2-го або 3-го ступеня), які не мають ускладнень АГ. Ризик розвитку серцево-судинних ускладнень у найближчі 10 років становить 5–8 та 20%.

4. Дуже високий додатковий ризик (ризик 4) мають пацієнти з АГ ІІІ стадії. До цієї групи ризику відносять також хворих на АГ ІІ стадії + ЦД і пацієнтів будь-якої стадії з тяжким ураженням нирок (ШКФ <30 мл/хв/1,73 м2). Ризик розвитку серцево-судинних ускладнень або смерті у найближчі 10 років становить >8 та >30%.

Індивідуальна оцінка ризику:

Низький ризик — І ступінь: немає факторів ризику, уражень органів-мішеней та супутніх захворювань.

Помірний ризик — ІІ чи І ступінь: АГ + 1–2 фактори ризику.

Високий ризик — ІІІ ступінь: АГ (будь-якого ступеня) + 3 фактори ризику (чи + ураження органів-мішеней).

Відомо, що стадія гіпертонічної хвороби характеризує прогресування захворювання залежно від терміну розвитку, а ступінь АГ відображає рівень АТ. Останнім часом термін «ступінь гіпертонічної хвороби» використовується частіше. Якщо значення САД та ДАТ належать до різних ступенів, використовується вищий ступінь.

До факторів ризику внесені нові, такі як рівень сечової кислоти, раннє настання менопаузи у жінок, психосоціальні та соціально-економічні фактори, ЧСС у спокої >80 уд./хв (табл. 2.52).

Також на оцінку серцево-судинного ризику у хворих на АГ впливають ураження органів-мішеней, ССЗ, ЦД і захворювання нирок (табл. 2.53).

Слід пам’ятати про дуже низьку чутливість методу ЕКГ для виявлення ГЛШ. Так, при використанні індексу Соколова — Лайона чутливість становить 11%. Це свідчить про гіпердіагностику ГЛШ цим методом.

Таблиця 2.52. Специфічні фактори ризику у хворих на АГ (ESH/ESC, 2018)

Стать — чоловіки та жінки
(чоловіки ≤55 років, жінки ≤65 років)

Ожиріння або надлишкова маса тіла

Вік

Ранній розвиток АГ у хворого або батьків

Тютюнопаління нині та в анамнезі

Рання менопауза*

Загальний ХС і ХС ЛПНЩ

Малорухливий спосіб життя

Рівень сечової кислоти*

Психосоціальні та соціально-економічні фактори*

ЦД

ЧСС у спокої >70 уд./хв*

 • Примітка. *Нові фактори ризику.

Таблиця 2.53. Шкала факторів (крім АТ), які використовуються для стратифікації загального серцево-судинного ризику [53]

Основні фактори
ризику

Безсимптомне ураження органів-мішеней

Супутні
захворювання

 • Чоловіча стать.
 • Вік (у чоловіків >55 років, у жінок >65 років).
 • Тютюнопаління.
 • Дисліпідемія:
  загальний ХС >5,0 ммоль/л
  або ХС ЛПНЩ > 3,0 ммоль/л; або ХС ЛПВЩ — чоловіки <1,0 ммоль/л, жінки <1,2 ммоль/л, ТГ >1,7 ммоль/л.
 • Глюкоза у плазмі крові натще 5,6–6,9 ммоль/л.
 • Абдомінальне ожиріння (окружність талії >94 см у чоловіків і >80 см — у жінок).
 • ССЗ у родичів 1-го ступеня спорідненості (до 55 років у чоловіків, до 65 років — у жінок)
 • ГЛШ (за даними ЕКГ, ехоКГ).
 • Ультразвукові ознаки потовщення стінок судин (товщина інтими-медіа сонної артерії >0,9 мм) або наявність атеросклеротичної бляшки.
 • Індекс АТ гомілка/плечова артерія <0,9.
 • Мікроальбумінурія
  (30–300 мг/добу).
 • Підвищення концентрації креатиніну (у чоловіків 115–133 мкмоль/л, у жінок — 107–124 мкмоль/л) або зниження КК <60 мл/хв
 • ЦД.
 • Цереброваскулярні хвороби (ішемічний інсульт, крововилив у мозок, транзиторна ішемічна атака).
 • Хвороби серця (ІМ, стенокардія, перенесена операція реваскуляризації, ХСН ІІА–ІІІ стадії).
 • Хвороби нирок (діабетична нефропатія, ниркова недостатність).
 • Креатинін у плазмі крові
  (у жінок >124 мкмоль/л;
  у чоловіків >133 мкмоль/л);
  альбумінурія <300 мг/добу.
 • Оклюзивні ураження периферичних артерій.
 • Тяжка ретинопатія (геморагії, ексудат, набряк диска зорового нерва)

Приклади формулювання діагнозу:

1. Гіпертонічна хвороба, ІІ стадія, 2-й ступінь. Гіпертензивне серце, гіпертензивна ангіопатія сітківки. Ризик високий.

2. Гіпертонічна хвороба, ІІІ стадія, 3-й ступінь. ІХС. Стабільна стенокардія напруження, ІІ ФК. Ризик дуже високий.

3. Гіпертонічна хвороба, ІІІ стадія, 3-й ступінь. Транзиторна ішемічна атака. Ризик дуже високий.

4. Гіпертонічна хвороба, ІІ стадія, 3-й ступінь. ХХН 2 (гіпертензивна нефропатія). Ризик дуже високий.

5. ХХН 3. Сечокам’яна хвороба (конкремент у правій нирці). Вторинний хронічний пієлонефрит. АГ, ІІІ стадія, 3-й ступінь. Ризик дуже високий.

6. Стеноз правої ниркової артерії (вказати генез). Балонна ангіопластика (дата). Вторинна АГ, ІІ стадія, 1-й ступінь. ГЛШ. Лівошлуночкова екстрасистолія. СН, І стадія. Ризик високий.

7. Аденома правої надниркової залози. Вторинна АГ, ІІІ стадія, 2-й ступінь. Ішемічний інсульт (басейн, дата). Ризик дуже високий.

8. Феохромоцитома надниркової залози. Вторинна АГ, ІІ стадія, 3-й ступінь. ГЛШ. Тріпотіння передсердь (ТП) (пароксизмальна форма). Ризик ІІІ. 9. Закрита травма голови. Струс головного мозку (дата). Вторинна АГ, І стадія, 2-й ступінь. Неускладнений гіпертензивний криз (дата). Дисліпідемія. Ризик помірний.

Необхідні дії лікаря щодо діагностики АГ [60]

Обов’язкові:

1. Вимірювання АТ при кожному зверненні до лікаря у стандартних умовах мінімум 2 рази упродовж прийому. При першому зверненні АТ вимірюють на обох руках. При виявленні різниці в рівні АТ на руках для подальших вимірювань використовують руку з вищим АТ (!).

2. Лікарський огляд усіх пацієнтів: фізикальне обстеження; оцінка неврологічного статусу; офтальмоскопія очного дна пацієнтам із САТ >160 мм рт. ст. та пацієнтам з офтальмологічною та неврологічною симптоматикою.

3. Лабораторні обстеження — загальний аналіз крові, сечі, визначення рівня глікемії, рівня креатиніну — виконувати всім пацієнтам при первинному зверненні. За неможливості виконання досліджень у закладах первинної медичної допомоги слід направити пацієнта до закладу, який надає вторинну медичну допомогу.

4. Реєстрація ЕКГ у 12 відведеннях.

5. Визначення факторів ризику та попередня оцінка загального серцево-судинного ризику.

6. При вторинній АГ, резистентній АГ, АГ у пацієнтів молодого віку (до 40 років), вагітності з АГ пацієнт направляється для проведення обстеження до закладів, які надають вторинну медичну допомогу.

Бажані:

1. Лабораторні обстеження: визначення АлАТ; ТГ; мікроальбумінурії; сечової кислоти; рівня загального ХС; обчислення ШКФ за формулою Кокрофта — Голта.

2. Інструментальні обстеження: УЗД серця (ехоКГ, допплер-ехоКГ); УЗД екстра-краніальних судин шиї; УЗД нирок.

Клініка гіпертонічної хвороби залежить від ступеня тяжкості захворювання, що викладено в наведених класифікаціях. Ризик ускладнень (ІМ, інсульту, серцево-судинної смертності) та ризик уражень органів-мішеней і супутніх ССЗ розглянуто раніше.

При АГ часто виникає резистентність до лікування. Характеристика хворих із резистентною АГ і причини її розвитку наведені в табл. 2.54 і 2.55.

Причини істинної резистентної АГ

1. Невиявлена вторинна гіпертензія.

2. Гіпертонічна хвороба чи вторинна гіпертензія тяжкого перебігу (табл. 2.56).

3. ЦД.

При резистентній формі АГ показане допоміжне обстеження для визначення причин резистентності до фармакотерапії.

Діагностику та лікування при резистентній формі АГ розглянуто в табл. 2.57.

Таблиця 2.54. Резистентна гіпертензія, характеристики, вторинні причини та підтримувальні фактори (ESC/ESH, 2018)

Характеристики хворих
із резистентною гіпертензією

Вторинні причини резистентної гіпертензії

Ліки та субстанції,
які можуть бути причиною підвищення АТ

Демографія:

 • похилий вік (особливо >75 років);
 • ожиріння;
 • частіше у представників негроїдної раси;
 • надмірне споживання кухонної солі;
 • початково високий АТ із подальшою хронізацією неконтрольованої гіпертензії

Найчастіші причини:

 • первинний альдостеронізм;
 • атеросклеротична реноваскулярна хвороба;
 • обструктивне апное уві сні;
 • ХХН

Призначені ліки:

 • пероральні контрацептиви;
 • симпатоміметичні засоби (деконгестанти, засоби для лікування застуди);
 • НПЗП;
 • циклоспорин;
 • еритропоетин;
 • стероїди (зокрема преднізолон і гідрокортизон);
 • деякі препарати для лікування раку

Супутні захворювання:

 • ЗГУОМ: ГЛШ та/або ХХН;
 • діабет;
 • атеросклеротичне ураження судин;
 • жорстка аорта та ізольована систолічна АГ

Нечасті причини:

 • феохромоцитома;
 • фібромускулярна дисплазія;
 • коарктація аорти;
 • хвороба Кушинга;
 • гіперпаратиреоз

Субстанції, які не призначають:

 • рекреаційні засоби (в тому числі кокаїн, амфетаміни, анаболічні стероїди);
 • надмірне споживання локриці;
 • засоби рослинного походження (ефедра та махуанг)
 • Примітка. ЗГУОМ — зумовлене гіпертензією ураження органів-мішеней.

Таблиця 2.55. Принципи лікування пацієнтів із резистентною формою АГ

Рекомендації

Клас
рекомендацій

Рівень
доказовості

Рекомендується визначити АГ як стійку до лікування (тобто резистентну гіпертензію), якщо:

 • призначення відповідної терапевтичної стратегії в оптимальних дозах (або в дозах, що найкраще переносяться), яка повинна включати діуретик (зазвичай іАПФ або БРА із БКК і тіазид/тіазидний діуретик), не знижує клінічні показники САТ і ДАТ до <140 мм рт. ст. і/або <90 мм рт. ст. відповідно; і
 • неадекватний контроль АТ, підтверджений АМАТ або ДМАТ; і
 • після виключення різних причин псевдорезистентної гіпертензії (особливо поганої прихильності до ліків) і вторинних гіпертензій

І

С

Рекомендоване таке лікування при резистентній гіпертензії:

 • посилення заходів щодо способу життя, особливо обмеження натрію;
 • додавання до лікування низьких доз спіронолактону*;
 • або подальше доповнення діуретичної терапії при непереносимості спіронолактону або еплереноном*, або амілоридом*, або більш високими дозами тіазиду/тіазидного діуретика або петльовим діуретиком;
 • або додавання бісопрололу, або доксазозину

І

С

 • Примітки. АМАТ — амбулаторне моніторування АТ; ДМАТ — домашнє моніторування АТ. *У разі непереносимості спіронолактону його замінюють на амілорид або еплеренон. Застосування цих препаратів повинно обмежуватися пацієнтами з рівнем рШКФ ≥45 мл/хв і концентрацією калію в плазмі крові ≤4,5 ммоль/г.

Таблиця 2.56. Діагностичні методи, які диференційовано застосовуються при гіпертонічній хворобі

Заходи

Клінічні рекомендації

Рівень
доказовості

Ангіографія ниркових артерій
із селективним забором крові на вміст реніну та альдостерону

Не показана пацієнтам з уже встановленим діагнозом гіпертонічної хвороби, оскільки пов’язана з високим ризиком виникнення ускладнень.

Необхідно орієнтуватися на провідний симптомокомплекс у клінічній картині захворювання, а також на відсутність таких симптомів:

 • патологічних шумів у проекції ниркових артерій;
 • патології при неінвазивних дослідженнях (ультразвукове дуплексне сканування ниркових артерій);
 • гіповолемія (гіперальдостеронізм) і підвищення активності реніну в плазмі крові

Немає даних

Пункційна біопсія нирок

Не показана хворим за відсутності даних (анамнезу, фізикального, інструментально-лабораторного досліджень) на користь ренопаренхіматозної АГ

Немає даних

Таблиця 2.57. Діагностика та лікування резистентної АГ [53, 75]

Підтвердження резистентності АГ

 • Офісний АТ >140/90.
 • Пацієнти, які приймають ≥3 антигіпертензивних препаратів в оптимальних дозах, включаючи діуретик.
 • Офісний АТ цільовий досягається, коли пацієнт приймає ≥4 антигіпертензивних препарати

Виключення псевдорезистентності

 • З’ясування, чи прихильний пацієнт до режиму лікування.
 • Застосування домашнього чи добового моніторування АТ, щоб виключити АГ «білого халата»

Визначення
та зміна факторів,
що впливають
на розвиток АГ

 • Ожиріння.
 • Низька фізична активність.
 • Надмірне вживання алкоголю.
 • Надмірне споживання кухонної солі та рідини, недостатнє споживання клітковини

Обмеження застосування препаратів, що негативно впливають на контроль АТ

 • НПЗП.
 • ГК.
 • Симпатоміметики (деякі засоби для схуднення, деконгестанти).
 • Стимулятори (кава, кофеїн).
 • Пероральні контрацептиви.
 • Деякі лікарські рослини (солодка)

Скринінг
для виявлення вторинних причин АГ

 • Синдром апное уві сні (хропіння, зареєстроване апное, надмірна денна сонливість).
 • Первинний гіперальдостеронізм (підвищений показник альдостерон/ренін);
 • хнн (КК <30 мл/хв).
 • Стеноз ниркових артерій (жінки молодого віку, атеросклероз в анамнезі, погіршення функції нирок).
 • Феохромоцитома (епізодичне підвищення АТ, серцебиття, надмірне потовиділення, головний біль).
 • Синдром Кушинга (місяцеподібне обличчя, центральне ожиріння, абдомінальні стриї, відкладення жиру на лопатках).
 • Коарктація аорти (різниця при визначенні тиску на руках і ногах, систолічний шум)

Фармакологічне лікування

 • Посилення терапії діуретиками, можливе додавання АМР.
 • Комбінування препаратів з різними механізмами дії.
 • Використання петльових діуретиків у пацієнтів із ХНН та/чи хворих, які отримують вазодилататори

Звернення
до спеціалістів

 • Звернення до спеціалістів, які займаються вторинними АГ.
 • Звернення до спеціалістів з АГ, якщо АТ не досягає цільового рівня після 6-місячного лікування

Основною метою лікування хворих на АГ є максимальне зниження ризику розвитку серцево-судинних ускладнень. Для досягнення цієї мети необхідне зниження АТ і контроль усіх інших модифікованих факторів ризику: АТ необхідно знизити до рівня ≤140/90 мм рт. ст. при хорошому самопочутті всіх пацієнтів на АГ. У осіб похилого віку при вираженій ХХН IV–V ст. цільовий рівень АТ становить 140/90 мм рт. ст.; цільовий АТ <130/80 мм рт. ст. повинен бути у хворих на ЦД, і у пацієнтів із високим/дуже високим ризиком при асоційованих клінічних станах (перенесений інсульт, ІМ).

Лікування. До немедикаментозних методів належать: 1) зменшення та нормалізація маси тіла шляхом зниження калорійності їжі та збільшення фізичних навантажень («менше їсти та більше ходити»); 2) зменшення споживання кухонної солі до 4–5 г/добу (більшість людей споживає 10–15 г/добу); 3) фізичні аеробні тренування, які сприяють зниженню АТ більшою мірою, ніж дієтичні заходи (за винятком хворих з ожирінням); 4) методи релаксації (аутогенне тренування, навчання поведінки при стресах) — вони позитивно впливають на психологічний стан хворих; 5) відмова від тютюнопаління, яке різко підвищує ризик АГ та знижує антигіпертензивний ефект препаратів; 6) обмеження чи припинення вживання алкоголю (доза не повинна перевищувати 20 мл спирту на добу); при вживанні алкоголю в більшій кількості, еквівалентній 50 мл/добу, спостерігається підвищення АТ на 11/5 мм рт. ст. у чоловіків і на 5/2 мм рт. ст. — у жінок та підвищення частоти інсультів. У разі нехтування наведеними рекомендаціями виникає рефрактерна форма АГ.

Детальніша характеристика способу життя при АГ наведена в табл. 2.58.

Таблиця 2.58. Зміни способу життя для хворих на АГ або з високим нормальним рівнем АТ (ESC/ESH, 2018)

Рекомендації

Клас
рекомендацій

Рівень
доказовості

Рекомендовано обмеження споживання кухонної солі до 5 г/добу

І

А

Рекомендовано обмеження споживання алкоголю:

 • ˂14 одиниць на тиждень для чоловіків;
 • ˂8 одиниць на тиждень для жінок

І

А

Рекомендовано уникати запійного пияцтва

ІІІ

С

Рекомендовано збільшити споживання овочів, свіжих фруктів, риби, горіхів, ненасичених жирних кислот (оливкова олія); низьке споживання червоного м’яса, вживання знежирених молочних продуктів

І

А

Показано контролювати масу тіла, щоб уникнути ожиріння (ІМТ >30 кг/м2 або окружність талії >94 см у чоловіків та >80 см — у жінок), орієнтуючись на здорові значення ІМТ (приблизно 20–25 кг/м2), щоб знизити рівень АТ та ризик ССЗ

І

А

Рекомендуються регулярні аеробні фізичні навантаження (наприклад принаймні 30 хв помірних динамічних вправ 5–7 днів на тиждень)

І

А

Рекомендована відмова від тютюнопаління, спостереження і медична підтримка, направлення до програм відмови від тютюнопаління

І

В

У лікуванні хворих на АГ важливо контролювати досягнення цільового рівня АТ (табл. 2.59).

Детальніші характеристики підсумкових рівнів «офісного» АТ для призначення лікування хворим на АГ наведені в табл. 2.60.

Таблиця 2.59. Цільовий рівень офісного АТ у хворих на гіпертензію (ESC/ESH, 2015)

Рекомендації

Клас
рекомендацій

Рівень
доказовості

Першою метою лікування є зниження АТ до <140/90 мм рт. ст. у всіх пацієнтів, і при забезпеченні хорошої переносимості лікування в подальшому в більшості пацієнтів значення АТ повинні бути знижені до ≤130/80 мм рт. ст.

І

А

У більшості хворих віком до 65 років, які приймають антигіпертензивні препарати, рекомендується знизити рівень САТ до 120–129 мм рт. ст.*

І

А

У пацієнтів похилого віку (старше 65 років), які отримують антигіпертензивні препарати:

 • рекомендується знижувати САТ до рівня 130–139 мм рт. ст.;
 • рекомендується ретельний моніторинг побічних ефектів;
 • такий цільовий рівень АТ рекомендується для хворих із будь-яким початковим рівнем сецево-судинного ризику і для хворих із встановленим ССЗ та без такого

І

І

І

А

С

А

Для всіх хворих на АГ, незалежно від рівня ризику та коморбідних станів, оптимальним є цільовий ДАТ <80 мм рт.  ст.

Іа

В

 • Примітка. *Для цього цільового АТ у пацієнтів із низьким ступенем ризику відсутні докази.

Таблиця 2.60. Підсумкові порогові рівні «офісного» АТ для призначення лікування (ESC/ESH, 2018)

Вікова група, років

Порогові рівні офісного САТ
для призначення лікування, мм рт. ст.

Порогові рівні офісного ДАТ
для призначення
лікування
(мм рт. ст.)

АГ

+ Діабет

+ ХХН

+ ІХС

+ Інсульт/ТІА

18–65

≥140

≥140

≥140

≥140*

≥140*

≥90

65–79

≥140

≥140

≥140

≥140*

≥140*

≥90

≥80

≥160

≥160

≥160

≥160

≥160

≥90

 • Примітки. ТІА — транзиторна ішемічна атака. *Слід розглянути лікування у хворих високого і дуже високого ризику із високим нормальним рівнем АТ (САТ 130–140 мм рт. ст.).

При резистентній АГ застосовують три (іАПФ/БРА + АК + діуретик), чотири (іАПФ/БРА + АМР + АК + діуретик) або п’ять (іАПФ/БРА + АК + діуретик + АМР + ББА) засобів. У хворих на АГ з перевантаженням ЛШ підвищують дозу діуретика або до гіпотіазиду додають торасемід.

Характеристики очікуваних кінцевих результатів лікування: стійке зниження АТ до цільового; зменшення вираженості скарг хворого з боку серцево-судинної системи; корекція факторів серцево-судинного ризику.

Тривалість лікування: амбулаторне лікування триває безперервно протягом життя.

Критерії якості лікування: стабілізація АТ у межах цільового; відсутність ускладнень гіпертонічної хвороби.

Корекція ГЛШ. Відомо, що при АГ часто розвивається ГЛШ, яка збільшує розвиток СН у 8 разів, і частіше викликає виникнення всіх ускладнень АГ (ІМ, РСС, різних аритмій серця). РКД показано, що іАПФ, БРА, АК, ББА без внутрішньої симпатоміметичної активності приблизно однаковою мірою зменшують ГЛШ при АГ. Однак за даними більшості досліджень, регрес ГЛШ найчастіше спричиняють БРА та БКК, а прямі вазодилататори (апресин, міноксидил) викликають збільшення ГЛШ. Тому хворим на АГ з ГЛШ необхідно призначити комбінацію (іАПФ/БРА + АК). Аналіз результатів Фремінгемського дослідження показав, що зниження ступеня ГЛШ може покращувати прогноз захворювання.

Вважають, що ББА при АГ у осіб похилого віку зазвичай малоефективні. Найефективнішими антигіпертензивними препаратами для цих пацієнтів є діуретики, іАПФ, сартани та АК.

У проведеному метааналізі (2008) відзначається, що на відміну від хворих, які перенесли ІМ, і хворих з СН, у осіб із АГ зниження ЧСС, зумовлене прийомом ББА, призводить до підвищення ризику ускладнень ССЗ і смертності. У зв’язку з цим необхідно здійснити допоміжні дослідження з метою з’ясування взаємозв’язку між ЧСС і величиною АТ при АГ та розвитком ускладнень (!).

За результатами РКД встановлено, що при лікуванні пацієнтів із гіпертонічною хворобою гідрохлоротіазидом відбувається значне прогресування атеросклерозу сонної артерії, а при лікуванні іАПФ фозиноприлом прогресування атеросклерозу не відбувається.

Початок проведення антигіпертензивної терапії при різних рівнях початкового АТ наведено у схемі 2.4.

Алгоритм медикаментозного лікування при неускладненій АГ представлений на схемі 2.5 та в алгоритмі 2.14 (цей алгоритм також підходить для більшості пацієнтів із зумовленим гіпертензією ураженням органів-мішеней, цереброваскулярним захворюванням, ЦД або захворюванням периферичних артерій), при АГ + ІХС — на схемі 2.6.

Алгоритм 2.14. Медикаментозне лікування при АГ (ESH/ESC, 2018)

Алгоритм медикаментозного антигіпертензивного лікування, заснований на кількох ключових рекомендаціях:

1. Початок лікування у більшості пацієнтів з однієї таблетки, що містить два препарати, для підвищення швидкості, ефективності та прогнозованості контролю АТ.

2. Переважні двокомпонентні комбінації — блокатор РАС із АК або діуретиком.

3. Застосування монотерапії у пацієнтів з низьким кардіоваскулярним ризиком із АГ 1-го ступеня, САТ 150 мм рт. ст., пацієнтів із дуже високим кардіоваскулярним ризиком з високим нормальним АТ або ослаблених пацієнтів літнього віку.

4. Застосування трикомпонентної комбінації в одній таблетці, що містить блокатор РАС, АК та діуретик, якщо АТ не вдається контролювати застосуванням двох лікарських засобів в одній таблетці.

5. Додавання спіронолактону для лікування пацієнтів із резистентною АГ за відсутності протипоказань.

6. Застосування інших класів антигіпертензивних препаратів у разі рідкісних випадків, коли АТ не вдається контролювати вищезазначеними методами.

Лікарські засоби [17, 53, 60]

Антигіпертензивні препарати І ряду

1. Діуретики: амілорид + гідрохлоротіазид; гідрохлоротіазид; еплеренон; індапамід; торасемід; тріамтерен + гідрохлоротіазид; фуросемід.

2. АК (БКК): амлодипін; амлодипін + атенолол; амлодипін + аторвастатин; амлодипін + валсартан; амлодипін + гідрохлоротіазид; амлодипін + індапамід; амлодипін + лізиноприл; амлодипін + периндоприл; верапаміл; дилтіазем; лацидипін; лерканідипін; ніфедипін; німодипін; фелодипін.

3. іАПФ: еналаприл; еналаприл + індапамід; еналаприл + гідрохлоротіазид; еналаприл + нітрендипін; зофенаприл; каптоприл; каптоприл + гідрохлоротіазид; квінаприл; лізиноприл; лізиноприл + гідрохлоротіазид; моексиприл; периндоприл; периндоприл + індапамід + амлодипін; раміприл; раміприл + гідрохлоротіазид; спіраприл; трандолаприл; трандолаприл + верапаміл; фозиноприл.

4. БРА: кандесартан; кандесартан + гідрохлоротіазид; лозартан; лозартан + гідрохлоротіазид; олмесартан; олмесартан + гідрохлоротіазид; ірбесартан; ірбесартан + гідрохлоротіазид; епросартан; валсартан; валсартан + гідрохлоротіазид; валсартан + гідрохлоротіазид + амлодипін; телмісартан + гідрохлоротіазид; азилсартан; азилсартан + хлорталідон; олмесартан + амлодипін.

5. ББА: атенолол; атенолол + хлорталідон; атенолол + хлорталідон + ніфедипін; бетаксолол; бісопролол; бісопролол + гідрохлоротіазид; есмолол; карведилол; метопрололу тартрат; метопрололу сукцинат; небіволол, пропранолол; бісопролол + індапамід.

Антигіпертензивні препарати ІІ ряду

1. Антигіпертензивні лікарські засоби центральної дії: гуанфацин; клонідин; метилдопа; моксонідин; раунатин; резерпін + дигідралазин + гідрохлоротіазид.

2. БРА: спіронолактон, еплеренон.

3. Антиадренергічні засоби, гангліоблокатори: гексаметоній.

4. Інгібітори реніну: аліскірен.

5. Блокатори альфа-адренорецепторів: доксазозин, празозин, урапідил.

Інші препарати

1. Інгібітори редуктази ГМГ-КоА (статини): аторвастатин, аторвастатин + езетиміб, розувастатин, симвастатин, аторвастатин + амлодипін; інші фіксовані комбінації статинів із антигіпертензивними засобами в одній таблетці.

2. Препарати АСК.

3. Вазодилататори: бендазол.

4. Нітрати: нітрогліцерин, ізосорбіду динітрат.

Рекомендації з диференційованого застосування антигіпертензивних препаратів при різних захворюваннях і синдромах наведено в табл. 2.61.

 • Примітка. Нумерація не впливає на порядок призначення.

Ефективність антигіпертензивних препаратів залежно від демографічної групи населення, а також протипоказання до призначення різних груп антигіпертензивних лікарських засобів показано в табл. 2.62, 2.63.

При гіпертонічній хворобі слід здійснювати корекцію асоційованих факторів ризику.

На конференції, присвяченій АГ з підвищеною ЧСС, схваленій Європейським товариством гіпертензії (2016), підкреслювалося, що у хворих на АГ при високій ЧСС відбувається підвищення смертності. Опубліковані дані, що у пацієнтів з АГ та ЧСС >80 уд./хв підвищується ризик загальної та кардіальної смертності. У хворих з граничною АГ між ЧСС і смертністю така закономірність не визначається. Постійна висока ЧСС або її збільшення до 84 уд./хв пов’язані з високим ризиком кардіальної смерті на 89%. При АГ тахікардія вкорочує діастолу, тривала дія стресу призводить до розтягнення ендотелію, росту гладком’язових клітин судин і відкладання колагену, що призводить до розвитку атеросклерозу та підвищення жорсткості судин і прогресування зниження еластичності сонних артерій у пацієнтів. Проведені дослідження свідчать, що при АГ з тахікардією краще застосовувати кардіоселективні ББА, такі як бісопролол, невіболол і вазодилативний карведилол. При потребі комбінованої терапії при АГ і тахікардії раціональним буде використання комбінації ББА з іАПФ.

Таблиця 2.61. Диференційоване застосування антигіпертензивних препаратів при різних захворюваннях і синдромах [53, 60]

Супутні
захворювання або синдроми

Рекомендовані
препарати

Препарати,
застосування яких недоцільне

ІХС (стенокардія, перенесений ІМ)

 • ББА.
 • Верапаміл, дилтіазем.
 • іАПФ.
 • БРА
 • Короткодіючі АК.
 • Тіазиди (високі дози) збільшують інсулінорезистентність, дисліпідемію, електролітні порушення

ХСН

 • Діуретики.
 • ІАПФ.
 • БРА.
 • ББА
 • АК (окрім амлодипіну).
 • Неселективні ББА при тяжкій ХСН

Аритмії
(синусова брадикардія,
СССВ)

 • іАПФ.
 • БРА.
 • Пролонговані АК ДГП ряду.
 • Блокатори альфа-адренорецепторів
 • ББА.
 • Верапаміл, дилтіазем.
 • Клонідин.
 • Метилдопа

Аритмії (ФП і ТП, синусова тахікардія)

 • Аміодарон.
 • ББА.
 • Верапаміл
 • Ніфедипін.
 • Гідралазин

АV-блокади

 • іАПФ.
 • БРА.
 • Діуретики.
 • Блокатори альфа-адренорецепторів
 • ББА.
 • Верапаміл, дилтіазем.
 • Аміодарон

ГКМП

 • ББА невазодилатуючі.
 • Верапаміл, дилтіазем
 • Можливе посилення обструкції виносного тракту ЛШ від застосування АК ДГП ряду та діуретиків

Аденома передміхурової залози

 • Блокатори альфа-адренорецепторів

ХОЗЛ

 • БРА.
 • Верапаміл, дилтіазем (пролонговані дигідропіридини з обережністю)
 • ББА.
 • При вираженій легеневій недостатності АК можуть погіршувати оксигенацію крові

Захворювання периферичних артерій

 • іАПФ.
 • БРА.
 • АК
 • ББА (особливо некардіоселективні)

ХНН

 • Діуретики (петльові).
 • іАПФ (з обережністю).
 • БРА.
 • АК.
 • Блокатори альфа-адренорецепторів.
 • Лабеталол
 • Тіазиди.
 • Калійзберігаючі діуретики.
 • Індапамід

ЦД
і метаболічний синдром

 • іАПФ.
 • БРА.
 • АК.
 • ББА — небіволол.
 • Діуретики (індопамід, еплеренон).
 • Препарати центральної дії
 • Тіазиди (високі дози), фуросемід.
 • ББА, особливо неселективні (у високих дозах)

Ізольована систолічна АГ у пацієнтів похилого віку

 • Діуретики пріоритетні.
 • АК ДГП ряду пролонгованої дії пріоритетні.
 • іАПФ.
 • БРА
 • Блокатори альфа-адренорецепторів (можлива ортостатична гіпотензія).
 • ББА

Дисліпідемії

 • АК.
 • іАПФ (з обережністю).
 • БРА.
 • Блокатори альфа-адренорецепторів.
 • Діуретики (індапамід, спіронолактон, еплеренон)
 • Тіазиди (високі дози).
 • ББА, особливо без внутрішньосимпатоміметичної дії

Вагітність

 • Метилдопа.
 • АК (у ІІІ триместр).
 • ББА (у ІІІ триместр)
 • іАПФ.
 • БРА.
 • ББА (ранні терміни вагітності).
 • Блокатори альфа-адренорецепторів

Таблиця 2.62. Ефективність антигіпертензивних засобів залежно від демографічної групи населення [20, 22]

Група населення

Ефективні препарати

Неефективні препарати

Європеоїди молодого віку

іАПФ, ББА

Діуретики

Європеоїди похилого віку

АК, ББА, діуретики

Негроїди молодого віку

АК

іАПФ, ББА

Інші негроїди

Діуретики

іАПФ, ББА

Ізольована систолічна АГ

Діуретики, АК

іАПФ

Таблиця 2.63. Абсолютні і відносні протипоказання до призначення різних груп антигіпертензивних лікарських засобів

Клас препаратів

Значне обмеження застосування

Відносне обмеження застосування

Тіазидні

діуретики

Подагра у стадії загострення чи при частих загостреннях

Метаболічний синдром, порушення тесту толерантності до глюкози (для високих доз препарату). Вагітність, гіпокаліємія, гіперкальціємія

ББА

АV-блокада 2–3-го ступеня, бронхіальна астма

Метаболічний синдром (за винятком ББА з вазодилативним компонентом), порушення тесту толерантності до глюкози, спортсмени і фізично активні пацієнти, ХОЗЛ (за винятком ББА з вазодилативним компонентом)

БКК недигідропіридинові

ХСН (крім амлодипіну)

Тахікардія, тахіаритмії, периферичні набряки

БКК ДГП —
верапаміл,
дилтіазем

АV-блокада 2–3-го ступеня, 3-пучкова блокада, порушення функції ЛШ, ХСН

Брадикардія, брадиаритмія, периферичні набряки

іАПФ

Вагітність, ангіоневротичний набряк в анамнезі, гіперкаліємія, двобічний стеноз ниркових артерій

ХНН, кашель

БРА

Вагітність, гіперкаліємія, двобічний стеноз ниркових артерій

ХНН

АМР

Гостра ниркова недостатність, ХНН з ШКФ <30 мл/хв, гіперкаліємія

ХНН

Корекція асоційованих факторів ризику при АГ [17, 60, 64]

Ліпідознижувальні препарати [9, 10]

1. Усі хворі на АГ з установленими ССЗ або з ЦД 2-го типу повинні отримувати терапію статинами, спрямовану на зниження загального ХС і ЛПНЩ в сироватці крові відповідно до <4,5 ммоль/л (<175 мг/дл) і <2,5 ммоль/л (<100 мг/дл) і навіть нижче.

2. Пацієнти з АГ без явного ССЗ, але з високим серцево-судинним ризиком (>20% ризику випадків захворювань за 10 років) повинні також отримувати терапію статинами, навіть якщо рівень загального ХС і ЛПНЩ в сироватці крові не підвищені.

3. Цільовий рівень ХС ЛПНЩ у пацієнтів групи високого ризику становить <2,5 ммоль/л, для пацієнтів групи дуже високого ризику ССЗ — <1,8 ммоль/л. Якщо не вдається досягти рекомендованого рівня ХС ЛПНЩ шляхом застосування препаратів в адекватній дозі, рекомендується досягти зниження на ≥50% початкового рівня. Очікуваний ступінь зниження рівня ХС ЛПНЩ при застосуванні статинів у різних дозах наведено в табл. 2.64.

4. Статини можуть призначатися в одній таблетці у фіксованих комбінаціях із антигіпертензивним засобами.

Таблиця 2.64. Очікуваний ступінь зниження рівня ХС ЛПНЩ при застосуванні статинів у різних дозах

Зниження ХС ЛПНЩ на ≥50%

Зниження ХС ЛПНЩ на 30–50%

Зниження ХС ЛПНЩ на ≤30%

 • Аторвастатин 40–80 мг.
 • Розувастати 20–40 мг
 • Аторвастатин 10–20 мг.
 • Розувастатин 5–10 мг.
 • Симвастатин 20–40 мг.
 • Пітавастатин 2–4 мг
 • Симвастатин 10 мг

Антитромбоцитарна терапія

1. Антитромбоцитарну терапію (АСК в низьких дозах) призначають навіть хворим на АГ, які раніше мали серцево-судинні ускладнення, з контролем при цьому ризику кровотеч.

2. АСК у низьких дозах необхідно призначати хворим без ССЗ в анамнезі віком старше 50 років з помірним підвищенням рівня ХС в сироватці крові або з високим серцево-судинним ризиком.

3. Пацієнтам з АГ, які мають ССЗ або ХХН, призначається АСК, якщо її не застосовували попередньо.

4. Антитромбоцитарне лікування необхідно розпочинати після досягнення ефективного контролю АТ для того, щоб мінімізувати ризик розвитку геморагічного інсульту.

Хірургічне лікування

Хірургічне лікування при вторинних АГ у частини пацієнтів призводить до повного одужання, в інших — до зменшення тяжкості перебігу захворювання, зниження частоти ускладнень та зменшення кількості антигіпертензивних препаратів, необхідних для контролю досягнення цільового АТ.

За наявності показань до хірургічного лікування пацієнта направляють на консультацію до відповідного спеціаліста; оперативні втручання за показаннями виконуються після консультативного висновку спеціаліста. За наявності показань до хірургічного лікування вторинних АГ пацієнта слід направити:

 • при вторинних ендокринних АГ — до спеціаліста з ендокринної хірургії;
 • при реноваскулярних вторинних АГ — до спеціаліста з інтервенційної кардіології чи радіології, чи серцево-судинного хірурга;
 • за наявності показань до хірургічного лікування за іншими спеціальностями (серцево-судинна хірургія, нейрохірургія, урологія тощо) — до фахівців відповідного профілю.

Помилки в лікуванні при гіпертонічній хворобі наведені в табл. 2.65.

Таблиця 2.65. Засоби, не рекомендовані для лікування при гіпертонічній хворобі [53, 60]

Засоби

Клінічні рекомендації

Рівень доказовості

Діуретики

Не слід призначати при ЦД, подагрі, гіпокаліємії, гіпонатріємії, еректильній дисфункції

А

ББА
невазодилативні

Не призначають при ГЛШН, бронхіальній обструкції, АV-блокаді та брадикардії (ЧСС <50 уд./хв), гіпотензії (САТ <100 мм рт. ст.), порушеннях периферичного артеріального кровотоку, тяжкому ЦД 1-го типу, еректильній дисфункції, депресії

А

іАПФ та БРА

Не застосовують у період вагітності, гіперкаліємії, індивідуальній непереносимості, аортальному стенозі, лейкопенії, двобічному стенозі ниркових артерій

А

АК

Не призначають при порушеннях АV-провідності, ХСН (верапаміл, дилтіазем), у період вагітності, при тяжких порушеннях функції печінки та нирок

А

Фуросемід

Не призначають при церебральних гіпертензивних кризах ішемічного походження, які можуть погіршити мікроциркуляцію у вогнищі ішемії

Немає даних

Центральні блокатори альфа-адренорецепторів

Не застосовують при ортостатичній гіпотензії, тяжкій ХСН

А

Агоністи імідазолінових рецепторів

Не призначають при тяжкій ХСН, порушеннях АV-провідності

А

Особливості щодо застосування антигіпертензивних препаратів у вагітних описано в табл. 2.66.

Таблиця 2.66. Застосування комбінацій антигіпертензивних препаратів у вагітних з урахуванням рекомендацій доказової медицини [53, 60]

Комбінації

Примітки

Метилдопа + АК

Посилення гіпотензивного ефекту

Метилдопа + діуретик

Посилення гіпотензивного ефекту

Метилдопа + ББА

Можливий розвиток ортостатичної гіпотензії.

Існує можливість посилення гіпотензивного ефекту

AК (ДГП) + блокатори альфа-адренорецепторів

Пригнічує метаболізм блокаторів альфа-адренорецепторів, внаслідок чого можливе посилення гіпотензивного ефекту

АК (ДГП) + метилдопа

Посилює гіпотензивний ефект

Блокатори альфа-адренорецепторів + ББА

Застосовується при феохромоцитомі; спочатку призначають блокатори альфа-адренорецепторів, потім — ББА

3-компонентні схеми

Метилдопа + АК + ББА

Посилюється гіпотензивний ефект

Метилдопа + АК + діуретик

Посилюється гіпотензивний ефект

Метилдопа + ББА + діуретик

Посилюється гіпотензивний ефект

АК (ДГП) + ББА + діуретик

Посилюється гіпотензивний ефект

4-компонентні схеми

Метилдопа + АК (ДГП) + ББА + діуретик

Посилюється гіпотензивний ефект

Метилдопа + АК (ДГП) + ББА+ блокатори альфа-адренорецепторів

Посилюється гіпотензивний ефект

АК (ДГП) + ББА + клонідин

Посилюється гіпотензивний ефект

Нові напрямки в лікуванні
при гіпертонічній хворобі

Незважаючи на те що лікування при гіпертонічній хворобі вивчено, розроблено і впроваджено у практику досить ґрунтовно і широко, багато питань залишаються нез’ясованими і потребують подальших фундаментальних досліджень. Уже намітились нові напрямки в удосконаленні лікування пацієнтів із гіпертонічною хворобою:

1. Стимуляція барорецепторів каротид (пейсмекер та стент).

2. Денервація нирок.

3. Артеріовенозний анастомоз.

Гіпертензивні кризи

Гіпертензивні кризи трапляються часто (в 25–40% випадків) і є небезпечним проявом АГ. Хворі, які перенесли ускладнений гіпертензивний криз, помирають протягом наступних 3 років від ХНН (рівень доказовості А), інсультів (В). Цей ризик підвищується з віком (А) і тривалістю АГ (В). За відсутності лікування смертність хворих із ускладненням гіпертонічної хвороби сягає 70–80% випадків протягом 1 року. Водночас адекватний контроль АТ дозволяє знизити смертність до 10%.

Визначення. Гіпертензивний криз — це раптове значне підвищення АТ, що супроводжується клінічною симптоматикою ураження органів-мішеней в результаті нервово-судинних і гуморальних порушень. При гіпертензивних кризах відбувається підвищення САТ на 20–100 мм рт. ст., ДАТ — на 10–50 мм рт. ст. або до 210/120 мм рт. ст.

Етіологія. Причиною різкого підвищення АТ є фактори, що спричиняють розвиток ГК: надмірне вживання кухонної солі, різкі зміни кліматометеорологічних факторів; раптова відміна ББА, клонідину, метилдопи після тривалого їхнього застосування; зловживання міцною кавою, заваркою чаю, тютюнопаління, вживання алкоголю; сонячна гіперінсоляція; зміна гормонального спектра у жінок при клімаксі, перед менструацією тощо.

Основні патогенетичні ланки розвитку гіпертензивних кризів [17, 43, 60]:

1. Гіперактивація симпатоадреналової системи.

2. Гостра та постійно наростаюча затримка натрію та води.

3. Накопичення кальцію в ендотелії судин, ендотеліну, тромбоксану, ангіотензину ІІ, альдостерону, що призводить до спазму судин і підвищення АТ.

4. Зниження вазодилативних факторів (простацикліну та оксиду азоту).

5. Формування системних і гемодинамічних порушень (церебральних, коронарних, ренальних, периферичних, макро- і мікроциркуляторних) із розвитком тканинної та органної ішемії, ураження ендотелію.

6. Судинний механізм: підвищення загального периферичного опору судин у результаті збільшення вазомоторного (нейрогуморальні впливи) та базального (при затримці натрію) тонусу артеріол.

7. Кардіальний механізм: у відповідь на підвищення ЧСС, об’єму циркулюючої крові (ОЦК), підвищення скоротливості міокарда (збільшення ФВ), збільшення потреби міокарда в кисні, розвитку гіпоксії, ішемії, ендотеліальної, міокардіальної, систолічної та діастолічної дисфункції ЛШ, СН, ІМ, порушення ритму і провідності серця, виникнення ішемічних змін у головному мозку, нирках тощо. Різке підвищення АТ може призвести до збільшення мозкового кровообігу, підвищення внутрішньочерепного тиску та набряку мозку.

До факторів ризику розвитку гіпертензивних кризів належать чоловіча стать, негроїдна раса, тютюнопаління, прийом пероральних контрацептивів та низький соціально-економічний статус. Гіпертензивні кризи частіше трапляються у віці 40–50 років; можуть виникати при паренхіматозних захворюваннях нирок, реноваскуляризації, АГ, дифузних захворюваннях сполучної тканини, феохромоцитомі, васкулітах, прееклампсії, черепно-мозкових травмах. Кризи спричиняються вживанням пігулок для схуднення, засобів від застуди, НПЗП, кокаїну, трициклічних антидепресантів, інгібіторів МАО. Вони виникають при раптовій відміні клонідину, ББА тощо [16, 43].

Патогенез гіпертензивних кризів наведено на схемі. 2.7.

Класифікація гіпертензивних кризів ВАКУ [60]

1. Ускладнені гіпертензивні кризи проявляються ознаками гострого чи прогресуючого ураження органів-мішеней, що є загрозою для життя; потребують зниження АТ упродовж години.

2. Неускладнені гіпертензивні кризи характеризуються відсутністю гострого чи прогресуючого ураження органів-мішеней, що становлять загрозу життю хворого; потребують нормалізації АТ упродовж кількох годин.

До ускладнених гіпертензивних кризів (необхідна нормалізація АТ за період до 1 год) належать:

1) гостра гіпертензивна енцефалопатія;

2) внутрішньомозковий або субарахноїдальний крововилив;

3) ішемічний інсульт (гостре порушення мозкового кровообігу);

4) транзиторна ішемічна атака;

5) ГКС (ІМ, нестабільна стенокардія, стенокардія після операцій на відкритому серці);

6) гострий аритмічний синдром (ПТ, ФП, шлуночкова екстрасистолія високих градацій);

7) ГЛШН;

8) гостра розшаровуюча аневризма аорти;

9) гостра ниркова недостатність;

10) прееклампсія та еклампсія;

11) гостра післяопераційна чи носова кровотеча, яку неможливо зупинити, що призводить до загрози життя.

До неускладнених гіпертензивних кризів належать:

1) кардіальний криз із симптомами кардіалгії, стенокардії чи порушень ритму серця, коли САТ може підвищуватися до 240 мм рт. ст., ДАТ — до 140 мм рт. ст. навіть без клінічних ознак (у більшості випадків — до 160/100 мм рт. ст.);

2) церебральний криз;

3) поєднаний гіпертензивний криз;

4) гіпоталамічний (діенцефально-вегетативний) криз.

Клініка. Ускладнений гіпертензивний криз супроводжується гострим порушенням функцій життєво важливих органів у результаті високого АТ. Його потрібно знижувати негайно; препарати найчастіше вводять парентерально, хворого спостерігають у блоці інтенсивної терапії.

Критерії гіпертензивних кризів (ESH/ESC, 2018):

 • раптовий початок;
 • значне підвищення АТ;
 • поява чи посилення симптомів з боку органів-мішеней.

Неускладнений гіпертензивний криз не супроводжується ураженням органів-мішеней і може проходити безсимптомно. Ризик тяжких ускладнень незначний, тому АТ можна знижувати протягом декількох годин, доби. Препарати здебільшого застосовують перорально; нерідко цих хворих лікують амбулаторно.

Про ускладнений гіпертензивний криз свідчать біль за грудниною, задишка, головний біль, нечіткість зору, порушення свідомості, вогнищеві неврологічні симптоми, ретинопатія ІІІ–ІV ступеня, вологі хрипи в легенях, патологічний ІІІ тон серця, а також відсутність пульсу на деяких артеріях (при розшаровуючій аневризмі аорти).

Щоб відрізнити ускладнений гіпертензивний криз від неускладненого, необхідно покладатися не на рівень АТ, а на анамнестичні та фізикальні обстеження. При гіпертензивній гострій енцефалопатії можливі вогнищеві неврологічні симптоми, сплутаність свідомості та судоми.

До загальних симптомів належать почервоніння чи блідість шкіри й обличчя, пітливість, запаморочення, серцебиття, сухість у роті, шум у вухах, страх, збудження, тремор тощо. Локальні симптоми залежать від ураження конкретного органа-мішені: ангінозний біль (нестабільна стенокардія, ІМ, коарктація аорти), задишка (гострий набряк легень), біль у спині (коарктація аорти)), головний біль, порушення свідомості, вогнищева неврологічна симптоматика, нудота, блювання та порушення зору (внутрішньочерепна чи субарахноїдальна кровотеча, гіпертензивна енцефалопатія), кровотеча (післяопераційна) (табл. 2.67).

Невідкладна допомога
при неускладненому гіпертензивному кризі

У разі неускладненого гіпертензивного кризу — амбулаторне лікування. Необхідно упродовж перших годин знизити АТ на 25% за допомогою одного з антигіпертензивних препаратів, прийнятих сублінгвально:

 • лабеталол по 200–400 мг;
 • ніфедипін короткої дії по 5–10 мг (початок дії через 10 хв, дуже швидко знижує АТ);
 • каптоприл по 12,5–50 мг (початок дії через 20–30 хв);
 • клонідин по 0,075–0,15 мг, за необхідності повторювати дозу щогодини до 0,6–0,75 мг;
 • пропранолол по 40–60 мг;
 • нітрогліцерин по 0,5 мг;
 • фуросемід.

Таблиця 2.67. Обов’язкові та додаткові обстеження у пацієнтів із гіпертензивним кризом

Обов’язкові

Різні ускладнення

 • Загальний аналіз крові з мікроскопією.
 • Загальний аналіз сечі (гематурія, протеїнурія).
 • Біохімічний аналіз крові (вміст калію, натрію, креатиніну, сечовини)

Додаткові

ГСН

 • ЕхоКГ трансторакальна.
 • Рентгенографія органів грудної клітки

ГКС

 • ЕхоКГ трансторакальна.
 • Визначення рівня кардіоспецифічних ферментів

Розшарування аорти

 • Черезстравохідна ехоКГ.
 • КТ органів грудної клітки, аортографія.
 • УЗД черевної порожнини

Внутрішньочерепна кровотеча;

інсульт; енцефалопатія

 • КТ голови без контрасту.
 • МРТ

Гостра ниркова недостатність

 • УЗД органів черевної порожнини

Гостра післяопераційна кровотеча

 • УЗД/КТ — пошук внутрішньої післяопераційної кровотечі.
 • Динаміка гематокриту та гемоглобіну

Невідкладна допомога при ускладнених гіпертензивних кризах [43, 60]

Знизити АТ протягом години із застосуванням антигіпертензивних препаратів, введених парентерально.

Зареєстровані в Україні препарати, які застосовують для лікування при ускладнених гіпертензивних кризах, наведено в табл. 2.68.

Клінічна фармакологічна характеристика основних антигіпертензивних препаратів, які застосовують
для лікування при ускладнених гіпертензивних кризах (ESC/ESH, 2018)

Нітрогліцерин належить до нітровазодилататорів, але на відміну від останнього, він розширює переважно венули (артеріальний ефект проявляється лише у високих дозах). При набряку легень нітрогліцерин зменшує серцевий викид, але при порушеннях мозкового кровообігу його зменшення небажане. Фармакокінетика нітрогліцерину наближає його до оптимального антигіпертензивного препарату. Ефект нітрогліцерину реєструється вже через 3–5 хв від початку інфузії та триває 5–10 хв після її закінчення. Завдяки зменшенню переднавантаження, а також прямому вазодилататорному ефекту нітрогліцерин ефективний при ГКС (поєднано з ББА) та ГСН (набряку легень). Толерантність до нітрогліцерину проявляється швидко, через 2 дні. Головний біль виникає за рахунок розширення венул і сповільнення відтоку крові від головного мозку.

Есмолол — селективний блокатор β1-адренорецепторів, має негативний інотропний та коронарний ефект і не впливає на тонус судин, що дозволяє застосовувати його в комбінації з вазодилататорами. Препарат використовують при ГКС зі збереженою систолічною функцією ЛШ, а також у разі розвитку пери- та постопераційної АГ, коли відзначається підвищення ЧСС та серцевого викиду у відповідь на гіперсимпатикотонію. Есмолол може поглиблювати та спричиняти прогресування СН. Незважаючи на досить високу кардіоселективність, есмолол необхідно обережно застосовувати у пацієнтів з обструктивними захворюваннями легень. Препарат здатний посилювати симпатикотонію, підвищувати АТ за рахунок спазму периферичних артерій, тому його не слід застосовувати у пацієнтів з гіпертензивним кризом, який виник на фоні інтоксикації кокаїном, і при феохромоцитомі.

Лабеталол — це унікальний препарат, який має властивість неселективного ББА та селективного блокатора α4-адренорецепторів. На відміну від справжніх ББА, лабеталол майже не змінює серцевий викид, незначно впливає на ЧСС, не спричиняє тахікардію, не підвищує внутрішньочерепний тиск, не порушує коронарний і нирковий кровообіг. Він протипоказаний при обструктивному синдромі, погіршує AV-провідність, його можна застосовувати при гіпертензивних кризах у вагітних. Лабеталол знешкоджується в печінці шляхом зв’язування із глюкуроновою кислотою.

Еналаприлат (еналаприл) належить до іАПФ. Його застосовують зазвичай при гіпертензивних кризах у пацієнтів із декомпенсованою СН та з неврологічними станами. В/в введення еналаприлу не рекомендоване хворим із гострим ІМ та білатеральним стенозом сонних артерій. Препарат протипоказаний вагітним, тому його не застосовують при еклампсії та прееклампсії.

Урапідил — блокатор периферичних альфа-адренорецепторів та центральної симпатолітичної дії. Ефект препарату при в/в введенні починається через 2–5 хв і триває від 4 до 6 год. Цей препарат не спричиняє розвитку рефлекторної тахікардії у відповідь на зниження АТ. Урапідил не порушує мозковий, нирковий та коронарний кровотоки, має нейропротекторні властивості. Це дозволяє застосовувати препарат для лікування при ускладнених гіпертензивними кризами з ураженням різних органів-мішеней. Препарат найбільш вивчений при лікуванні періопераційної гіпертензії, геморагічного інсульту, гострого набряку легень на догоспітальному етапі. Препарат вводять в/в болюсно по 25 мг, а у разі недостатньої ефективності повторюють введення 25 мг кожні 2–5 хв до досягнення оптимального ефекту. Урапідил добре переноситься, лише інколи (1–2% хворих) спричиняє шлунково-кишкові розлади, стомленість, головний біль та серцебиття. Обережно препарат вводять особам похилого віку, із супутньою патологією нирок та печінки. Протипоказаний при аортальному стенозі.

Тактика застосування антигіпертензивних препаратів при гіпертензивному кризі

1. Альтернативою нітрогліцерину можуть виступати ББА, яким теж властива антиішемічна дія, але останні мають цілий ряд переваг, про що сказано раніше.

2. Для лікування при розшаровуючій аневризмі аорти (дисекції) застосовують ББА (есмолол, лабеталол, метопролол чи пропранолол), які знижують АТ, скоротливу здатність ЛШ та швидкість його скорочення і є препаратами вибору. Метою терапії є зниження ЧСС (до ˂60 уд./хв) і підтримання САТ у межах від 100 до 120 мм рт. ст. При непереносимості й протипоказаннях до ББА застосовують АК верапаміл чи дилтіазем. Однак зниження ЧСС у хворих зі значною аортальною недостатністю небажане.

3. Усім пацієнтам з розшаруванням аорти необхідна консультація кардіохірурга для визначення необхідності хірургічного лікування. Після операції призначають тривалу терапію ББА у поєднанні з іАПФ, які зменшують подальшу дилатацію аорти.

Засоби лікування при неускладнених гіпертензивних кризах наведено в табл. 2.69.

Таблиця 2.69. Препарати, які застосовують при неускладнених гіпертензивних кризах [16]

Препарат

Доза і спосіб введення

Початок дії через, хв

Побічні дії

Клонідин

0,075–0,15 мг сублінгвально або 0,5–2 мл 0,01% розчину в/в, в/м

10–60

15–30

Сухість у роті, сонливість. Протипоказаний хворим з AV-блокадою, брадикардією

Ніфедипін

5–10 мг сублінгвально або перорально

5

Головний біль, тахікардія, стенокардія

Каптоприл

12,5–25 мг перорально або сублінгвально

30

Гіпотензія у хворих з ренінзалежною гіпертензією

Лабеталол

200–400 мг перорально

30–6.

Ортостатична гіпотензія, брадикардія

Пропранолол

20–80 мг перорально

30–60

Ортостатична гіпотензія, брадикардія

Діазепам

1–2 мл 0,5% розчину в/м

15–30

Запаморочення, сонливість

Для купірування легких неускладнених гіпертензивних кризів та кризів середньої тяжкості необхідно застосовувати сублінгвально каптоприл, лабеталол або фуросемід. Хворим також можна вводити клонідин (в/в чи в/м).

Одним із найтяжчих ускладнень гіпертензивних кризів є гіпертонічна енцефалопатія. Її ознаками є виражений головний біль, порушення зору (навіть сліпота), судоми, порушення свідомості (навіть кома). Гіпертонічна енцефалопатія виникає перш за все при злоякісній АГ, нефропатії вагітних, гострому гломерулонефриті. У хворих при гіпертензивній енцефалопатії відбувається порушення ауторегуляції мозкового кровотоку та розвивається набряк мозку. Засобом вибору лікування при гіпертонічній енцефалопатії є есмолол, урапідил, лабеталол. У таких випадках можна застосовувати фурасемід (або торасемід). При зниженні АТ спостерігається швидке зменшення вираженості зазначених симптомів протягом 1–2 год.

Вивчалась ефективність антигіпертензивних препаратів при гіпертензивних кризах, ускладнених набряком легень. Встановлено, що в цьому випадку ефективні іАПФ еналаприл, петльовий діуретик торасемід, нітропрусид натрію. У цих пацієнтів поєднане в/в застосування еналаприлу, нітрогліцерину, урапідилу та фуросеміду ефективніше, ніж застосування у стандартній дозі нітратів із фуросемідом у випадках з наявністю дилатації серця та систолічної дисфункції. Застосування торасеміду в/в у хворих віком ≥60 років за наявності екстрасистолії високих ІІ–V градацій було ефективним. Після дворічного спостереження цих пацієнтів зроблено висновок, що при в/в введенні еналаприлу в поєднанні з торасемідом набряк легень при гіпертензивних кризах траплявся рідше, ніж при застосуванні лише фуросеміду. Еналаприл особливо ефективний у хворих з дилатацією і систолічною дисфункцією ЛШ, а також у пацієнтів, які постійно приймали нітрати [16, 43].

Засоби диференційованого лікування при ускладнених гіпертензивних кризах наведено в табл. 2.70.

Таблиця 2.70. Диференційований підхід до терапії пацієнтів з АГ, ускладненими різними типами гіпертензивних кризів [16, 43, 60]

Орган-мішень

Початок терапії

Мета терапії

Препарати вибору

Не рекомендовані препарати

Гіпертензивна енцефалопатія

Початковий рівень

Зниження середнього АТ на 25% протягом 6–8 год

Лабеталол, есмолол

Нітропрусид, гідралазин

Гострий ішемічний інсульт

Проведення ТЛТ.

САТ >185 мм рт. ст. або ДАТ >110 мм рт. ст.

Зниження та підтримання САТ <180 мм рт. ст. ДАТ <105 мм рт.  ст. протягом 24 год

Лабеталол, урапідил

Нітропрусид

Без ТЛТ.

САТ >220 мм рт. ст. або ДАТ >120 мм рт. ст

Зниження сер. АТ на 10–15% за 2–3 год, на 15–25% протягом 24 год

Лабеталол, урапідил

Нітропрусид

Геморагічний інсульт

САТ >180 мм рт. ст. або сер. АТ >180 мм рт. ст.

Нормальний ВЧТ — САТ <160 мм рт. ст. та сер. АТ <100 протягом 24 год.

Підвищений ВЧТ — САТ <180 мм рт. ст., сер. АТ <130 та перфузійний тиск головного мозку <60–80. Зниження САТ до 140 мм рт. ст. вважається безпечним

Лабеталол, урапідил, есмолол

Нітропрусид, гідралазин

Субарахноїдальна кровотеча

САТ <160 мм рт. ст.

До операції — зниження та підтримання САТ <140 мм рт. ст., після операції — підтримання рівня САТ <200 мм рт. ст.

Лабеталол, нікардипін, урапідил, есмолол. Німодипін усім хворим (запобігання розвитку мозкового вазоспазму)

Нітропрусид

ГКС

САТ <160 мм рт. ст. або ДАТ >100 мм рт. ст.

Зниження сер. АТ на 20–30%

ББА, нітрогліцерин;

альтернатива — урапідил

Нітропрусид, еналаприл

ГЛШН

Початковий рівень

Зниження сер. АТ на 20–30%

Основні: нітрогліцерин/нітропрусид + петльовий діуретик.

Альтернативні: еналаприлат, урапідил

Есмолол, метопролол, лабеталол

Розшарування аорти

САТ >120 мм рт.  ст.

САТ від 100 мм рт. ст. до 120 мм рт. ст., сер. АТ <80 мм рт.  ст. (бажано зниження ЧСС <60 за 1 хв)

Есмолол/лабеталол/метопролол (перший ряд) чи дилтіазем/верапаміл (при протипоказаннях до ББА) + нітропрусид, еналаприлат, урапідил (другий ряд — у разі недостатнього ефекту ББА)

Призначення вазодилататорів до застосування ББА

Інтра- та постопераційна гіпертензія

САТ або сер. АТ >20% початкового до операції

Зниження ДАТ на 10–15% або до 110 мм рт. ст. за 30–60 хв. У цілому зниження сер. АТ не більше 25%. Зниження АТ проводили на фоні помірної інфузійної терапії

Урапідил, лабеталол, есмолол

ББА при супутній СН

Кардіохірургія — САТ >140/90 мм рт. ст. або сер. АТ >105 мм рт. ст.

Підтримання САТ <140 мм рт. ст.
та ДАТ <90 мм рт. ст.

Урапідил, нітрогліцерин, лабеталол, есмолол

Не рекомендоване застосування інших ББА при супутній СН

Еклампсія/

прееклампсія

САТ >160 мм рт.  ст.

ДАТ>105 мм рт.  ст.

САТ від 140 до 160 мм рт.  ст. та ДАТ від 90 до 105 мм рт.  ст.

Сульфат магнію + лабеталол, урапідил

іАПФ, нітропрусид, діуретики

Гіперсимпатикотонія (феохромоцитома/

інтоксикація кокаїном, амфетамінами тощо, синдром відміни клонідину)

Початковий рівень

Зниження сер. АТ на 20–30%

Блокатор альфа-адренорецепторів (урапідил).

Альтернативні: нітрогліцерин, верапаміл

Інші ББА без попереднього застосування блокаторів альфа-адренорецепторів

Аритмії серця

САТ >160 мм рт.  ст.

ДАТ >90 мм рт.  ст.

Зниження АТ на 20–30% початкового рівня протягом першої години залежно від аритмії

Лабеталол, есмолол, метопролол, верапаміл

Нітропрусид

 • Примітки. ВЧТ — внутрішньочерепний тиск; сер. — середній; ТЛТ — тромболітична терапія.

Помилки та необґрунтовані призначення
антигіпертензивних препаратів [17]

1. Застосування лікарських засобів центральної дії (клонідин, метилдопа) не рекомендується у ролі альтернативних препаратів у зв’язку з високим ризиком розвитку побічних реакцій. Однак ці препарати можна призначати в низьких дозах, переважно у поєднанні з іншими антигіпертензивними засобами.

2. Застосування вазодилататорів прямої дії (гідралазин, міноксидил) не рекомендується, оскільки вони підвищують розвиток ГЛШ.

3. АК ніфедипін короткої дії не рекомендується приймати під язик, оскільки різке зниження АТ може спричиняти в деяких хворих ішемію міокарда та головного мозку (ІМ, інсульт), тяжку артеріальну гіпотензію, втрату свідомості.

4. При гіпертонічній енцефалопатії не рекомендується застосовувати клонідин та аміназин, оскільки важко оцінити зміни симптоматики.

5. Різке зниження АТ при кризі до нормальних величин протипоказане, оскільки може призвести до гіпоперфузії та ішемії і навіть некрозу міокарда та інсульту. При гострому порушенні мозкового кровообігу швидкість зниження АТ повинна бути поступовою; при розшаровуючій аневризмі аорти необхідно швидко знизити АТ на 25% впродовж 5–10 хв, а цільовий САТ у цьому разі повинен становити 110–100 мм рт. ст. Дуже значне зниження АТ може призвести до інсульту, сліпоти, паралічів, коми, ІМ і смерті. Тому зниження АТ при гіпертензивних кризах повинно бути керованим (його необхідно знижувати не більше ніж на 25%). Винятком є розшаровуюча аневризма аорти, ГЛШН, набряк легень, еклампсія.

Профілактика. Первинна профілактика гіпертонічної хвороби включає:

 • зниження і нормалізацію маси тіла;
 • зменшення вживання кухонної солі та алкоголю;
 • підвищення фізичної активності людини;
 • покращення якості життя.

Ефективність змін способу життя у хворих на АГ ілюструє табл. 2.71.

Таблиця 2.71. Ефективність змін способу життя у хворих на АГ

Зміна
способу життя

Заходи

Зниження АТ

Зменшення
маси тіла

Підтримання нормальної маси тіла (ІМТ — 18,5–24,9 кг/м2)

На 5–20 мм рт. ст. при втраті маси тіла на 2 кг

Зменшення вживання хлористого натрію

Зменшення вживання кухонної солі до 5 г/добу

На 8–14 мм рт. ст.

Зміни режиму харчування

Дієта, багата на фрукти, овочі, молочні продукти зі зниженим вмістом жирів

На 2–8 мм рт. ст.

Фізична активність

Адекватна аеробна активність — ходьба в середньому темпі не менше 30 хв на день (більшість днів у тижні)

На 4–9 мм рт. ст.

Зменшення вживання алкоголю

Не більше 2 прийомів спиртних напоїв (у розрахунку на 30 мл етанолу, наприклад 24 унції (1 унція = 28,35 г) пива, 10 унцій вина або 3 унції віскі) в день для чоловіків і не більше 1 прийому у жінок і чоловіків з невеликою масою тіла. Вживання етанолу рекомендоване у дозі, що не перевищує 20 мл/добу

На 2–4 мм рт. ст.

Зазначені профілактичні засоби дозволяють запобігти розвитку АГ у 20–50% випадків.

Вторинна профілактика гіпертонічної хвороби передбачає регулярне застосування антигіпертензивних препаратів упродовж усього терміну підвищення АТ, що призводить до зниження смертності від мозкового інсульту на 40–45% і смертності від ІМ на 15–20%. Ці переконливі дані свідчать про необхідність проведення профілактики гіпертонічної хвороби серед населення.

Враховуючи те, що при гіпертонічній хворобі рано і часто розвивається атеросклероз та ІХС навіть на фоні нормального рівня ХС у крові, цим пацієнтам показане тривале застосування гіполіпідемічних препаратів (статинів).

Профілактика ССЗ згідно з рекомендаціями ЄТК [60]

1. Особам з низьким загальним серцево-судинним ризиком зберегти його протягом усього життя, а особам високого ризику — знизити його.

2. Варто вести здоровий спосіб життя, для чого необхідно дотримуватися таких вимог:

 • не палити;
 • харчуватися корисними продуктами;
 • фізична активність повинна становити 30 хв середньої інтенсивності на добу;
 • АТ <140/90 мм рт. ст.;
 • загальний ХС у сироватці крові <5,0 ммоль/л, а ХС ЛПНЩ <3 ммоль/л;
 • рівень глюкози у крові <6 ммоль/л.

3. Слід забезпечити жорсткий контроль АТ в осіб високого ризику, особливо хворих із діагнозом ССЗ або ЦД:

 • загальний рівень ХС в сироватці крові <4,5 ммоль/л, за можливості <4 ммоль/л;
 • ХС ЛПНЩ <2,5 ммоль/л, за можливості <1,8 ммоль/л;
 • рівень глюкози в крові натще <6 ммоль/л, НbА1c <6,5%.

4. Необхідно вирішити питання про доцільність призначення кардіопротекторних препаратів пацієнтам із високим ризиком, особливо з діагнозом ССЗ атеросклеротичного походження.

 • Оцінка ризику SСORE складена за результатами 12 європейських обсерваційних досліджень, в яких брали участь 205 178 хворих. Номограма SСORE необхідна для оцінки стану здоров’я здорових осіб, а пацієнти з ІХС, ЦД 2-го типу, мікроальбумінурією належать до групи високого ризику і потребують інтенсивної корекції факторів ризику. У будь-якому віці ризик нижчий у жінок, ніж у чоловіків, але від ССЗ помирає більше жінок.
 • Медикаментозна терапія рекомендується, якщо ризик становить ≥10%. При рівні загального ХС ≥5 ммоль/л або ЛПНЩ ≥3 ммоль/л розглядається питання про призначення статинів. Слід пам’ятати, що тютюнопаління посилює негативний вплив інших факторів ризику (вік, стать, АГ, ЦД). Пасивне тютюнопаління також підвищує ризик ССЗ та інших захворювань. Відмова від паління після перенесеного ІМ — потенційно найефективніший з усіх методів профілактики. Для полегшення відмови від тютюнопаління використовують нікотинзалежну жувальну гумку і трансдермальні пластини (ефективним є застосування антидепресантів бупропіону і нортриптиліну).
 • Такі продукти, як морська риба, овочі, фрукти, містять омега-3-ПНЖК, мають захисну властивість щодо кардіальних подій у пацієнтів, які перенесли ІМ. Застосування вітамінів при РКД не довело їхньої спроможності запобігати розвитку ІХС. У харчуванні необхідно вживати овочі, фрукти, цільнозернові каші, хліб, рибу (особливо жирну), нежирне м’ясо (курятину, яловичину, кролятину), низькокалорійні молочні продукти. Необхідно нормалізувати масу тіла. Фізичні тренування позитивно впливають на перебіг атеросклерозу і сприяють зниженню загальної смертності на 20–25%. Бажано, щоб ЧСС при фізичних навантаженнях досягала 60–75% розрахованої максимальної ЧСС. Такої ЧСС можна досягти за рахунок швидкої ходьби, бігу підтюпцем, їзди на велосипеді, плавання.
 • Велике значення має вплив ЧСС на частоту розвитку смерті. Ризик РСС у чоловіків особливо пов’язаний із підвищенням ЧСС у стані спокою. Низька ЧСС сприятливо впливає на стан системи кровообігу внаслідок антиаритмічної та антиішемічної дії та сповільнення прогресування атеросклерозу. Населенню необхідно рекомендувати уникати підвищення ЧСС шляхом дотримання здорового способу життя, регулярних фізичних навантажень, зменшення стресів та зменшення вживання стимуляторів (кави тощо).

З метою профілактики ССЗ ЄТК [53] рекомендує:

 • Знизити споживання кухонної солі (˂3,8 г/добу), зменшити вживання алкоголю до 10–20 г етилового спирту для чоловіків (1–3 стандартні мірки міцних напоїв, 1–3 келихи вина або 1–3 пляшки пива) і до 10 г етилового спирту для жінок.
 • Хворі на АГ повинні вживати в їжу більше овочів і фруктів, приблизно 300 г/добу.
 • Слід врахувати, що здатність ББА запобігати розвитку інсульту обмежена, але вони суттєво знижують частоту коронарних подій і смертність (ефективні при стенокардії, нещодавно перенесеному ІМ, СН). ББА зберігають своє значення як один із препаратів першого ряду для початку і продовження антигіпертензивної терапії, однак вони можуть збільшувати масу тіла, негативно впливати на метаболізм ліпідів і підвищувати ризик виникнення ЦД.
 • Результати РКД свідчать, що іАПФ і БРА особливо ефективні для зменшення ГЛШ, включаючи фіброзний компонент, а також мікроальбумінурію і протеїнурію. Вони зберігають ниркову функцію і сповільнюють розвиток термінальної ХНН.
 • АК не тільки зменшують ГЛШ, а й значно сповільнюють прогресування гіпертрофії стінок сонних артерій та розвиток атеросклерозу.
 • У пацієнтів із хронічним стабільним перебігом атеросклерозу комбінація АСК з клопідогрелем порівняно з монотерапією АСК не сприяє суттєвому зниженню частоти ІМ, інсульту чи смерті від ССЗ, однак супроводжується підвищенням ризику кровотеч.
 • У РКД PROGRESS отримані дані, що у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями зниження АТ за допомогою комбінації іАПФ і діуретика суттєво знизилася частота інсультів та ішемічних подій.

Отже, профілактика гіпертензивних кризів передбачає правильне, адекватне та диференційоване лікування пацієнтів із гіпертонічною хворобою сучасними антигіпертензивними препаратами.

ЛІКАРСЬКІ ПРЕПАРАТИ

Артеріальна гіпертензія (АГ) МКХ I10
Гіпертензивна [гіпертонічна] хвороба з переважним ураженням серця без (застійної) серцевої недостатності МКХ I11.9
Гіпертонічна хвороба (ГБ) МКХ I10
Гіпертонічна хвороба (ГБ) з ураженням серця і серцевою недостатністю (СН) МКХ I11.0
Гіпертонічна хвороба (ГБ), криз МКХ I10
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням нирок МКХ I12.9
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням нирок і нирковою недостатністю МКХ I12.0
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця МКХ I11.9
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця і нирок МКХ I13.9
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця і нирок і нирковою недостатністю МКХ I13.1
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця і нирок і серцевою недостатністю (СН) МКХ I13.0
Гіпертонічна хвороба (ГХ) з ураженням серця і нирок, з серцевою недостатністю (СН) та нирковою недостатністю МКХ I13.2
Ювенільна артеріальна гіпертензія МКХ I10
L-АРГІНІН
Еліт-фарм
капсули, № 50
Красота и Здоровье
капсули 1 г, № 100
L-АРГІНІН 500 мг
Solgar Vitamin and Herb
капсули 500 мг флакон, № 50
L-АРГІНІН 1000 мг
Solgar Vitamin and Herb
таблетки 1000 мг, № 90
дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
L-ТИРОКСИН-ФАРМАК таблетки 50 мкг
тиреотропні препарати
АГЕН 5/АГЕН 10
АГЕН 5/АГЕН 10
таблетки 5 мг, № 30
таблетки 10 мг, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АГРЕЛЬ 75 МГ
АГРЕЛЬ 75 МГ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 28
антитромботичні засоби
АДАПТОЛ
АДАПТОЛ
таблетки 500 мг, № 20
капсули 300 мг блістер, № 20
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
АДВОКАРД
АДВОКАРД
таблетки блістер, № 30, 40
інші кардіологічні препарати
АЗОМЕКС
АЗОМЕКС
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АКАРД
АКАРД
таблетки кишково-розчинні 75 мг блістер у картонній коробці, № 50, 100
таблетки кишково-розчинні 150 мг блістер у картонній коробці, № 50
антитромботичні засоби
АККОРДИН
АККОРДИН
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, № 10
інші кардіологічні препарати
АКСОТИЛІН
АКСОТИЛІН
розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл касета у пачці, № 10
розчин оральний 100 мг/мл флакон з дозуючим пристроєм 50 мл, № 1
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
АКТОВЕГІН таблетки
АКТОВЕГІН таблетки
таблетки, вкриті оболонкою 200 мг флакон, № 50
інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси
АЛАДИН
АЛАДИН®
таблетки 5 мг блістер, № 30, 50
таблетки 10 мг блістер, № 30, 50
АЛАДИН®-ФАРМАК
таблетки 5 мг блістер у пачці, № 30, 50
таблетки 10 мг блістер у пачці, № 30, 50
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АЛІТЕР
АЛІТЕР
таблетки 4 мг блістер у пачці, № 30
таблетки 8 мг блістер у пачці, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
АЛЛЕСТА
АЛЛЕСТА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АЛОРА
АЛОРА
таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, № 20
сироп флакон 100 мл, № 1
снодійні та седативні препарати
АЛОТЕНДИН
АЛОТЕНДИН
таблетки 5 мг/5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг/10 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг/5 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів, інші комбінації
АМ-АЛІТЕР
АМ-АЛІТЕР
таблетки блістер 4 мг/5 мг, № 30
таблетки блістер 4 мг/10 мг, № 30
таблетки блістер 8 мг/5 мг, № 30
таблетки блістер 8 мг/10 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
АМАРИЛ
АМАРИЛ
таблетки 2 мг блістер, № 30
таблетки 3 мг блістер, № 30
таблетки 4 мг блістер, № 30
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
АМЛЕССА
АМЛЕССА
таблетки 4 мг + 5 мг блістер, № 30, 60, 90
таблетки 8 мг + 5 мг блістер, № 30, 60, 90
таблетки 4 мг + 10 мг блістер, № 30, 60, 90
таблетки 8 мг + 10 мг блістер, № 30, 60, 90
комбіновані препарати інгібіторів апф
АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК
капсули тверді 5 мг блістер, № 20
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН
Технолог
таблетки 5 мг блістер, № 30, 60, 90
Технолог
таблетки 10 мг блістер, № 30, 60, 90
АМЛОДИПІН ЄВРО
Unique Pharmaceutical Laboratories
таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка коробка, № 30
Unique Pharmaceutical Laboratories
таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка коробка, № 30
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ
Астрафарм
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30
Астрафарм
таблетки 10 мг блістер, № 20, 30
АМЛОДИПІН КРКА
KRKA d.d. Novo Mesto
таблетки 5 мг блістер, № 30
KRKA d.d. Novo Mesto
таблетки 10 мг блістер, № 30
АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ
Фітофарм
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН
АМЛОДИПІН
таблетки 5 мг, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН САНДОЗ
АМЛОДИПІН САНДОЗ
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ
АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ
таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 20
таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 20
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ'Я
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-КВ
АМЛОДИПІН-КВ
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ТЕВА
АМЛОДИПІН-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОДИПІН-ФАРМАК
АМЛОДИПІН-ФАРМАК
таблетки 5 мг блістер, № 10, 20
таблетки 10 мг блістер, № 10, 20
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМЛОСАРТАН
АМЛОСАРТАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
АМЛОЦИМ
АМЛОЦИМ 5 МГ
таблетки 5 мг блістер, № 30
АМЛОЦИМ 10 МГ
таблетки 10 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
АМПРИЛ
АМПРИЛ
таблетки 1,25 мг блістер, № 30
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
Анантаваті
АНАНТАВАТІ®
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, № 30, 100
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я
АНАПРИЛІН-ЗДОРОВ'Я
таблетки 10 мг блістер, № 10, 50
таблетки 10 мг контейнер, № 50
таблетки 40 мг блістер, № 10, 50
таблетки 40 мг контейнер, № 50
блокатори бета-адренорецепторів
АНГІЗАР
АНГІЗАР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
АНКСІОМЕДІН
АНКСІОМЕДІН
капсули, № 20
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
АНТАРЕС розчин для ін’єкцій
АНТАРЕС розчин для ін’єкцій
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
інші кардіологічні препарати
АНТАРЕС таблетки
АНТАРЕС таблетки
таблетки 200 мг блістер у пачці, № 90
інші кардіологічні препарати
АРИТМІЛ
АРИТМІЛ
таблетки 200 мг блістер пачка, № 20, 50
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 3 мл у касеті у пачці, № 5
антиаритмічні засоби i та iii класу
АРИФАМ
АРИФАМ® 1,5 МГ/5 МГ
таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 5 мг блістер, № 30
АРИФАМ® 1,5 МГ/10 МГ
таблетки з модифікованим вивільненням 1,5 мг + 10 мг блістер, № 30
антагоністи кальцію в комбінації з діуретиками
АРИФОН РЕТАРД
АРИФОН РЕТАРД
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
АРЛЕВЕРТ
АРЛЕВЕРТ
таблетки блістер, № 20, 30, 50, 100
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
АСАФЕН
АСАФЕН
таблетки жувальні 80 мг флакон, № 30, 90
антитромботичні засоби
АСПАРКАМ
АСПАРКАМ
таблетки блістер, № 10, 50
інші мінеральні добавки
АСПАРКАМ розчин для ін’єкцій
АСПАРКАМ розчин для ін’єкцій
розчин для ін'єкцій ампула 5 мл блістер у пачці, № 10
розчин для ін'єкцій ампула 10 мл блістер у пачці, № 10
інші мінеральні добавки
АСПАРКАМ таблетки
АСПАРКАМ таблетки
таблетки блістер у пачці, № 50
інші мінеральні добавки
АСПАРКАМ-ЗДОРОВЬЕ
АСПАРКАМ-ЗДОРОВЬЕ
таблетки блістер, № 50
інші мінеральні добавки
АСПІКАРД КАРДІО
таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, № 20
антитромботичні засоби
АСПІРИН КАРДІО
АСПІРИН КАРДІО
таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 100 мг блістер, № 28, 56
таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 300 мг блістер, № 28
антитромботичні засоби
АСПІРИН C
АСПІРИН C
таблетки шипучі, № 10
інші анальгетики та антипіретики
АСТИН
АСТИН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТАРАКС
АТАРАКС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 25
анксіолітики
АТЕРОКАРД
АТЕРОКАРД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 10, 30, 40, 70
антитромботичні засоби
АТОКОР
АТОКОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАКОР
АТОРВАКОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 60
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 40
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТАТИН АНАНТА
АТОРВАСТАТИН 10 АНАНТА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
АТОРВАСТАТИН 20 АНАНТА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА
АТОРВАСТАТИН-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 90
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРВАСТЕРОЛ
АТОРВАСТЕРОЛ
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТОРИС
АТОРИС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, № 30, 90
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
АТТЕНТО
АТТЕНТО® 20/5
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 5 мг блістер, № 28
АТТЕНТО® 40/5
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 5 мг блістер, № 28
АТТЕНТО® 40/10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 10 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
АЦЕКОР КАРДІО
АЦЕКОР КАРДІО
таблетки кишково-розчинні 100 мг банка, № 50, 100
таблетки кишково-розчинні 100 мг блістер, № 50, 100
антитромботичні засоби
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
таблетки 500 мг блістер, № 10
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА
таблетки 500 мг блістер, № 10
інші анальгетики та антипіретики
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ
АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ
таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка, № 10
інші анальгетики та антипіретики
БАРБОВАЛ капсули
БАРБОВАЛ капсули
капсули тверді блістер, № 10, 30
снодійні та седативні препарати
БАРБОВАЛ краплі
БАРБОВАЛ краплі
краплі оральні флакон з пробкою-крапельницею 25 мл пачка картонна, № 1
снодійні та седативні препарати
БЕ-СТЕДІ
БЕ-СТЕДІ
таблетки 24 мг блістер, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕРЛІПРИЛ
БЕРЛІПРИЛ® 5
таблетки 5 мг блістер, № 30
БЕРЛІПРИЛ® 10
таблетки 10 мг блістер, № 30
БЕРЛІПРИЛ® 20
таблетки 20 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
БЕРЛІПРИЛ ПЛЮС 10/25
БЕРЛІПРИЛ ПЛЮС 10/25
таблетки блістер, № 20, 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
БЕТАГІС
БЕТАГІС
таблетки 16 мг блістер, № 30, 90
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАГІСТИН-РАТІОФАРМ
БЕТАГІСТИН-РАТІОФАРМ
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 24 мг блістер, № 20
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАГІСТИН-ТЕВА
БЕТАГІСТИН-ТЕВА
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 24 мг блістер, № 20
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
БЕТАК
БЕТАК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БЕТАКОР
БЕТАКОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БЕТАЛОК
БЕТАЛОК
розчин для ін'єкцій 1 мг/мл ампула 5 мл, № 5
БЕТАЛОК ЗОК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 25 мг блістер, № 14
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 50 мг флакон, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з уповільненим вивільн 100 мг флакон, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БЕТАСЕРК
БЕТАСЕРК
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 24 мг блістер, № 20
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
Бі-ПРЕСТАРІУМ
Бі-ПРЕСТАРІУМ® 5мг/5мг
таблетки контейнер, № 30
Бі-ПРЕСТАРІУМ® 5мг/10мг
таблетки контейнер, № 30
Бі-ПРЕСТАРІУМ® 10мг/5мг
таблетки контейнер, № 30
Бі-ПРЕСТАРІУМ® 10мг/10мг
таблетки контейнер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
Біблок
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл флакон 10 мл, № 5
розчин для інфузій 10 мг/мл контейнер полімерний 50 мл, № 1
розчин для інфузій 10 мг/мл контейнер полімерний 250 мл, № 1
блокатори бета-адренорецепторів
БІКАРД
БІКАРД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БІПРОЛОЛ
БІПРОЛОЛ
таблетки 5 мг блістер пачка, № 30
таблетки 10 мг блістер пачка, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛ
БІСОПРОЛ
таблетки 2,5 мг блістер, № 20, 30, 50
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30, 50
таблетки 10 мг блістер, № 20, 30, 50
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ
Астрафарм
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30, 60
Астрафарм
таблетки 10 мг блістер, № 20, 30, 60
БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО
Aurobindo Pharma
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ'Я
Здоров'я ФК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
Здоров'я ФК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30
Здоров'я ФК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ КРКА
БІСОПРОЛОЛ КРКА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 90
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ
Sandoz
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 60, 90
Sandoz
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 60, 90
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ-КВ
БІСОПРОЛОЛ-КВ
таблетки 5 мг блістер в пачці, № 30
таблетки 10 мг блістер в пачці, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 30, 50
таблетки 10 мг блістер, № 30, 50
блокатори бета-адренорецепторів
БІФРЕН
БІФРЕН
капсули 250 мг блістер, № 20
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
БРАВАДИН
БРАВАДИН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер, № 28
інші кардіологічні препарати
БРІТОМАР
БРІТОМАР
таблетки пролонгованої дії 5 мг, № 30
таблетки пролонгованої дії 10 мг, № 30
високоактивні діуретики
ВАЗАР
ВАЗАР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг блістер, № 30, 90
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЗАР H
ВАЗАР H
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 25 мг блістер, № 30, 90
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЗАР А
ВАЗАР А
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЗИЛІП
ВАЗИЛІП
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 14, 28, 84
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 28, 84
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ
ВАЗОКЛІН-ДАРНИЦЯ
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка, № 28, 30
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка, № 28, 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВАЗОНАТ
ВАЗОНАТ
капсули 250 мг блістер пачка картонна, № 40
капсули 500 мг блістер пачка картонна, № 60
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
ВАЗОПРО капсули
ВАЗОПРО капсули
капсули 250 мг блістер, № 40
капсули 500 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
ВАЗОПРО розчин
ВАЗОПРО розчин
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
ВАЗОСЕРК
ВАЗОСЕРК ФОРТ
таблетки 16 мг блістер, № 30
ВАЗОСЕРК ДУО
таблетки 24 мг блістер, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я
ВАЗОСТАТ-ЗДОРОВ'Я
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ВАЛАРГІН
ВАЛАРГІН
таблетки шипучі, № 10
дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
ВАЛАРОКС
ВАЛАРОКС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 80 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 80 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 160 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні засоби, комбінації
ВАЛЕРІАНА
Лубнифарм
настоянка для перорального застосування 25 мл флакон-крапельниця, № 1
ВАЛЕРІАНА
Vita Sun
таблетки 30 мг, № 30
БіоЗдраВіт
драже 20 мг флакон, № 50
Здравофарм
УльтраКап, № 10, 20, 30, 100
Красота и Здоровье
капсули 0,4 г, № 20
Красота и Здоровье
таблетки 30,6 мг, № 100
Красота и Здоровье
таблетки 180 мг блістер, № 10
Красота и Здоровье
таблетки 180 мг флакон, № 50, 100
Медхауз Свіс Гмбх
таблетки 30 мг, № 100
Фармаком
таблетки 0,5 г, № 40, 80
ВАЛЕРІАНА АНАНТА
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
таблетки, № 30
ВАЛЕРІАНА БОРИСОВ
ФАРМАТ ЛТД
таблетки 20 мг блістер у коробці, № 50
ФАРМАТ ЛТД
таблетки 20 мг пляшка скляна, № 50
ВАЛЕРІАНА-ЗДРАВОФАРМ
Здравофарм
таблетки 30 мг, № 100
ВАЛЕРІАНИ КОРЕНЕВИЩА З КОРЕНЯМИ
Ключі Здоров'я
50 г, № 1
КРАПЛІ "ВАЛЕРІАНА"
Красота и Здоровье
25 мл, № 1
ФІТОЧАЙ "КЛЮЧІ ЗДОРОВ'Я"
Ключі Здоров'я
фільтр-пакет 1.5 г "валеріана", № 20
Ключі Здоров'я
50 г "валеріана", № 1
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
ВАЛЕРІАНА
ВАЛЕРІАНА
таблетки, вкриті оболонкою 30 мг, № 30, 100
снодійні та седативні препарати
ВАЛЕРІАНА ФОРТЕ
ВАЛЕРІАНА ФОРТЕ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 50
снодійні та седативні препарати
ВАЛОДІП
ВАЛОДІП
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, № 28, 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, № 14, 28, 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, № 28, 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЛЬСАКОР
ВАЛЬСАКОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг, № 28, 84
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг, № 28, 84
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАЛЬСАКОР H80/H160/H320/HD160/HD320
ВАЛЬСАКОР® H 80
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер, № 28, 84
ВАЛЬСАКОР® H 160
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер в пачці, № 28, 84
ВАЛЬСАКОР® H 320
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 12,5 мг блістер, № 28
ВАЛЬСАКОР® HD 160
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг блістер в пачці, № 28, 84
ВАЛЬСАКОР® HD 320
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 320 мг + 25 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАНАТЕКС
ВАНАТЕКС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАНАТЕКС КОМБІ
ВАНАТЕКС КОМБІ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ВАРФАРИН ОРІОН
ВАРФАРИН ОРІОН
таблетки 3 мг флакон, № 30, 100
таблетки 5 мг флакон, № 30, 100
антитромботичні засоби
ВЕНОКОР
ВЕНОКОР
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл в пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, № 5
інші засоби, що діють на нервову систему
ВЕРОШПІРОН
ВЕРОШПІРОН
таблетки 25 мг, № 20
капсули 50 мг, № 30
капсули 100 мг, № 30
калійзберігаючі діуретики
ВІНОКСИН МВ
ВІНОКСИН МВ
таблетки пролонгованої дії 30 мг блістер, № 20, 60
периферичні вазодилататори
ВІНОКСИН ФОРТЕ
ВІНОКСИН ФОРТЕ
капсули, № 60
дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку
ВІНПОЦЕТИН
ВІНПОЦЕТИН
таблетки 5 мг блістер у пачці, № 30
концентрат для розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 2 мл пачка, № 5, 10
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ВІНПОЦЕТИН
ВІНПОЦЕТИН
концентрат для приготування розчину для інфузій 5 мг/мл ампула 2 мл касета у пачці, № 10
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ВІНПОЦЕТИН
ВІНПОЦЕТИН
таблетки 5 мг, № 30
таблетки 10 мг, № 30
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ
ВІНПОЦЕТИН-ДАРНИЦЯ
таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 30
концентрат для приготування інфузійного розчину 5 мг/мл ампула 2 мл, № 10
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ВІТОПРИЛ
ВІТОПРИЛ
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
таблетки 20 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ВОБІЛОН
ВОБІЛОН
капсули 80 мг, № 30
дієтичні добавки до продуктів харчування, що сприяють покращенню метаболізму в тканинах головного мозку
ГІДРОХЛОРТІАЗИД
ГІДРОХЛОРТІАЗИД
таблетки 25 мг, № 20
сечогінні препарати з помірно вираженою активністю, група тіазидів
ГІК
ГІК
розчин для інфузій пляшка 100 мл, № 1
розчин для інфузій пляшка 200 мл, № 1
розчини для внутрішньовенного введення
ГІЛОБА
ГІЛОБА
капсули 40 мг, № 30, 60
засоби для застосування при деменції
ГІПОТІАЗИД
ГІПОТІАЗИД
таблетки 25 мг блістер, № 20
таблетки 100 мг блістер, № 20
сечогінні препарати з помірно вираженою активністю, група тіазидів
ГЛЕВО
ГЛЕВО
таблетки, вкриті оболонкою 500 мг, № 5
антибактеріальні засоби з групи хінолонів
ГЛІЦИСЕД
ГЛІЦИСЕД
таблетки 100 мг блістер в пачці, № 50
інші засоби, що діють на нервову систему
Глоду настоянка
Біолік
настоянка 100 мл флакон, № 1
Віола
настоянка 25 мл флакон, № 1
Віола
настоянка 100 мл флакон, № 1
ДЕЗМП
настоянка 100 мл флакон, № 1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
настоянка 25 мл флакон, № 1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
настоянка 50 мл флакон, № 1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
настоянка 100 мл флакон, № 1
Здоров'я ФК
настоянка 100 мл флакон, № 1
Лубнифарм
настоянка для перорального застосування 25 мл флакон, № 1
Лубнифарм
настоянка для перорального застосування 100 мл флакон, № 1
Тернофарм
настоянка 25 мл флакон-крапельниця, № 1
Тернофарм
настоянка 100 мл флакон, № 1
Фітофарм
настоянка 25 мл флакон скляний, № 1
Фітофарм
настоянка 100 мл флакон скляний, № 1
Червона зірка
настоянка 25 мл флакон, № 1
Червона зірка
настоянка 100 мл банка, № 1
Червона зірка
настоянка 100 мл флакон, № 1
інші кардіологічні препарати
ГЛЮКОФАЖ XR
ГЛЮКОФАЖ XR
таблетки пролонгованої дії 500 мг, № 30, 60
таблетки пролонгованої дії 1000 мг, № 30, 60
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
ГЛЮКОФАЖ
ГЛЮКОФАЖ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг, № 30, 60
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг, № 30, 60
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг, № 30, 60
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
ГОДАСАЛ
ГОДАСАЛ
таблетки 100 мг, № 20, 50
антитромботичні засоби
ДАПРИЛ
ДАПРИЛ
таблетки 5 мг, № 30
таблетки 10 мг, № 30
таблетки 20 мг, № 20, 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ДЕКРИЗ
ДЕКРИЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ
ДИБАЗОЛ-ДАРНИЦЯ
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
таблетки 20 мг контурна чарункова упаковка, № 10
периферичні вазодилататори
ДИГОКСИН
ДИГОКСИН
розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл ампула 1 мл в пачці, № 10
таблетки 0,1 мг банка, № 50
таблетки 0,1 мг блістер в пачці, № 50
серцеві глікозиди
ДИГОКСИН
таблетки 0,25 мг блістер, № 40
серцеві глікозиди
ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я
ДИГОКСИН-ЗДОРОВ'Я
таблетки 0,25 мг блістер, № 50
серцеві глікозиди
ДИКОР ЛОНГ
ДИКОР ЛОНГ
таблетки пролонгованої дії 20 мг банка, № 50
таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер, № 50
таблетки пролонгованої дії 40 мг банка, № 50
таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер, № 50
таблетки пролонгованої дії 60 мг банка, № 50
таблетки пролонгованої дії 60 мг блістер, № 50
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ДИРОТОН
ДИРОТОН
таблетки 5 мг блістер, № 14, 28, 56
таблетки 10 мг блістер, № 14, 28, 56
таблетки 20 мг блістер, № 14, 28, 56
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ДИХЛОР
ДИХЛОР
таблетки 25 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
Діакордин ретард
ДІАКОРДИН® 60
таблетки 60 мг блістер, № 50
ДІАКОРДИН® 90 РЕТАРД
таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 90 мг блістер, № 30
ДІАКОРДИН® 120 РЕТАРД
таблетки пролонгованої дії 120 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на серце
ДІАНОРМЕТ 850
ДІАНОРМЕТ 850
таблетки 850 мг, № 30
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
ДІНАР
ДІНАР
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл у блістері у пачці, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
ДІОВАН
ДІОВАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг, № 14, 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг, № 14, 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ДІОКОР
ДІОКОР 80
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, № 30, 90
ДІОКОР 160
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер у пачці, № 10, 30, 90
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ДІОКОР СОЛО
ДІОКОР СОЛО 80
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, № 30, 90
ДІОКОР СОЛО 160
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер, № 30, 90
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ДІФОРС
ДІФОРС 80
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, № 30
ДІФОРС 160
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, № 30
ДІФОРС XL
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, № 10, 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ДОКСАЗОЗИН
ДОКСАЗОЗИН
таблетки 1 мг банка, № 30
таблетки 2 мг блістер, № 20
таблетки 4 мг блістер, № 20
антиадренергічні засоби з периферійним механізмом дії
ДОПЕГІТ
ДОПЕГІТ
таблетки 250 мг флакон, № 50
антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
ДОРЕЗ
ДОРЕЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер у коробці, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер у коробці, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер у коробці, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
ЕБРАНТИЛ
ЕБРАНТИЛ
капсули пролонгованої дії тверді 30 мг, № 50
капсули пролонгованої дії тверді 60 мг, № 50
розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл, № 5
розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл, № 5, 10
антиадренергічні засоби з периферійним механізмом дії
ЕВОЙД таблетки 10 мг
ЕВОЙД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 60
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕВОЙД таблетки 20 мг
ЕВОЙД таблетки 20 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕГІЛОК
ЕГІЛОК
таблетки 25 мг флакон, № 60
таблетки 50 мг флакон, № 60
таблетки 100 мг флакон, № 30, 60
блокатори бета-адренорецепторів
ЕГЛОНІЛ
ЕГЛОНІЛ
капсули 50 мг блістер, № 30
таблетки 200 мг блістер, № 12
розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл, № 6
антипсихотичні засоби
ЕДАРБІ
ЕДАРБІ
таблетки 20 мг блістер, № 14, 28, 56
таблетки 40 мг блістер, № 28, 56
таблетки 80 мг блістер, № 28, 56
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЕДАРБІКЛОР
ЕДАРБІКЛОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг + 25 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЕКВАТОР
ЕКВАТОР
таблетки 10 мг + 5 мг, № 30
таблетки 20 мг + 5 мг блістер, № 30
таблетки 20 мг + 10 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
Екстрасед
ЕКСТРАСЕД
капсули, № 30
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
ЕКСФОРЖ
ЕКСФОРЖ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 80 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер, № 14, 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЕМЛОДИН
ЕМЛОДИН
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ЕНАЛАПРИЛ
Київмедпрепарат
таблетки 10 мг блістер в пачці, № 20
Київмедпрепарат
таблетки 20 мг блістер в пачці, № 20
Лекхім-Харків
таблетки 0,01 г блістер, № 20, 50, 90
Лубнифарм
таблетки 10 мг блістер, № 20
Червона зірка
таблетки 0,01 г блістер, № 20
ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ
Астрафарм
таблетки 10 мг блістер, № 20, 90
Астрафарм
таблетки 20 мг блістер, № 20, 90
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 20
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ'Я
Здоров'я ФК
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30
Здоров'я ФК
таблетки 10 мг блістер, № 20
Здоров'я ФК
таблетки 20 мг блістер, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
ЕНАЛАПРИЛ-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
таблетки 20 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАЛОЗИД 12,5/ЕНАЛОЗИД 25
ЕНАЛОЗИД® 12,5
таблетки блістер, № 20, 30
ЕНАЛОЗИД® 25
таблетки блістер, № 20, 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЕНАЛОЗИД МОНО
ЕНАЛОЗИД МОНО
таблетки 5 мг, № 20
таблетки 10 мг, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАМ
ЕНАМ
таблетки 5 мг, № 20
таблетки 10 мг, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНАП таблетки
ЕНАП таблетки
таблетки 2,5 мг блістер у картонній коробці, № 20
таблетки 5 мг блістер, № 20
таблетки 10 мг блістер, № 20, 60
таблетки 20 мг блістер, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЕНЕАС
ЕНЕАС
таблетки, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЕПАДОЛ НЕО
ЕПАДОЛ НЕО
капсули м'які 1 г блістер, № 30, 60
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЕПЛЕПРЕС
ЕПЛЕПРЕС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
ЕПЛЕТОР
ЕПЛЕТОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
ЕСТУЛІК
ЕСТУЛІК
таблетки 1 мг блістер, № 20
антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
ЕТАЦИЗИН
ЕТАЦИЗИН
таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, № 50
антиаритмічні засоби i та iii класу
ЕТСЕТ
ЕТСЕТ
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 28, 84
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 28, 84
таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті оболонкою 80 мг блістер, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЗАНІДІП
ЗАНІДІП
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28, 56, 98
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28, 56, 98
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ЗОКАРДІС
ЗОКАРДІС® 7,5 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер, № 28
ЗОКАРДІС® 30 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер, № 28
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЗОКАРДІС ПЛЮС 30/12,5
ЗОКАРДІС ПЛЮС 30/12,5
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 28
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЗОКОР
ЗОКОР®
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28
ЗОКОР® ФОРТЕ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 14, 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЗОКСОН
ЗОКСОН 2
таблетки 2 мг блістер, № 30
ЗОКСОН® 4
таблетки 4 мг блістер, № 30
антиадренергічні засоби з периферійним механізмом дії
ІБРАНС
ІБРАНС
капсули 75 мг блістер, № 21
капсули 100 мг блістер, № 21
капсули 125 мг блістер, № 21
інші антинеопластичні засоби
ІЗОКЕТ
ІЗОКЕТ
розчин для інфузій 0,1 % ампула 10 мл, № 10
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
ІН-АЛІТЕР
ІН-АЛІТЕР
таблетки блістер 2 мг/0,625 мг, № 30
таблетки блістер 4 мг/1,25 мг, № 30
таблетки блістер 8 мг/2,5 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ІНДАП
ІНДАП
капсули 2,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДАПАМІД
ІНДАПАМІД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДАПАМІД-АСТРАФАРМ
ІНДАПАМІД-АСТРАФАРМ
таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДАПАМІД-РАТІОФАРМ SR
ІНДАПАМІД-РАТІОФАРМ SR
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДАПАМІД-ТЕВА SR
ІНДАПАМІД-ТЕВА SR
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДАПЕН
ІНДАПЕН
таблетки, вкриті оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
ІНДАПЕН SR
таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 1,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНДОПРЕС
ІНДОПРЕС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІНСПРА
ІНСПРА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
калійзберігаючі діуретики
ІПАМІД
ІПАМІД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ІРБЕТАН
ІРБЕТАН
таблетки 300 мг, № 20
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ІРБЕТАН-Н
ІРБЕТАН-Н
таблетки 150 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки 300 мг + 12,5 мг блістер, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КАВІНТОН
КАВІНТОН
таблетки 5 мг, № 50
КАВІНТОН ФОРТЕ
таблетки 10 мг, № 30, 90
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
КАНДЕСАР
КАНДЕСАР
таблетки 8 мг, № 10
таблетки 16 мг, № 10
таблетки 32 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КАПІКОР
КАПІКОР
капсули 180 мг + 60 мг блістер, № 20, 60
розчин для ін'єкцій 500 мг/5 мл + 182,5 мг/5 мл ампула 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
КАПТОПРЕС 12,5-ДАРНИЦЯ
КАПТОПРЕС 12,5-ДАРНИЦЯ
таблетки контурна чарункова упаковка, № 20
комбіновані препарати інгібіторів апф
КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ
КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ
таблетки контурна чарункова упаковка, № 20
комбіновані препарати інгібіторів апф
КАПТОПРИЛ
КАПТОПРИЛ
таблетки 12,5 мг блістер, № 20
таблетки 25 мг блістер, № 20
таблетки 50 мг блістер, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
КАПТОПРИЛ
КАПТОПРИЛ
таблетки 0,025 г блістер в пачці, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
КАПТОПРИЛ
КАПТОПРИЛ
таблетки 0,025 г блістер в пачці, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
КАПТОПРИЛ
КАПТОПРИЛ
таблетки 25 мг, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
КАРВЕДИЛОЛ АУРОБІНДО
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ
КАРВЕДИЛОЛ САНДОЗ
таблетки 12,5 мг блістер, № 30
таблетки 25 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВЕДИЛОЛ-КВ
КАРВЕДИЛОЛ-КВ
таблетки 12,5 мг блістер в пачці, № 30
таблетки 25 мг блістер в пачці, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВЕЛІС краплі
КАРВЕЛІС краплі
краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл, № 1
краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл, № 1
снодійні та седативні препарати
КАРВЕЛІС таблетки
КАРВЕЛІС таблетки
таблетки, вкриті оболонкою блістер, № 30
дієтичні добавки для підтримання функції серцево-судинної системи
КАРВИДЕКС
КАРВИДЕКС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 6,25 мг стрип, № 20
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг стрип, № 20
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг стрип, № 20
блокатори бета-адренорецепторів
КАРВІУМ
КАРВІУМ
таблетки 6,25 мг блістер, № 30
таблетки 12,5 мг блістер, № 30
ALVOGEN
таблетки 25 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
КАРДИКЕТ РЕТАРД
КАРДИКЕТ РЕТАРД
таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер в пачці, № 50
таблетки пролонгованої дії 40 мг блістер в пачці, № 50
таблетки пролонгованої дії 60 мг блістер в пачці, № 50
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
КАРДИПРИЛ
КАРДИПРИЛ
Ananta Medicare
капсули 2,5 мг блістер, № 10, 30
Ananta Medicare
капсули 5 мг блістер, № 30
Ananta Medicare
капсули 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
КАРДІОАРГІНІН-ЗДОРОВ'Я
КАРДІОАРГІНІН-ЗДОРОВ'Я
сироп флакон 50 мл, № 1
сироп флакон 100 мл, № 1
розчин для ін'єкцій ампула 5 мл у коробці, № 10
інші кардіологічні препарати
КАРДІОМАГНІЛ
КАРДІОМАГНІЛ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг флакон, № 30, 100
КАРДІОМАГНІЛ ФОРТЕ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 150 мг флакон, № 30, 100
антитромботичні засоби
КАРДІСЕЙВ
КАРДІСЕЙВ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у пачці, № 30, 50
антитромботичні засоби
КАРДОСАЛ
КАРДОСАЛ® 10 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
КАРДОСАЛ® 20 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28
КАРДОСАЛ® 40 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КАРДОСАЛ ПЛЮС
КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/12,5
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 28
КАРДОСАЛ® ПЛЮС 20/25
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КАРДУРА
КАРДУРА
таблетки 1 мг блістер, № 30
таблетки 2 мг блістер, № 30
таблетки 4 мг блістер, № 30
антиадренергічні засоби з периферійним механізмом дії
КАРМЕТАДИН
КАРМЕТАДИН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
КАСАРК
КАСАРК
таблетки 8 мг блістер, № 30
таблетки 16 мг блістер, № 30
таблетки 32 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КАСАРК H/ КАСАРК HD
КАСАРК® H
таблетки 16 мг + 12,5 мг блістер, № 30
КАСАРК® HD
таблетки 32 мг + 25 мг блістер, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Квайт заспокійливий
Квайт заспокійливий
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 20
снодійні та седативні препарати
КВАТТРЕКС
КВАТТРЕКС
капсули 250 мг блістер, № 20
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
КВЕРТИН
КВЕРТИН
таблетки жувальні 40 мг блістер в пачці, № 30
таблетки жувальні 40 мг контейнер в пачці, № 90
капіляростабілізуючі засоби
КЛІВАС
КЛІВАС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 10, 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 10, 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
КЛІМАКТОПЛАН
КЛІМАКТОПЛАН
таблетки, № 100
інші засоби, що застосовуються в гінекології
КЛОДІЯ
КЛОДІЯ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30, 100
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
КЛОПІДОГРЕЛ-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30, 90
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ МАКЛЕОДС
КЛОПІДОГРЕЛЬ МАКЛЕОДС
таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер у пачці, № 10, 20, 30
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
КЛОПІДОГРЕЛЬ-САНОФІ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер у картонній коробці, № 30, 90
антитромботичні засоби
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС
КЛОПІДОГРЕЛЬ-ФАРМЕКС
таблетки, вкриті оболонкою 75 мг блістер, № 10, 30
антитромботичні засоби
КЛОСАРТ
КЛОСАРТ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг, № 28, 84
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг, № 30, 90, 100
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КЛОФЕЛІН-ЗН
КЛОФЕЛІН-ЗН
розчин для ін'єкцій 0,01 % ампула 1 мл у коробці, № 10
антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
КО-АМЛЕССА
КО-АМЛЕССА
таблетки 4 мг/1,25 мг/5 мг, № 30
таблетки 4 мг/1,25 мг/10 мг, № 30
таблетки 8 мг/2,5 мг/5 мг, № 30
таблетки 8 мг/2,5 мг/10 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
КО-ДИРОТОН
КО-ДИРОТОН
таблетки 10 мг + 12,5 мг, № 10, 30
таблетки 20 мг + 12,5 мг, № 10, 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
КО-ДІОВАН
КО-ДІОВАН
таблетки, вкриті оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті оболонкою 160 мг + 25 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті оболонкою 320 мг + 12,5 мг блістер, № 14, 28
таблетки, вкриті оболонкою 320 мг + 25 мг блістер, № 14, 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КО-ІРБЕСАН
КО-ІРБЕСАН
таблетки, вкриті оболонкою 150 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті оболонкою 300 мг + 12,5 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КО-ПРЕНЕЛІЯ
КО-ПРЕНЕЛІЯ
таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер, № 30
таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
КО-ПРЕНЕСА
КО-ПРЕНЕСА
таблетки 2 мг + 0,625 мг блістер, № 30
таблетки 4 мг + 1,25 мг блістер, № 30, 90
таблетки 8 мг + 2,5 мг блістер, № 30, 90
комбіновані препарати інгібіторів апф
КОМБІПРИЛ-КВ
КОМБІПРИЛ-КВ
таблетки блістер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
КОМБІСАРТ
КОМБІСАРТ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 160 мг блістер у пачці, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 160 мг блістер у пачці, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КОМБІСАРТ H
КОМБІСАРТ H
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 5 мг+160 мг+12.5 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер 10 мг+160 мг+12.5 мг, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КОНВЕРІУМ
КОНВЕРІУМ
таблетки 150 мг блістер, № 30, 100
таблетки 300 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
КОНКОР
КОНКОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг, № 30, 50
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30, 50
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
КОРАКСАН
КОРАКСАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг, № 56
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг, № 56
інші кардіологічні препарати
КОРАМАГ
КОРАМАГ
капсули, № 30
дієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексів
КОРВАЗАН
КОРВАЗАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
КОРВАЛТАБ
КОРВАЛТАБ
таблетки блістер пачка, № 20, 100
снодійні та седативні препарати
КОРВІТИН
КОРВІТИН
ліофілізат для розчину для ін'єкцій 0,5 г флакон, № 5
капіляростабілізуючі засоби
КОРВІТОЛ
КОРВІТОЛ® 50
таблетки 50 мг, № 50
КОРВІТОЛ® 100
таблетки 100 мг, № 30, 50
блокатори бета-адренорецепторів
КОРДАРОН
КОРДАРОН
таблетки 200 мг блістер, № 30
розчин для ін'єкцій 150 мг ампула 3 мл, № 6
антиаритмічні засоби i та iii класу
КОРИНФАР РЕТАРД
КОРИНФАР РЕТАРД
таблетки пролонгованої дії 20 мг блістер, № 30
таблетки пролонгованої дії 20 мг флакон, № 50, 100
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
КОРІОЛ
КОРІОЛ
таблетки 3,125 мг, № 28
таблетки 6,25 мг, № 28
таблетки 12,5 мг, № 28
таблетки 25 мг, № 28
блокатори бета-адренорецепторів
КОРІПРЕН
КОРІПРЕН 10 мг/10 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 10 мг блістер, № 28, 56
КОРІПРЕН 20 мг/10 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг + 10 мг блістер, № 28, 56
комбіновані препарати інгібіторів апф
КОРОНАЛ
КОРОНАЛ® 5
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30, 60
КОРОНАЛ® 10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 60
блокатори бета-адренорецепторів
КРАТАЛ
КРАТАЛ
таблетки блістер в пачці, № 20
таблетки контейнер в пачці, № 60
інші кардіологічні препарати
КРАТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ
КРАТАЛ ДЛЯ ДІТЕЙ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 20
таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер в пачці, № 90
інші кардіологічні препарати
КРЕСТОР
КРЕСТОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
КСАРЕЛТО
КСАРЕЛТО
Bayer Pharmaceuticals
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг блістер, № 56
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер, № 14, 42
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 28, 100
антитромботичні засоби
КСИПОГАМА
КСИПОГАМА
таблетки 10 мг, № 30, 50, 100
таблетки 20 мг, № 30, 50, 100
таблетки 40 мг, № 30, 50, 100
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
ЛАЗИКС НЕО
ЛАЗИКС НЕО
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл, № 10
високоактивні діуретики
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-АСТРАФАРМ
ЛЕВОФЛОКСАЦИН-АСТРАФАРМ
таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, № 7, 14
антибактеріальні засоби з групи хінолонів
ЛЕВОФЛОЦИН
ЛЕВОФЛОЦИН 250
таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер, № 5
ЛЕВОФЛОЦИН 500
таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, № 5
антибактеріальні засоби з групи хінолонів
ЛЕКАРНІТА
ЛЕКАРНІТА
розчин для ін'єкцій 1 г/5 мл ампула 5 мл, № 5
флакон 10 мл, № 10
інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси
ЛЕРКАМЕН
ЛЕРКАМЕН® 10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 28, 60
ЛЕРКАМЕН® 20
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28, 60
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ЛІВАЗО
ЛІВАЗО
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер, № 30, 100
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІВОСТОР
ЛІВОСТОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 70
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІЗИНОПРИЛ 10 НЛ КРКА
ЛІЗИНОПРИЛ 10 НЛ КРКА
таблетки 10 мг + 12,5 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЛІЗИНОПРИЛ КРКА
ЛІЗИНОПРИЛ КРКА
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ
ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ
таблетки 5 мг блістер, № 20
таблетки 10 мг блістер, № 20, 30, 60
таблетки 20 мг блістер, № 20, 60
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА
ЛІЗИНОПРИЛ-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 30, 50, 60
таблетки 10 мг блістер, № 30, 50, 60
таблетки 20 мг блістер, № 30, 50, 60
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІЗОПРЕС
ЛІЗОПРЕС 10
таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер, № 30
ЛІЗОПРЕС 20
таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА
ЛІЗОТІАЗИД-ТЕВА
таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЛІМІСТІН
ЛІМІСТИН 10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30
ЛІМІСТИН 20
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30
ЛІМІСТИН 40
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІМФОМІОЗОТ
ЛІМФОМІОЗОТ
краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл, № 1
ЛІМФОМІОЗОТ Н
розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл, № 5
всі інші лікарські засоби
ЛІПОДЕМІН
ЛІПОДЕМІН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛІПРАЗИД
ЛІПРАЗИД
таблетки блістер в пачці, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ЛІПРИЛ
ЛІПРИЛ
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
таблетки 20 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛІПРИМАР
ЛІПРИМАР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 100
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 100
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ЛОЗАП
ЛОЗАП
таблетки, вкриті оболонкою 50 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті оболонкою 100 мг блістер, № 30, 90
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОЗАП 100 ПЛЮС
ЛОЗАП 100 ПЛЮС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер, № 10, 30, 90
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОЗАП ПЛЮС
ЛОЗАП ПЛЮС
таблетки, вкриті оболонкою блістер, № 30, 90
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОЗАРТАН ПЛЮС-ТЕВА
ЛОЗАРТАН ПЛЮС-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг блістер, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОЗАРТАН-ТЕВА
ЛОЗАРТАН-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 12,5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОКРЕН
ЛОКРЕН
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 28
блокатори бета-адренорецепторів
ЛОПІРЕЛ
ЛОПІРЕЛ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг, № 30, 90
антитромботичні засоби
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК
таблетки 5 мг блістер, № 20
таблетки 10 мг блістер, № 20
таблетки 20 мг блістер, № 20
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ЛОРІСТА
ЛОРІСТА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОРІСТА H/H 100/HD
ЛОРІСТА H/H 100/HD
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг, № 30, 60, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛОСПИРИН
ЛОСПИРИН
таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 75 мг стрип, № 30, 120
антитромботичні засоби
ЛОТАР
ЛОТАР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ЛУЦЕТАМ
ЛУЦЕТАМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг флакон, № 60
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 800 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1200 мг блістер, № 20
розчин для ін'єкцій 1 г ампула 5 мл блістер, № 10
розчин для ін'єкцій 3 г ампула 15 мл блістер, № 4, 20
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
МАГНЕ-B6
МАГНЕ-B6®
таблетки, вкриті оболонкою блістер, № 50
розчин для перорального застосування ампула 10 мл, № 10
МАГНЕ-B6® АНТИСТРЕС
таблетки, вкриті оболонкою блістер, № 60
комплекси вітамінів групи в, включаючи комбінації
МАГНЕРОТ
МАГНЕРОТ
таблетки 500 мг, № 20, 50
інші мінеральні добавки
МАГНЕФАР B6
МАГНЕФАР B6
таблетки, № 60
комплекси вітамінів групи в, включаючи комбінації
МАГНІКОР
МАГНІКОР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30, 100
антитромботичні засоби
МАГНІКУМ
МАГНІКУМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні блістер, № 50
комплекси вітамінів групи в, включаючи комбінації
МАГНІЮ СУЛЬФАТ
Віола
порошок 25 г контейнер, № 1
Віола
порошок 25 г пакет, № 1
Галичфарм
розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
Галичфарм
розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
Исток-Плюс
порошок для розчину для орального застосування 25 г контейнер, № 1
Лекхім-Харків
розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 5 мл блістер у пачці, № 10
Юрія-Фарм
розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 5 мл, № 10
МАГНІЮ СУЛЬФАТ-ДАРНИЦЯ
Дарниця ФФ
розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, № 10
Дарниця ФФ
розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, № 10
лікарські засобі, що застосовуються для лікування закрепів
МАКСГІСТИН
МАКСГІСТИН
таблетки 8 мг блістер у пачці, № 30
таблетки 16 мг блістер у пачці, № 30
таблетки 24 мг блістер у пачці, № 30
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
МАКСИКАРД ФОРТЕ
капсули, № 20
дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму
МЕБІКАР ІС
МЕБІКАР ІС
таблетки 0,3 г в пачці, № 20
таблетки 0,5 г в пачці, № 20
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
МЕДОГРЕЛЬ
МЕДОГРЕЛЬ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30
антитромботичні засоби
МЕДОКАРДИЛ
МЕДОКАРДИЛ
таблетки 6,25 мг блістер у картонній коробці, № 30
таблетки 25 мг блістер у картонній коробці, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
МЕКСИКОР
МЕКСИКОР
капсули 100 мг блістер, № 20
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
МЕКСИПРИМ
МЕКСИПРИМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 125 мг блістер, № 30
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
Мемостім
Мемостім
капсули блістер, № 30
дієтичні добавки, що сприяють нормалізації периферичного кровообігу, в тому числі венозного
МЕНОВАЛЕН
МЕНОВАЛЕН
капсули блістер, № 20
снодійні та седативні препарати
МЕРТЕНІЛ
МЕРТЕНІЛ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
МЕТАМАКС
МЕТАМАКС
капсули 250 мг контурна чарункова упаковка пачка, № 40
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
інші кардіологічні препарати
МЕТОНАТ
МЕТОНАТ
капсули 250 мг блістер, № 50
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
МЕТОПРОЛОЛ
МЕТОПРОЛОЛ
таблетки 25 мг, № 30
таблетки 50 мг, № 30
таблетки 100 мг, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ
таблетки 0,05 г блістер, № 20, 50
таблетки 0,1 г блістер, № 20, 50
блокатори бета-адренорецепторів
МЕТФОРМІН ІНДАР
МЕТФОРМІН ІНДАР
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, № 30, 60
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер, № 30, 60
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕТФОРМІН САНДОЗ
МЕТФОРМІН САНДОЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, № 30, 120
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 850 мг блістер, № 30, 120
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МЕТФОРМІН-ТЕВА
МЕТФОРМІН-ТЕВА
таблетки 500 мг блістер, № 30
таблетки 850 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1000 мг блістер, № 30
гіпоглікемізуючі препарати, за виключенням інсулінів
МІКАРДИС
МІКАРДИС
таблетки 80 мг блістер, № 14, 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
МІЛДРАКОР-НОВОФАРМ
МІЛДРАКОР-НОВОФАРМ
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл флакон 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
МІЛДРАЛЕКС-ЗДОРОВ'Я
МІЛДРАЛЕКС-ЗДОРОВ'Я
капсули тверді 250 мг блістер, № 40
капсули тверді 500 мг блістер, № 60
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл у коробці, № 10
інші кардіологічні препарати
МІЛДРОКАРД-Н
МІЛДРОКАРД-Н
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл в пачці, № 10
інші кардіологічні препарати
МІЛДРОНАТ 250
МІЛДРОНАТ 250
капсули тверді 250 мг блістер у пачці, № 40
інші кардіологічні препарати
МІЛДРОНАТ 500
МІЛДРОНАТ®
капсули тверді 500 мг блістер в пачці, № 60
МІЛДРОНАТ® GX
таблетки 500 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
МІОЛОКАРД
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
МОКСОГАМА
МОКСОГАМА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг, № 30, 50
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг, № 30, 50
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг, № 30, 50
антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
Моксонідин
Моксонідин
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер, № 30
антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
МОРІНГА-ЙОРУБА
МОРІНГА-ЙОРУБА
капсули, № 30, 60
дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
МОТИЛІУМ
МОТИЛІУМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 10, 30
стимулятори перистальтики (пропульсанти)
НЕБІАР
НЕБІАР
таблетки 5 мг блістер у пачці, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІАР ПЛЮС
НЕБІАР ПЛЮС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 12,5 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з тіазидними діуретиками
НЕБІВАЛ
НЕБІВАЛ
таблетки 5 мг блістер, № 20, 80
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ
НЕБІВОЛОЛ САНДОЗ
Sandoz
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30
таблетки 5 мг блістер, № 60, 90
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ
НЕБІВОЛОЛ-ДАРНИЦЯ
таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка, № 28
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА
НЕБІВОЛОЛ-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 28
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІЛЕТ ПЛЮС 5/12,5
НЕБІЛЕТ ПЛЮС 5/12,5
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 28
блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з тіазидними діуретиками
НЕБІЛЕТ
НЕБІЛЕТ
таблетки 5 мг блістер, № 14, 28
блокатори бета-адренорецепторів
НЕБІТЕНЗ
НЕБІТЕНЗ
Универсальное агентство "Про-фарма"
таблетки 5 мг блістер, № 30
блокатори бета-адренорецепторів
НЕЙРО-НОРМ
НЕЙРО-НОРМ
капсули контурна чарункова упаковка, № 60
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
НЕЙРОДАР
НЕЙРОДАР
таблетки, вкриті оболонкою 500 мг, № 30
розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл, № 5
розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл, № 5
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ
НЕЙРОТРОПИН-МЕКСИБЄЛ
розчин для ін'єкцій 5 % ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
НЕОКАРДИЛ
НЕОКАРДИЛ
капсули блістер, № 30
інші кардіологічні препарати
НІКОМЕКС
НІКОМЕКС
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 5 мл, № 5
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші засоби, що діють на нервову систему
НІТРЕСАН
НІТРЕСАН
таблетки 10 мг блістер, № 30
таблетки 20 мг блістер, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
НІФЕДИПІН
НІФЕДИПІН
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 50
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 50
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ
НІФЕДИПІН-ДАРНИЦЯ
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка, № 50
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
НІЦЕРГОЛІН
НІЦЕРГОЛІН
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер у пачці, № 30
периферичні вазодилататори
НОЛІПРЕЛ аргінін/НОЛІПРЕЛ аргінін форте
НОЛІПРЕЛ® аргінін
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2,5 мг + 0,625 мг контейнер, № 30, 90
НОЛІПРЕЛ® аргінін ФОРТЕ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг + 1,25 мг контейнер, № 14, 30, 90
комбіновані препарати інгібіторів апф
НОЛІПРЕЛ БІ-ФОРТЕ
НОЛІПРЕЛ БІ-ФОРТЕ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг + 2,5 мг контейнер, № 30, 90
комбіновані препарати інгібіторів апф
НОРВАСК
НОРВАСК
таблетки 5 мг блістер, № 30, 60
таблетки 10 мг блістер, № 30, 60
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
НОРМОДИПІН
НОРМОДИПІН
таблетки 5 мг, № 30
таблетки 10 мг, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ОЗАЛЕКС
ОЗАЛЕКС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ОМАКОР
ОМАКОР
капсули м'які 1000 мг, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ПАНАНГІН розчин
ПАНАНГІН розчин
концентрат для розчину для інфузій ампула 10 мл, № 5
інші мінеральні добавки
ПАНАНГІН таблетки
ПАНАНГІН таблетки
таблетки, вкриті плівковою оболонкою флакон, № 50
інші мінеральні добавки
ПАНЦИКОР
ПАНЦИКОР
порошок саше, № 30
дієтичні добавки, що містять комплекси мікро- і макроелементів
ПАПАВЕРИН
Лекхім-Харків
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл в пачці, № 10
Лекхім-Харків
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл у блістері у пачці, № 10
Фарміна Лтд
супозиторії 20 мг блістер, № 10
ПАПАВЕРИН-ЗДОРОВ'Я
розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл у блістері в коробці, № 5
Здоров'я ФК
розчин для ін'єкцій 2 % ампула 2 мл у блістері в коробці, № 10
Здоров'я ФК
таблетки 10 мг блістер, № 10
ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД
ДЗ ДНЦЛЗ
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 2 мл пачка, № 10
засоби, що застосовуються у разі функціональних розладів з боку шлунково-кишкового тракту
ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ
ПЕНТОКСИФІЛІН-ДАРНИЦЯ
таблетки 200 мг контурна чарункова упаковка пачка, № 20
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
периферичні вазодилататори
Периндопрес A 4/5
таблетки 4 мг + 5 мг контурна чарункова упаковка, № 30
таблетки 8 мг + 10 мг контурна чарункова упаковка, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ПЕРИНДОПРИЛ-РІХТЕР
таблетки 4 мг блістер, № 30
таблетки 8 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПЕРІНДОПРЕС
ПЕРІНДОПРЕС
таблетки 4 мг контурна чарункова упаковка, № 30
таблетки 8 мг контурна чарункова упаковка, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПЕРСЕН
ПЕРСЕН®
таблетки, вкриті оболонкою блістер, № 40
ПЕРСЕН® КАРДІО
капсули тверді блістер, № 16
ПЕРСЕН® НАЙТ
капсули тверді блістер, № 20
ПЕРСЕН® ФОРТЕ
капсули тверді блістер, № 20
снодійні та седативні препарати
ПІРАЦЕТАМ розчин
ПІРАЦЕТАМ розчин
розчин для ін'єкцій 20 % ампула 10 мл блістер у пачці, № 10
розчин для ін'єкцій 20 % ампула 20 мл блістер у пачці, № 10
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ПЛАЗЕП
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30
антитромботичні засоби
ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ
ПЛАТИФІЛІН-ДАРНИЦЯ
розчин для ін'єкцій 2 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
засоби, що застосовуються у разі функціональних розладів з боку шлунково-кишкового тракту
ПЛАТОГРІЛ
ПЛАТОГРІЛ
таблетки, вкриті оболонкою 75 мг, № 28, 56, 84
антитромботичні засоби
ПОЛАПРИЛ
ПОЛАПРИЛ
Polpharma
капсули тверді 2,5 мг блістер, № 14, 28
Polpharma
капсули тверді 5 мг блістер, № 28
Polpharma
капсули тверді 10 мг блістер, № 28
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРАДАКСА
ПРАДАКСА
капсули тверді 75 мг блістер, № 60
капсули тверді 110 мг блістер, № 60
капсули тверді 150 мг блістер, № 60
антитромботичні засоби
Превентор
Превентор
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контурна чарункова упаковка, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг контурна чарункова упаковка, № 30, 90
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ПРЕДИЗИН
ПРЕДИЗИН
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 35 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
ПРЕДУКТАЛ MR
ПРЕДУКТАЛ MR
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, з модиф. вивільн. 35 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
ПРЕДУКТАЛ ОД
ПРЕДУКТАЛ® ОД 40 МГ
капсули пролонгованої дії тверді 40 мг блістер, № 30, 90
ПРЕДУКТАЛ® ОД 80 МГ
капсули пролонгованої дії тверді 80 мг блістер, № 30, 90
інші кардіологічні препарати
ПРЕНЕСА
ПРЕНЕСА
таблетки 2 мг блістер, № 30, 60, 90
таблетки 4 мг блістер, № 30, 60, 90
таблетки 8 мг блістер, № 30, 60, 90
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРЕНЕСА ОРО ТАБ
ПРЕНЕСА ОРО ТАБ
таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 4 мг, № 30
таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 8 мг, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРЕСАРТАН
ПРЕСАРТАН®-50
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг, № 30
ПРЕСАРТАН®-100
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер, № 30
ПРЕСАРТАН® H-50
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ПРЕСТАРІУМ
ПРЕСТАРІУМ® 5 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг контейнер, № 30
ПРЕСТАРІУМ® 10 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг контейнер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ПРЕСТАРІУМ АРГІНІН КОМБІ
ПРЕСТАРІУМ АРГІНІН КОМБІ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ПРЕСТИЛОЛ
ПРЕСТИЛОЛ® 5мг/5мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/5 мг контейнер, № 10, 30, 100
ПРЕСТИЛОЛ® 5мг/10мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг/10 мг контейнер, № 30, 100
ПРЕСТИЛОЛ® 10мг/10мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг/10 мг контейнер, № 30, 100
комбіновані препарати інгібіторів апф
ПРОПАНОРМ
ПРОПАНОРМ
розчин для ін'єкцій 3,5 мг/мл ампула 10 мл, № 10
таблетки, вкриті оболонкою 150 мг, № 50
таблетки, вкриті оболонкою 300 мг, № 50
антиаритмічні засоби i та iii класу
ПУМПАН
ПУМПАН
таблетки, № 12, 48
краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл, № 1
краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл, № 1
краплі оральні флакон-крапельниця 100 мл, № 1
інші кардіологічні препарати
РАВЕЛ SR
РАВЕЛ SR
таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 1,5 мг блістер, № 20, 30, 60, 90
нетіазидні діуретики з помірно вираженою активністю
РАЄНОМ
РАЄНОМ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 56
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер, № 56
інші кардіологічні препарати
Рамаг
Рамаг
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМАЗІД H
РАМАЗІД H
таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, № 30, 100
таблетки 5 мг + 12,5 мг блістер, № 30, 100
таблетки 5 мг + 25 мг блістер, № 30, 100
комбіновані препарати інгібіторів апф
РАМІ САНДОЗ КОМПОЗИТУМ
РАМІ САНДОЗ КОМПОЗИТУМ
Sandoz
таблетки 5 мг + 25 мг блістер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
РАМІ САНДОЗ
РАМІ САНДОЗ
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІЗЕС
РАМІЗЕС
таблетки 1,25 мг блістер, № 30
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІЗЕС КОМ
РАМІЗЕС КОМ
таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг + 12,5 мг, № 30
таблетки 5 мг + 25 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг + 25 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
РАМІМЕД
РАМІМЕД
таблетки 5 мг, № 30
таблетки 10 мг, № 30
таблетки 5 мг + 25 мг, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАМІПРИЛ-ТЕВА
РАМІПРИЛ-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РАНЕКСА
РАНЕКСА
таблетки пролонгованої дії 500 мг блістер, № 60
таблетки пролонгованої дії 1000 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
РЕДИСТАТИН
РЕДИСТАТИН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РЕЛАКСИЛ
РЕЛАКСИЛ
капсули тверді блістер у пачці, № 20
снодійні та седативні препарати
РЕНІАЛЬ
РЕНІАЛЬ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг блістер у пачці, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер у пачці, № 30
калійзберігаючі діуретики
РЕНІТЕК
РЕНІТЕК
таблетки 20 мг, № 28
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
РИБОКСИН
РИБОКСИН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг, № 50
інші кардіологічні препарати
Рибоксин
Технолог
таблетки, вкриті оболонкою 200 мг блістер, № 50
інші кардіологічні препарати
РИБОКСИН
РИБОКСИН
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл пачка, № 10
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл пачка, № 5, 10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер, № 50
інші кардіологічні препарати
РИБОКСИН-БХФЗ
РИБОКСИН-БХФЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 200 мг блістер у пачці, № 50
інші кардіологічні препарати
РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ
РИБОКСИН-ДАРНИЦЯ
таблетки, вкриті оболонкою 200 мг контурна чарункова упаковка, № 50
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл, № 10
розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл, № 5, 10
інші кардіологічні препарати
РИПРОНАТ
РИПРОНАТ
капсули тверді 500 мг блістер, № 60
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл, № 10
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампули в контурній ячейковій упаковці 5 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
РИТМОКОР
РИТМОКОР
капсули блістер, № 48
розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, № 10
інші мінеральні добавки
РОВАМЕД
РОВАМЕД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗАРТ
РОЗАРТ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30, 90
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗВАТОР
РОЗВАТОР
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН ІС
РОЗУВАСТАТИН ІС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ
РОЗУВАСТАТИН САНДОЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28, 100
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28, 30, 100
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА
РОЗУВАСТАТИН-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУКАРД
РОЗУКАРД
Sanofi
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 90
Sanofi
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 90
Sanofi
таблетки, вкриті оболонкою 40 мг блістер у коробці, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУЛІП
РОЗУЛІП
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОЗУЛІП ПЛЮС
РОЗУЛІП ПЛЮС
капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер, № 30
капсули тверді 20 мг + 10 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні засоби, комбінації
РОКСЕРА
РОКСЕРА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер, № 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер, № 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг блістер, № 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 14, 20, 28, 30, 56, 60, 90
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОМАЗИК
РОМАЗИК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОМЕСТІН
РОМЕСТІН® 10
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
РОМЕСТІН® 20
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
РОНОЦИТ
РОНОЦИТ
розчин для ін'єкцій 500 мг/4 мл ампула 4 мл, № 5
розчин для ін'єкцій 1000 мг/4 мл ампула 4 мл, № 5
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
САКОРД
САКОРД
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг блістер, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
САКОРД Н
САКОРД Н
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг блістер, № 30
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Саргін
Саргін
розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл, № 1
розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл, № 1
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
СЕДАВІТ
СЕДАВІТ
таблетки блістер, № 20
розчин оральний флакон скляний 100 мл в пачці, № 1
снодійні та седативні препарати
СЕДАСЕН/СЕДАСЕН ФОРТЕ
СЕДАСЕН
капсули контейнер, № 40
СЕДАСЕН ФОРТЕ
капсули контейнер, № 20, 40
снодійні та седативні препарати
Седафіт
СЕДАФІТ-ТАБ
таблетки 0,85 г, № 60
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
СЕМЛОПІН
СЕМЛОПІН
таблетки 2,5 мг, № 28
таблетки 5 мг, № 28
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
СЕНТОР
СЕНТОР
таблетки, вкриті оболонкою 50 мг, № 10, 30
таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, № 10, 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
СЕРМІОН
СЕРМІОН
таблетки, вкриті цукровою оболонкою 5 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті цукровою оболонкою 10 мг блістер, № 50
ліофілізат для розчину для ін'єкцій 4 мг флакон з розчинником в ампулах по 4 мл, № 4
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 30 мг, № 30
периферичні вазодилататори
СИДНОФАРМ
СИДНОФАРМ
таблетки 2 мг, № 30
вазодилататори, що застосовуються в кардіології
СИМВАСТАТИН АНАНТА
СИМВАСТАТИН 20 АНАНТА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 28
СИМВАСТАТИН 40 АНАНТА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 28
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СИМВАСТАТИН САНДОЗ
СИМВАСТАТИН САНДОЗ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СИМВАСТАТИН-ТЕВА
СИМВАСТАТИН-ТЕВА
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
СКОПРИЛ
СКОПРИЛ
таблетки 10 мг, № 20, 30
таблетки 20 мг, № 20, 30
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
СОЛЕДУМ ДЛЯ ДІТЕЙ/СОЛЕДУМ ФОРТЕ
СОЛЕДУМ® ДЛЯ ДІТЕЙ
капсули гастрорезистентні 100 мг блістер, № 20
СОЛЕДУМ® ФОРТЕ
капсули гастрорезистентні 200 мг блістер, № 20, 50
відхаркувальні засоби, за виключенням комбінованих препаратів, що містять протикашльові засоби
СОНДОКС
СОНДОКС
таблетки 0,015 г блістер, № 10, 30
антигістамінні засоби для системного застосування
СОРИТМІК
СОРИТМІК
таблетки 80 мг блістер в пачці, № 20
таблетки 160 мг блістер в пачці, № 20
блокатори бета-адренорецепторів
СОТАЛОЛ САНДОЗ
СОТАЛОЛ САНДОЗ
таблетки 40 мг блістер, № 20, 50
таблетки 80 мг блістер, № 20, 50
таблетки 160 мг блістер, № 20, 50
блокатори бета-адренорецепторів
СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ
СПІРОНОЛАКТОН САНДОЗ
таблетки 50 мг блістер в пачці, № 30
таблетки 100 мг блістер в пачці, № 30, 60
калійзберігаючі діуретики
СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ
СПІРОНОЛАКТОН-ДАРНИЦЯ
таблетки 25 мг контурна чарункова упаковка пачка, № 30
таблетки 100 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 30
калійзберігаючі діуретики
СТАМЛО
СТАМЛО
таблетки 5 мг стрип, № 30
таблетки 10 мг стрип, № 30
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
СТРЕССОФІТ
СТРЕССОФІТ
капсули тверді блістер, № 30
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
СТРОФАНТИН-Г
СТРОФАНТИН-Г
розчин для ін'єкцій 0,025 % ампула 1 мл у блістері у пачці, № 5, 10
серцеві глікозиди
СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ
СТРОФАНТИН-ДАРНИЦЯ
розчин для ін'єкцій 0,25 мг/мл ампула 1 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
серцеві глікозиди
СУМІЛАР
СУМІЛАР
капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер, № 28
капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер, № 28
капсули тверді 5 мг + 10 мг блістер, № 28
капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер, № 28
комбіновані препарати інгібіторів апф
СУФЕР
СУФЕР
розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 5
розчин для внутрішньовенних ін'єкцій 20 мг/мл флакон 10 мл з розчинником в контейнері 100 мл (р-р NaCl-Солювен 9 мг/мл), № 1
препарати заліза
Т-ТРІОМАКС
Т-ТРІОМАКС
розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, № 10
розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, № 10
інші кардіологічні препарати
ТАЛЛІТОН
ТАЛЛІТОН
таблетки 6,25 мг блістер, № 28
таблетки 12,5 мг блістер, № 28
таблетки 25 мг блістер, № 28
блокатори бета-адренорецепторів
ТАНІКОР
ТАНІКОР
капсули 480 мг, № 30
дієтичні добавки — джерела амінокислот
ТАУРИН БІОАКТИВ
капсули, № 50
дієтичні добавки, що впливають на енергетичний обмін, активатори метаболізму
ТАХИБЕН
ТАХИБЕН
розчин для ін'єкцій 25 мг ампула 5 мл, № 5
розчин для ін'єкцій 50 мг ампула 10 мл, № 5
концентрат для розчину для інфузій 100 мг ампула 20 мл, № 5
антиадренергічні засоби з периферійним механізмом дії
ТЕЛМІСАРТАН-РАТІОФАРМ
ТЕЛМІСАРТАН-РАТІОФАРМ
таблетки 80 мг блістер, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕЛМІСАРТАН-ТЕВА
ТЕЛМІСАРТАН-ТЕВА
таблетки 80 мг блістер, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕЛМІСТА
ТЕЛМІСТА
таблетки 80 мг блістер, № 28
таблетки 40 мг блістер, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Телміста H 80
Телміста H 80
таблетки 80 мг + 12,5 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Телміста HD 80
Телміста HD 80
таблетки 80 мг + 25 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕЛПРЕС
ТЕЛПРЕС
таблетки 40 мг блістер, № 28, 98
таблетки 80 мг блістер, № 28, 98
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕЛПРЕС ПЛЮС
ТЕЛПРЕС ПЛЮС
таблетки 40 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки 80 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки 80 мг + 25 мг блістер, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕЛСАРТАН
ТЕЛСАРТАН
таблетки 40 мг блістер, № 10, 30
таблетки 80 мг блістер, № 10, 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕЛСАРТАН-H
ТЕЛСАРТАН-H
таблетки 80 мг + 12,5 мг блістер, № 14
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТЕНОРІК
ТЕНОРІК
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг + 25 мг, № 28
блокатори бета-адренорецепторів в комбінації з іншими діуретиками
ТЕНОТЕН
ТЕНОТЕН
таблетки блістер, № 40
інші засоби, що діють на нервову систему
ТІАРА ДУО
ТІАРА ДУО
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 12,5 мг контурна чарункова упаковка, № 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 160 мг + 25 мг контурна чарункова упаковка, № 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ТІАРА ТРІО
ТІАРА ТРІО
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 177,5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 14, 28
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 182,5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 14, 28
комбіновані препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
Тівомакс А
Тівомакс А
розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 100 мл, № 1
розчин оральний 200 мг/мл флакон з мірною ложкою 200 мл, № 1
інші кардіологічні препарати
ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ
ТІВОМАКС-ДАРНИЦЯ
розчин для інфузій 42 мг/мл флакон 100 мл, № 1
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
ТІВОРЕЛЬ
ТІВОРЕЛЬ
розчин для інфузій пляшка 100 мл, № 1
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
ТІВОРТІН
ТІВОРТІН®
розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 100 мл в пачці, № 1
розчин для інфузій 42 мг/мл пляшка 200 мл в пачці, № 1
ТІВОРТІН® АСПАРТАТ
розчин оральний 200 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою, № 1
розчин оральний 200 мг/мл флакон 200 мл з мірною ложкою, № 1
розчин оральний 200 мг/мл контейнер однодозовий 5 мл, № 10
додаткові розчини для внутрішньовенного введення
ТІОТРИАЗОЛІН
ТІОТРИАЗОЛІН
розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 2 мл, № 10
розчин для ін'єкцій 25 мг/мл ампула 4 мл, № 10
розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл, № 10
інші кардіологічні препарати
ТІОТРИАЗОЛІН таблетки
ТІОТРИАЗОЛІН таблетки
таблетки 200 мг блістер в пачці, № 90
інші кардіологічні препарати
ТІОЦЕТАМ
ТІОЦЕТАМ®
розчин для ін'єкцій ампула 5 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
розчин для ін'єкцій ампула 10 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
ТІОЦЕТАМ® ФОРТЕ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер, № 60
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ТОЛЕВАС
ТОЛЕВАС
таблетки, вкриті оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОНГІНАЛ
ТОНГІНАЛ
краплі оральні флакон з крапельним дозатором 20 мл, № 1
краплі оральні флакон з крапельним дозатором 50 мл, № 1
краплі оральні флакон з крапельним дозатором 100 мл, № 1
інші кардіологічні препарати
ТОНОРМА
ТОНОРМА
таблетки, вкриті оболонкою контурна чарункова упаковка пачка, № 10, 30
блокатори бета-адренорецепторів, інші комбінації
ТОРАДІВ
ТОРАДІВ
таблетки 10 мг блістер, № 30, 90
розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл блістер у пачці, № 5
високоактивні діуретики
ТОРАРЕН
ТОРАРЕН
таблетки 10 мг блістер в пачці, № 30
високоактивні діуретики
ТОРАСЕМІД САНДОЗ
ТОРАСЕМІД САНДОЗ
таблетки 10 мг, № 20, 100
таблетки 20 мг, № 20, 100
таблетки 50 мг, № 20
таблетки 100 мг, № 20
таблетки 200 мг, № 20
високоактивні діуретики
ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ
ТОРАСЕМІД-ДАРНИЦЯ
таблетки 5 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 30
таблетки 10 мг контурна чарункова упаковка в пачці, № 30, 100
розчин для ін'єкцій 20 мг/4 мл ампула 4 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 5
високоактивні діуретики
ТОРАСЕМІД-ТЕВА
ТОРАСЕМІД-ТЕВА
таблетки 5 мг блістер, № 20, 30
таблетки 10 мг блістер, № 20, 30
високоактивні діуретики
ТОРВАКАРД КРИСТАЛ
ТОРВАКАРД КРИСТАЛ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30, 90
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРЗАКС
ТОРЗАКС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер, № 30
гіполіпідемічні препарати, монокомпонентні
ТОРІКАРД
ТОРІКАРД
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
високоактивні діуретики
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
ТОРСИД розчин для ін’єкцій
розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 4 мл в пачці, № 5
високоактивні діуретики
ТОРСИД таблетки
ТОРСИД таблетки
таблетки 5 мг блістер, № 10
таблетки 10 мг блістер, № 30, 90
високоактивні діуретики
ТРАЙМЕТАКОР
таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 35 мг блістер, № 60
інші кардіологічні препарати
ТРИ-АЛІТЕР
ТРИ-АЛІТЕР
таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/5 мг, № 30
таблетки блістер 4 мг/1,25 мг/10 мг, № 30
таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/5 мг, № 30
таблетки блістер 8 мг/2,5 мг/10 мг, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ТРИВАЛУМЕН
ТРИВАЛУМЕН
капсули блістер в пачці, № 20
снодійні та седативні препарати
ТРИГРИМ
ТРИГРИМ
таблетки 2,5 мг блістер, № 30
таблетки 5 мг блістер, № 30
таблетки 10 мг блістер, № 30
високоактивні діуретики
ТРИДУКТАН
ТРИДУКТАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг, № 30, 60
інші кардіологічні препарати
ТРИДУКТАН МВ
ТРИДУКТАН МВ
таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 35 мг блістер пачка картонна, № 60
інші кардіологічні препарати
ТРИЗИПИН ЛОНГ
ТРИЗИПИН ЛОНГ
таблетки пролонгованої дії 500 мг банка, № 28
таблетки пролонгованої дії 750 мг банка, № 28
таблетки пролонгованої дії 1000 мг банка, № 28
інші кардіологічні препарати
ТРИЗИПІН розчин для ін’єкцій
ТРИЗИПІН розчин для ін’єкцій
розчин для ін'єкцій 100 мг/мл ампула 5 мл касета у пачці, № 10
інші кардіологічні препарати
ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ
ТРИКАРДИН СЕРЦЕВІ КРАПЛІ
краплі оральні флакон скляний 25 мл з пробкою-крапельницею, № 1
краплі оральні флакон скляний 50 мл з пробкою-крапельницею, № 1
інші кардіологічні препарати
ТРИНОМІЯ
ТРИНОМІЯ
капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+2,5 мг, № 28
капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+5 мг, № 28
капсули тверді блістер 100 мг+20 мг+10 мг, № 28
гіполіпідемічні засоби, комбінації
ТРИПЛІКСАМ
ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/ 5 МГ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер, № 30
ТРИПЛІКСАМ® 5 МГ/1,25 МГ/ 10 МГ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер, № 30
ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/ 5 МГ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер, № 30
ТРИПЛІКСАМ® 10 МГ/2,5 МГ/ 10 МГ
таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ТРИТАЦЕ ПЛЮС
ТРИТАЦЕ ПЛЮС® 5 мг/12,5 мг
таблетки 5 мг + 12,5 мг, № 28
ТРИТАЦЕ ПЛЮС® 10 мг/12,5 мг
таблетки 10 мг + 12,5 мг, № 28
комбіновані препарати інгібіторів апф
ТРИТАЦЕ
ТРИТАЦЕ
таблетки 5 мг, № 28
таблетки 10 мг, № 28
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ТРИТАЦЕ - А
ТРИТАЦЕ - А
капсули тверді 5 мг + 5 мг блістер, № 28
капсули тверді 10 мг + 5 мг блістер, № 28
капсули тверді 10 мг + 10 мг блістер, № 28
комбіновані препарати інгібіторів апф
ТРИФАС
ТРИФАС® COR
таблетки 5 мг, № 30
ТРИФАС® 10
таблетки 10 мг, № 30, 50, 100
ТРИФАС® 20 АМПУЛИ
розчин для ін'єкцій 20 мг ампула 4 мл, № 5
ТРИФАС® 200
таблетки 200 мг, № 10
високоактивні діуретики
ТРОМБО АСС
ТРОМБО АСС 50 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні 50 мг, № 30
ТРОМБО АСС 75 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні 75 мг, № 30
ТРОМБО АСС 100 мг
таблетки, вкриті плівковою оболонкою, кишково-розчинні 100 мг блістер, № 30
антитромботичні засоби
Тромбонет
Тромбонет
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30, 60
антитромботичні засоби
ТРОМБОНЕТ
ТРОМБОНЕТ
таблетки, вкриті оболонкою 0,075 г блістер пачка картонна, № 30, 60
антитромботичні засоби
ТРОСАН
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг блістер в пачці, № 30
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 100 мг блістер в пачці, № 30
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
УБІХІНОН КОМПОЗИТУМ
УБІХІНОН КОМПОЗИТУМ
розчин для ін'єкцій ампула 2.2 мл, № 5, 100
інші засоби, що впливають на систему травлення та метаболічні процеси
ФАРМАДИПІН
ФАРМАДИПІН
краплі оральні 2 % флакон 5 мл, № 1
краплі оральні 2 % флакон 25 мл, № 1
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ФЕЗАМ
ФЕЗАМ
капсули тверді блістер, № 60
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ФЕЛОДИП
ФЕЛОДИП
таблетки з модифікованим вивільненням 2,5 мг блістер, № 30, 100
таблетки з модифікованим вивільненням 5 мг блістер, № 30, 100
таблетки з модифікованим вивільненням 10 мг блістер, № 30, 100
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я
ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ'Я
таблетки 10 мг блістер, № 50
селективні антагоністи кальцію з переважною дією на судини
ФЕРСІНОЛ
ФЕРСІНОЛ
розчин для ін'єкцій 100 мг ампула 2 мл, № 5
препарати заліза
ФІЗІОТЕНС
ФІЗІОТЕНС
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,2 мг блістер, № 14, 28, 98
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,3 мг блістер, № 14, 28, 98
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,4 мг блістер, № 14, 28, 98
антиадренергічні засоби з центральним механізмом дії
ФЛАМОГРЕЛЬ 75
ФЛАМОГРЕЛЬ 75
Ananta Medicare
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 75 мг блістер, № 30, 100
антитромботичні засоби
ФУРОСЕМІД
ФУРОСЕМІД
таблетки 0,04 г, № 50
високоактивні діуретики
ФУРОСЕМІД
ФУРОСЕМІД
таблетки 40 мг блістер, № 50
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці, № 10
високоактивні діуретики
ФУРОСЕМІД СОФАРМА
ФУРОСЕМІД СОФАРМА
таблетки 40 мг блістер у коробці, № 20
високоактивні діуретики
ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ
ФУРОСЕМІД-ДАРНИЦЯ
таблетки 40 мг контурна чарункова упаковка пачка, № 50
розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл контурна чарункова упаковка, пачка, № 10
високоактивні діуретики
ХАРТИЛ
ХАРТИЛ
таблетки 5 мг блістер, № 28
таблетки 10 мг блістер, № 28
інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (апф)
ХАРТИЛ-AM
ХАРТИЛ-AM
капсули 5 мг + 5 мг блістер, № 30
капсули 5 мг + 10 мг блістер, № 30
капсули 10 мг + 5 мг блістер, № 30
капсули 10 мг + 10 мг блістер, № 30
комбіновані препарати інгібіторів апф
ХАРТИЛ-H
ХАРТИЛ-H
таблетки 2,5 мг + 12,5 мг блістер, № 28
таблетки 5 мг + 25 мг блістер, № 28
комбіновані препарати інгібіторів апф
ХІПОТЕЛ
ХІПОТЕЛ
таблетки 40 мг блістер, № 28
таблетки 80 мг блістер, № 28
прості препарати блокаторів рецепторів ангіотензину ii
ХОМВІОТЕНЗИН
ХОМВІОТЕНЗИН
таблетки блістер, № 100
комбінації гіпотензивних препаратів в гр. atc c02
ЦЕНТРАЛ Б
ЦЕНТРАЛ Б
капсули, № 15, 30, 45
дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії
ЦЕРАКСОН таблетки
ЦЕРАКСОН таблетки
таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, № 20
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ЦЕРЕГІН
ЦЕРЕГІН
розчин для ін'єкцій ампула 5 мл, № 5
розчин для ін'єкцій ампула 1 мл, № 10
психостимулятори, засоби для застосування при синдромі порушення уваги та гіперактивності (adhd), та ноотропні засоби
ЦЕФАВОРА
ЦЕФАВОРА
краплі оральні флакон 50 мл, № 1
краплі оральні флакон 100 мл, № 1
периферичні вазодилататори
ЦИНАРИЗИН
ЦИНАРИЗИН
таблетки 0,025 г блістер в пачці, № 50
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
ЦИНАРИЗИН
ЦИНАРИЗИН "ОЗ"
таблетки 25 мг блістер, № 50
таблетки 25 мг блістер в пачці, № 50
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
ЦИННАРИЗИН СОФАРМА
ЦИННАРИЗИН СОФАРМА
таблетки 25 мг блістер, № 50
засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень
Энап-HL
ЕНАП® 20 HL
таблетки 20 мг + 12,5 мг блістер, № 20
ЕНАП®-HL
таблетки 10 мг + 12,5 мг блістер, № 20, 60
ЕНАП®
таблетки 10 мг + 25 мг блістер, № 20, 60
комбіновані препарати інгібіторів апф
Дата додавання: 23.12.2020 р.
geoapteka.ua
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko