0

Систематизація номенклатури, термінології та класифікації остеоартрозу

Зміст

На сьогодні у світовій клінічній практиці відсутній уніфікований підхід до термінології та класифікації остеоартрозу. При написанні цієї глави автори намагалися уніфікувати наявні відомості й обґрунтувати використання в ревматологічній практиці (а також у практиці лікарів суміжних спеціальностей, зокрема ортопедів-травматологів) термінології та класифікації ОА, що запропоновані Асоціацією ревматологів України (АРУ), у розробці яких брали участь автори книги.

Плутанина в термінології ОА існує здавна. Клініцисти, які займалися проблемою захворювань суглобів, по-різному позначали цю патологію. Для прикладу наведемо далеко не повний перелік назв ОА (за C. Cervini, 1996):

 • Деформівний артрит (Virchow)
 • Дегенеративний артрит
 • Гіпертрофічний артрит (Goldthwaite)
 • Сенільний гіпертрофічний артрит (Hench)
 • Сухий артрит (Hunter)
 • Сенільний артрит (Hench)
 • Деформівна артропатія (Barcelo)
 • Дегенеративна артропатія (Abrams)
 • Множинна дегенеративна артропатія
 • Артросклероз (Lucherini)
 • Деформівний артроз
 • Сухий артросиновіт
 • Сухий артроз
 • Сенільний артроз
 • Дегенеративний гіпертрофічний хондроостеоартрит (M.P. Weil)
 • Дегенеративна хвороба суглобів (Lunedei; Bauer і Bennett)
 • Остеоартрит (A. Garrod)
 • Хронічний дегенеративний остеоартрит (Bezancon і Weil)
 • Гіпертрофічний дегенеративний остеоартрит (Bezancon і Weil)
 • Остеоартроз
 • Прогресуючий сухий поліартрит (Weissenbach і Francon)
 • Амбулаторний ревматизм
 • Хронічний суглобовий ревматизм (Cruveilhier)
 • Неповний хронічний суглобовий ревматизм (Charcot)
 • Хронічний дегенеративний ревматизм (Nichols і Richardson)
 • Хронічний гіпертрофічний ревматизм (Nichols і Richardson)
 • Хронічний осалгічний ревматизм
 • Хронічний остеофітичний ревматизм
 • Неповний хронічний ревматизм
 • Простий хронічний ревматизм (Besnier)
 • Деформівний ревматизм (Virchow)
 • Дегенеративний ревматизм
 • Ревматизм Гебердена (Charcot)
 • Сіновіальний ревматизм

Деякі з вищенаведених термінів відображують об’єктивне клінічне й патогенетичне значення, наприклад «сенільний гіпертрофічний артрит» і, головне, протиставляють ОА іншим хворобам суглобів.

На сьогодні у світі найпоширенішим є термін «остеоартрит», у країнах СНД, а також у деяких державах Європи (Німеччина, Франція) уживаним є термін «остеоартроз». У світлі сучасних знань про патогенез ОА можна сказати, що перший термін більшою мірою відображає суть захворювання. Водночас ми не бачимо необхідності у зміні загальноприйнятої в нашій країні термінології й рекомендуємо до використання термін «остеоартроз».

У медичній документації (історія хвороби, амбулаторна карта, направлення на консультацію тощо) все ще можна побачити діагноз «деформівний (остео)артроз» або «обмінно-дистрофічний поліартрит». Обидва терміни є застарілими і відсутні в Міжнародній класифікаціїї хвороб (МКХ)-10, їх не слід застосовувати при формулюванні клінічного діагнозу. У першому випадку доцільно уникати слова «деформівний», у другому — використовувати термін «поліостеоартроз».

Багато невирішених проблем у класифікації ОА. Розглянемо основні з них.

1. До питання про остеохондроз хребта. У більшості класифікацій (наприклад, у нижченаведеній класифікації ACR до групи ОА хребта відносять остеохондроз, однак за визначенням, патогенезом і клінічною картиною остеоартроз хребта й остеохондроз хребта — абсолютно різні захворювання:

 • за визначенням остеоартроз — захворювання синовіальних суглобів (диартрозів), стосовно до хребта — ОА так званих апофізарних суглобів (зчленування між верхніми суглобовими відростками нижче розташованого і нижніми суглобовими відростками вище розташованого хребців), остеохондроз — дегенеративне ураження хрящових суглобів (амфіартрозів), тобто міжхребцевих дисків (Насонова В.А., Астапенко М.Г., 1989; Насонова В.А., Бунчук Н.В., 1997; Ball J., 1986; Dieppe P.A., 1995). ОА і остеохондроз поєднують у групу дегенеративних хвороб суглобів (Ball J., 1986);
 • для ОА хребта характерна дисоціація між рентгенологічною та клінічною картиною хвороби — навіть значне прогресування морфологічних змін апофізарних суглобів, у тому числі й утворення великих остеофітів, як правило, клінічно не маніфестує; при остеохондрозі — навпаки, є чіткий зв’язок між деструкцією міжхребцевих дисків, що визначається рентгенологічно, і клінічною маніфестацією (радикулярний синдром) (Dieppe P.A., 1995).

Безумовно, ОА хребта та остеохондроз — захворювання, що часто супроводжують одне одного, оскільки зміни в синовіальних суглобах різко збільшують навантаження на диски, що призводить до остеохондрозу, і навпаки. Однак Американська колегія ревматологів (ACR), Італійська спілка ревматологів та ін. (див. нижче) об’єднали ці два різні захворювання в одну групу.

Усе вищенаведене відображено в МКХ-10. Згідно з цією класифікацією ОА відноситься до рубрики АРТРОЗИ М15–М19, ОА хребта — до рубрики М47, а остеохондроз хребта — до рубрики М40–М43 ДЕФОРМІВНІ ДОРСОПАТІЇ.

2. До питання про вузликову форму поліостеоартрозу. У класифікаціях країн СНД (наприклад у класифікації В.А. Насонової та М.Г. Астапенко, 1989) виділяють дві клінічні (курсив наш. — Ред.) форми поліостеоартрозу — вузликову і безвузликову. Згідно із класифікацією АСR (1986) вузликовий та безвузликовий варіанти відзначають при ОА суглобів кистей: наявність вузликів Бушара і Гебердена класифікується як вузликовий ОА кистей, а наявність «ерозій» (це не класичні ерозії РА, а точніше — переривчаста кортикальна лінія на рентгенограмах кистей) — як безвузликовий або ерозивний ОА кистей. Тому дискусійним залишається питання про доцільність поширення градації ОА кистей на весь поліостеоартроз (або генералізований ОА, на думку англомовних авторів).

3. До питання про поліостеоартроз (генералізований ОА). У вітчизняних класифікаціях і монографіях не зазначено, який ОА вважати поліостеоартрозом. Згідно з J.H. Kellegren — автором терміна «генералізований ОА», який вперше описав цей варіант, генералізований ОА означає «…наявність рентгенологічних ознак ОА в 6 або більше групах суглобів, зазвичай у п’ястково-фалангових I пальця та проксимальних міжфалангових II–V пальців кисті (вузлики Гебердена), апофізарних суглобах хребта, колінних, кульшових суглобах, а також у заплесно-плеснових суглобах I пальця стопи». АCR (1986) зменшила кількість груп суглобів для встановлення діагнозу поліостеоартроз до трьох: «Генералізований ОА — ураження трьох і більше груп (а не суглобів, як нерідко вважають ревматологи) суглобів.

4. До питання про ОА колінного суглоба. На сьогодні у вітчизняній літературі не зазначений розподіл колінного суглоба на ділянки чи відділи (в іноземній літературі — compartment) — пателофеморальний (надколінково-стегновий) та латеральний і медіальний тибіофеморальний (великогомілково-стегновий). Водночас у всіх закордонних настановах вказується на важливість такого розподілу. Так, за даними P.A. Dieppe (1995), найбільш часто розвиваються ізольований ОА в медіальному тибіофеморальному відділі суглоба і комбіновані ураження медіального тибіофеморального і пателофеморального відділів; остеофітоз частіше виявляють у латеральному тибіофеморальному відділі, а деструкція суглобового хряща зазвичай більш виражена в медіальному, що веде до розвитку варусної деформації. За свідченням T.E. McАlindon та співавторів (1993) медіальний тибіофеморальний відділ уражується у 75% випадків, латеральний — у 26%, а пателофеморальний — у 48%. АCR виділяє гонартроз медіального тибіофеморального суглоба, латерального тибіофеморального суглоба і пателофеморального суглоба.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОА ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОЇ СТАТИСТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ І ПРОБЛЕМ, ПОВ’ЯЗАНИХ ЗІ ЗДОРОВ’ЯМ, ДЕСЯТОГО ПЕРЕГЛЯДУ

АРТРОЗИ (М15–М19)

Примітка. У цьому блоці термін «остеоартрит» використаний як синонім терміна «артроз» або «остеоартроз». Термін «первинний» використаний у його звичайному клінічному значенні.

Виключено: остеоартрит хребта (М47.–)

М15 Поліартроз

Включено: артроз більше ніж одного суглоба

Виключено: двобічне ураження тих самих суглобів (М16–М19)

М15.0 Первинний генералізований (остео)артроз

М15.1 Вузлики Гебердена (з артропатією)

М15.2 Вузлики Бушара (з артропатією)

М15.3 Вторинний множинний артроз

Посттравматичний поліартроз

М15.4 Ерозивний (остео)артроз

М15.8 Інший поліартроз

М15.9 Поліартроз неуточнений

Генералізований остеоартрит БДУ*

*БДУ — без додаткового уточнення.

М16 Коксартроз (артроз кульшового суглоба)

М16.0 Первинний коксартроз двобічний

М16.1 Інший первинний коксартроз

Первинний коксартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М16.2 Коксартроз внаслідок дисплазії двобічний

М16.3 Інші диспластичні коксартрози

Диспластичний коксартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М16.4 Посттравматичний коксартроз двобічний

М16.5 Інші посттравматичні коксартрози

Посттравматичний коксартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М16.6 Інші вторинні коксартрози двобічні

М16.7 Інші вторинні коксартрози

Вторинний коксартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М16.9 Коксартроз неуточнений

М17 Гонартроз (артроз колінного суглоба)

М17.0 Первинний гонартроз двобічний

М17.1 Інший первинний гонартроз

Первинний гонартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М17.2 Посттравматичний гонартроз двобічний

М17.3 Інші посттравматичні гонартрози

Посттравматичний гонартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М17.4 Інші вторинні гонартрози двобічні

М17.5 Інші вторинні гонартрози

Вторинний гонартроз:

 • БДУ
 • однобічний

М17.9 Гонартроз неуточнений

М18 Артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба

М18.0 Первинний артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба двобічний

М18.1 Інші первинні артрози першого зап’ястково-п’ясткового суглоба

Первинний артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба:

 • БДУ
 • однобічний

М18.2 Посттравматичний артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба двобічний

М18.3 Інші посттравматичні артрози першого зап’ястково-п’ясткового суглоба

Посттравматичний артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба:

 • БДУ
 • однобічний

М18.4 Інші вторинні артрози першого зап’ястково-п’ясткового суглоба двобічні

М18.5 Інші вторинні артрози першого зап’ястково-п’ясткового суглоба

Вторинний артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба:

 • БДУ
 • однобічний

М18.9 Артроз першого зап’ястково-п’ясткового суглоба неуточнений

М19 Інші артрози

Виключені:

 • артроз хребта (М 47.–)
 • ригідний великий палець стопи (М20.2)
 • поліартроз (М15.–)

М19.0 Первинний артроз інших суглобів

Первинний артроз БДУ

М19.1 Посттравматичний артроз інших суглобів

Посттравматичний артроз БДУ

М19.2 Вторинний артроз інших суглобів

Вторинний артроз БДУ

М19.8 Інший уточнений артроз

М19.9 Артроз неуточнений

М47 Артроз хребта

КЛАСИФІКАЦІЯ ОА AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY (АCR) (за R.D. Altman та співавторами, 1986; K.D. Brandt та співавторами, 1986)

І. Ідіопатичний (первинний)

А. Локалізований

1. Кисті:

а) вузлики Гебердена і Бушара (вузликова форма)

б) ерозивний ОА міжфалангових суглобів (безвузликова форма)

в) ОА човноподібно-п’ясткового суглоба

г) ОА човноподібно-трапецієподібного суглоба

2. Стопи:

а) hallux valgus

б) hallux rigidus

в) згинальна/розгинальна контрактура пальців

г) ОА п’ятково-човноподібного суглоба

3. Колінного суглоба:

а) ОА медіальної частини тибіофеморального суглоба

б) ОА латеральної частини тибіофеморального суглоба

в) ОА пателофеморального суглоба

4. Кульшового суглоба:

а) ексцентричний (верхній)

б) концентричний (аксіальний, медіальний)

в) дифузний (coxae senilis)

5. Хребта (головним чином шийного та поперекового відділів):

а) апофізарних суглобів

б) міжхребцевих дисків

в) спондильоз (остеофіти)

г) зв’язок (гіперостоз, хвороба Форестьє, дифузний ідіопатичний гіперостоз скелета)

6. Інших локалізацій:

а) плечового суглоба

б) акроміально-ключичного суглоба

в) великогомілково-п’яткового суглоба

г) клубово-крижового суглоба

д) скронево-нижньощелепового суглоба

Б. Генералізований (включає три або більше групи суглобів, зазначених вище)

1. Дрібних суглобів і суглобів хребта

2. Великих суглобів і суглобів хребта

3. Дрібних і великих суглобів і суглобів хребта

ІІ. Вторинний

А. Посттравматичний

1. Гострий

2. Хронічний (пов’язаний із деякими професіями, видами спорту)

Б. Вроджені хвороби і патологія розвитку

1. Локалізовані:

а) хвороби кульшового суглоба:

 • хвороба Легг — Кальве — Пертеса
 • вроджена дисплазія кульшового суглоба
 • зісковзування епіфіза стегнової кістки

б) локальні й механічні фактори:

 • укорочення нижньої кінцівки
 • вальгусна/варусна деформація
 • гіпермобільний синдром
 • сколіоз

2. Генералізовані:

а) кісткові дисплазії

б) метаболічні хвороби:

 • гемохроматоз
 • охроноз (алкаптонурія)
 • хвороба Вільсона — Коновалова
 • хвороба Гоше

В. Хвороби відкладання солей кальцію

1. Хвороба відкладання кристалів пірофосфату кальцію

2. Хвороба відкладання кристалів гідроксиапатиту кальцію

Г. Інші хвороби кісток і суглобів

1. Локалізований:

 • переломи
 • аваскулярний некроз
 • інфекції
 • подагричний артрит

2. Дифузний:

 • РА
 • хвороба Педжета
 • остеопетроз
 • остеохондрит

Д. Інші

1. Хвороби ендокринної системи:

 • акромегалія
 • гіперпаратиреоїдизм
 • цукровий діабет
 • ожиріння
 • гіпотиреоїдизм

2. Артропатія Шарко

3. Інші:

 • відмороження
 • кесонна хвороба
 • хвороба Кашина — Бека
 • гемоглобінопатії

Переваги класифікації ACR:

 • ОА кистей розділений на вузликовий і безвузликовий (ерозивний) варіанти
 • ОА колінних суглобів розділений на три анатомічні зони — ОА тибіофеморального (медіального і латерального) суглоба та ОА пателофеморального суглоба
 • детально описаний вторинний ОА (однак цей пункт можна віднести й до недоліків класифікації, оскільки розширена друга частина робить її занадто об’ємною, утрудняє сприйняття й використання при формулюванні діагнозу).

Недоліки класифікації ACR:

 • до ОА хребта віднесені не тільки дегенерація міжхребцевих дисків, але й кальцинація зв’язок
 • до ОА віднесене ураження клубово-крижових суглобів, які не належать до групи синовіальних, тому не можуть уражуватися при ОА.

КЛАСИФІКАЦІЯ ОА ІТАЛІЙСЬКОЇ СПІЛКИ РЕВМАТОЛОГІВ (SIR) (за R. Marcolongo і A. Fiorovanti, 1996)

І. Первинний ОА

А. Дифузний

Б. Локальний:

 • вузлики Гебердена і Бушара
 • ОА човноподібно-п’ясткового суглоба
 • ерозивний ОА міжфалангових суглобів кистей та ін.

ІІ. Вторинний ОА

1. Дисплазії і дисморфізм

2. Травматичний

3. Функціональне перенавантаження:

а) ожиріння, сколіоз, укорочена нижня кінцівка та ін.

б) пов’язаний із деякими професіями і видами спорту

4. Артрити

5. Вроджені хвороби сполучної тканини:

 • синдром Марфана
 • синдром Моркіо
 • мукополісахаридоз

6. Прості хондропатії:

 • суглобовий хондроматоз
 • розсікаючий остеохондрит

7. Ендокринно-метаболічні хондропатії:

 • цукровий діабет
 • хондрокальциноз
 • охроноз та ін.

8. Остеопатії:

 • хвороба Педжета
 • асептичний некроз

ІІІ. Дегенерація міжхребцевих дисків (дискартроз)

ІV. Дисметаболічна гіперостозна артропатія

V. Акромегалічна артропатія

VI. Хондромаляція колінної чашечки

Недоліки класифікації SIR:

 • немає відомостей про локалізацію ураження
 • дегенерація міжхребцевих дисків не є ОА
 • пункти IV–VI відносяться до вторинного ОА (пункт ІІ).

КЛІНІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ОА (Насонова В.А., Астапенко М.Г., 1989)

I. Патогенетичні варіанти

1. Первинний (ідіопатичний)

2. Вторинний (зумовлений дисплазією, травмами, порушеннями статики, гіпермобільністю суглобів, артритами та ін.)

II. Клінічні форми

1. Поліостеоартроз: вузликовий, безвузликовий

2. Олігоостеоартроз

3. Моноартроз

4. У поєднанні з ОА хребта, спондилоартрозом

III. Переважна локалізація

1. Міжфалангові суглоби (вузлики Гебердена, Бушара)

2. Кульшові суглоби (коксартроз)

3. Колінні суглоби (гонартроз)

4. Інші суглоби

IV. Рентгенологічна стадія (за J.H. Кеllgren і J.S. Lawrence): I, II, III, IV

V. Синовіт

1. Наявний

2. Відсутній

VI. Функціональна здатність хворого

1. Працездатність тимчасово обмежена (ФН*-1)

2. Працездатність втрачена (ФН-2)

3. Потребує стороннього догляду (ФН-3).

*ФН — функціональна недостатність.

Діагноз ОА має містити відомості про те, який суглоб уражений, ділянку його найбільшого ураження (наприклад медіальний чи латеральний відділ колінного суглоба), наявність синовіту і ступінь порушення функції суглоба та обов’язково при ураженні колінних і кульшових суглобів — рентгенологічну стадію.

Наведена класифікація найбільшою мірою пристосована до використання при формулюванні діагнозу. Однак, на наш погляд, вона має деякі недоліки, зокрема поділ поліостеоартрозу на вузликову та безвузликову форми (про що зазначено вище), відсутність поділу ОА колінного суглоба на відділи, для ОА кистей наводиться лише вузликовий варіант.

З урахуванням переваг і недоліків вищеперерахованих класифікацій було створено класифікацію ОА Асоціації ревматологів України (АРУ), яку ми рекомендуємо як робочу.

РОБОЧА КЛАСИФІКАЦІЯ ОА, ЗАПРОПОНОВАНА АРУ (2004)

Патогенетичні варіанти:

І. Ідіопатичний (первинний)

ІІ. Вторинний

Клінічні форми:

1. Моноостеоартроз (ураження одного суглоба)

2. Олігоостеоартроз (ураження двох і більше суглобів, але не більше двох груп суглобів)

3. Поліостеоартроз (ураження трьох груп суглобів і більше)

Локалізація:

1. Колінного суглоба:

а) ОА медіальної частини тибіофеморального відділу

б) ОА латеральної частини тибіофеморального відділу

в) ОА пателофеморального відділу

2. Кульшового суглоба:

а) ексцентричний (верхній)

б) концентричний (аксіальний, медіальний)

в) дифузний (coxae senilis)

3. Кисті:

а) вузлики Гебердена і Бушара (вузликова форма)

б) ерозивний ОА міжфалангових суглобів (безвузликова форма)

в) ОА зап’ястково-п’ясткового суглоба І пальця кисті

г) ОА інших суглобів кистей

4. Хребта:

а) апофізарних суглобів

5. Стопи:

а) hallux valgus

б) hallux rigidus

в) ОА інших суглобів стопи

6. Інших локалізацій:

Синовіт:

1. Із синовітом

2. Без синовіту

Рентгенологічна стадія (РС)* (за класифікацією Келлгрена — Лоуренса): 0, I, II, III, IV

Функціональна здатність хворого:

1. Працездатність тимчасово обмежена (ФН-1)

2. Працездатність втрачена (ФН-2)

3. Потребує стороннього догляду (ФН-3)

*Для ОА колінних, кульшових суглобів і суглобів кистей обов’язкова вказівка РС.

Приклади формулювання діагнозів:

1. Вторинний моноостеоартроз лівого колінного суглоба (медіального тибіофеморального і пателофеморального відділів) із синовітом. РС-ІІ. ФН-1.

2. Первинний олігоостеоартроз з ураженням лівого кульшового суглоба (концентричний), РС-III, обох колінних суглобів (латеральних тибіофеморальних відділів), РС-ІІ. Синовіт правого колінного суглоба. ФН-1.

3. Первинний поліостеоартроз із ураженням суглобів кистей (вузлики Гебердена), РС-ІІІ, лівого колінного суглоба (латерального тибіофеморального відділу), РС-ІІІ і правого кульшового суглоба (дифузний), РС-IV. Синовіт лівого колінного суглоба і дистальних міжфалангових суглобів. ФН-1.

4. Первинний поліостеоартроз із ураженням проксимальних і дистальних міжфалангових суглобів кистей (ерозивна форма), РС-ІІІ, зап’ястково-п’ясткового суглоба І пальця лівої кисті із синовітом, плесно-фалангового суглоба І пальця правої стопи (hallux valgus) із синовітом, правого кульшового суглоба (концентричний), РС-IV і шийного відділу хребта. ФН-2.

КЛАСИФІКАЦІЙНІ КРИТЕРІЇ ОА

Класифікаційні критерії — своєрідний алгоритм діагностичного пошуку. Однак при діагностиці хвороби, у тому числі й ОА, не слід спиратися лише на класифікаційні критерії. Необхідно пам’ятати, що основна галузь їх використання не рутинна клінічна практика, а клінічні дослідження — відповідність класифікаційним критеріям є однією з підстав для включення пацієнта в дослідження (табл. 2.1).

Таблиця 2.1

Класифікаційні критерії ОА

Суглоб Клінічні та лабораторні Клінічні, лабораторні та рентгенологічні
Колінний суглоб 1. Біль у колінному суглобі та крепітація, ранкова скутість ≤30 хв та вік ≥38 років

або

2. Крепітація, ранкова скутість ≥30 хв та кісткова деформація

або

3. Відсутність крепітації та кісткова деформація

1. Біль у колінному суглобі та остеофіти

або

2. Отримання характерної для ОА синовіальної рідини (прозора, в’язка, лейкоцитів <2000/мм3), ранкова скутість ≤30 хв та крепітація

Чутливість 89% 94%
Специфічність 88% 88%
Суглоби кистей 1. Біль у кистях, ригідність, або скутість та

2. Щільне потовщення 2 суглобів або >10 із вибраних суглобів кисті* та

3. Припухлість >2 п’ястково-фалангових суглобів та

4а. Щільне потовщення з залученням ≥2 дистальних міжфалангових суглобів (ІІ та ІІІ дистальний міжфалангові суглоби можуть враховуватись як у п. 2, так і у п. 4а)

або

4б. Деформація ≥2 із 10 вибраних суглобів кисті*

Чутливість 93%
Специфічність 97%
Кульшовий суглоб 1. Біль у кульшовому суглобі та

2а. Внутрішня ротація стегна <14° та

2б. ШОЕ <15 мм/год (згинання у кульшовому сугобі <115° при відсутності значення ШОЕ)

3а. Обсяг рухів — внутрішня ротація ≥15° та

3б. Ранкова скутість у кульшовому суглобі ≤60 хв та

3в. Вік ≥50 років

1. Біль у кульшовому суглобі та

2. Щонайменше одне з нижчезазначених:

 • ШОЕ <20 мм/год
 • рентгенологічно остеофіти у голівці стегнової кістки або вертлюжній западині
 • рентгенологічно звуження РСЩ (у верхній частині, аксіально або медіально)
Чутливість 87% 89%
Специфічність 75% 91%

*II та III дистальні міжфалангові, II та III проксимальні міжфалангові, I зап’ястково-п’ястковий суглоби.

Артроз кистей (за R.D. Altman та співавторами, 1990)

1. Біль, ригідність або скутість у кистях, найчастіше вдень протягом попереднього місяця і

2. Щільне потовщення двох суглобів або більше* і

3. Менше трьох припухлих п’ястково-фалангових суглобів, або

4. а) тверде потовщення двох дистальних міжфалангових суглобів або більше

або

б) неправильне положення одного або декількох суглобів*.

*Дистальні міжфалангові суглоби II і III пальців; проксимальні міжфалангові суглоби II і III пальців; зап’ястково-п’ясткові суглоби обох кистей.

Чутливість становить 93%, специфічність — 97%.

Коксартроз (за R.D. Altman та співавторами, 1991)

Клінічні симптоми:

1. Біль у кульшовому суглобі та

2. а) внутрішня ротація <15° і

б) ШОЕ* <45 мм/год (при нормальній ШОЕ — згинання кульшового суглоба <115°) або

3. а) внутрішня ротація <15° і

б) біль при внутрішній ротації та

в) ранкова скутість <60 хв і

г) вік старше 50 років.

*ШОЕ — швидкість осідання еритроцитів.

Чутливість становить 86%, специфічність — 75%.

Клінічні й рентгенологічні симптоми:

Біль у кульшовому суглобі і, щонайменше, наявність 2 із 3 наступних ознак:

 • ШОЕ <20 мм/год
 • рентгенологічно — остеофіти (голівка стегнової кістки або вертлюжна западина)
 • рентгенологічно — звуження суглобової щілини (вгорі, латерально і/або медіально).

Чутливість — 89%, специфічність — 91%.

Гонартроз (за R.D. Altman та співавторами, 1986)

1. Біль у колінному суглобі:

2. а) крепітація протягом більшості днів попереднього місяця та

б) ранкова скутість при активному русі менше 30 хв і

в) вік старше 37 років або

3. а) крепітація та

б) ранкова скутість <30 хв і

в) кісткова деформація (здуття)

4. а) відсутність крепітації та

б) кісткова деформація.

Чутливість — 89%, специфічність — 88%.

Клінічні та рентгенологічні симптоми:

1. Біль у колінному суглобі протягом попереднього місяця, найчастіше вдень, і

2. Остеофіти або

3. а) типова для артрозу синовіальна рідина (світла, в’язка, кількість клітин <2000/мл; якщо немає відомостей про синовіальну рідину, то замість цього враховується вік молодше 40 років) і

б) ранкова скутість <30 хв і

в) крепітація при активних рухах.

Чутливість — 94%, специфічність — 88%.

КРИТЕРІЇ ДІАГНОЗУ ОА (Беневоленська Л.І. та співавт., 1993)

Клінічні критерії:

1. Біль у суглобах, що виникає наприкінці дня і/або в першій половині ночі.

2. Біль у суглобах, що виникає після механічного навантаження та зменшується у спокої.

3. Деформація суглобів за рахунок кісткових розростань (включаючи вузлики Гебердена і Бушара).

Рентгенологічні критерії:

1. Звуження суглобової щілини.

2. Остеосклероз.

3. Остеофітоз.

Примітка. Критерії 1; 2 — основні, критерій 3 — додатковий. Для встановлення діагнозу ОА наявність перших двох клінічних та рентгенологічних критеріїв обов’язкова.

Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko