0

Список використаної літератури

Міжнародні назви

Класифікація

1. Антитромболітична терапія при фібриляції передсердь у пацієнтів з гострим коронарним синдромом та/або яким планується проведення черезшкірних коронарних чи клапанних втручань: Спільний консенсус робочої групи з проблем Європейського товариства, Європейської асоціації ритму серця (EHRA), Європейської асоціації черезшкірних серцево-судинних втручань (EAPCI) та Європейської асоціації з невідкладних серцево-судинних станів (АССА). Ухвалено Товариством серцевого ритму (HRS) та Азійсько-тихоокеанським товариством серцевого ритму. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2014. № 3. С. 48–64.

2. Антитромботична терапія хворих з фібриляцією передсердь: Практичні рекомендації щодо використання нових оральних антикоагулянтів / Асоціація кардіологів України. Асоціація аритмологів України. Київ, 2014. 56 с.

3. Болезни сердца и сосудов по Браунвальду: Руководство по сердечно-сосудистой медицине / Под ред. П. Либби и др.; пер. с англ. Т. 2. М.: Логосфера, 2012. 1095 с.

4. Болезни сердца и сосудов: Руководство Европейского общества кардиологов / Под ред. А. Джона Кэмма, Томаса Ф. Люшера, Паторика В. Сирриуса; пер. с англ. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. 1480 с.

5. Ватутин Н. Т., Ещенко Е. В., Гриценко Ю. П. Внезапная сердечная смерть: эпидемиология, патофизиология, факторы риска, медикаментозная профилактика. Практична ангіологія. 2014. № 2 (65). С. 5–9.

6. Ватутин Н. Т., Смирнова А. С., Ещенко Е. В. и соавт. Обзор рекомендаций Американской ассоциации сердца по ведению пациентов среднего и пожилого возраста с врожденными пороками сердца (2015). Практична ангіологія. 2015. № 3 (70). С. 18–28.

7. Ватутин Н. Т., Скляная Е. В., Ещенко Е. В. и соавт. Обзор рекомендаций АНА/АСС 2014 года по ведению пациентов с клапанной болезнью сердца. Практична ангіологія. 2015. № 1 (68). С. 47–70.

8. Ватутин Н. Т., Смирнова А. С., Гриценко Ю. П. и соавт. Обзор рекомендаций по ведению пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента ST (2014). Практична ангіологія. 2015. № 2 (69). С. 21–30.

9. Ватутин Н. Т., Смирнова А. С., Грищенко Ю. П. Дислипидемии: современный взгляд на проблему. Обзор рекомендаций ЕSС/ЕАS 2016. Практична ангіологія. 2017. № 2 (77). С. 46–66.

10. Ведение пациентов с дислипидемиями: Обновленное руководство Европейского общества кардиологов и Европейского общества атеросклероза (2016). Medicine review. Кардиология. 2016. № 4–5 (42–43). С. 26–31.

11. Ведение пациентов с сердечной недостаточностью: Обновленное руководство АНА/АСС/HFSA (2017). Medicine review. Кардиология. 2017. № 3 (46). С. 7–13.

12. Ведення пацієнтів з гострою правошлуночковою недостатністю на сучасному етапі: Положення Асоціації фахівців із серцевої недостатності та робочої групи з проблем легеневого кровообігу функціонального стану правого шлуночка Європейського товариства кардіологів / V.-P. Harjla, A. Mebazaa, J. Celutkine et al., 2016. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2016. № 3. С. 60–66.

13. Внутрішня медицина: Підручник: в 3 т. Т. 1 / К. М. Амосова та співавт. К.: Медицина, 2008. 1056 с.

14. Воронков Л. Г. Альдостерон и его блокада при сердечно-сосудистой патологии. Серцева недостатність. 2013. № 1. С. 53–54.

15. Впровадження діагностичних, прогностичних та лікувальних шкал з внутрішньої медицини у навчальний процес підготовки студентів і лікарів післядипломної освіти: Навчальний посібник / За ред. В. І. Денесюка, Р. Г. Процюка. К.: Центр ДЗК, 2017. 168 с.

16. Гипертензивные кризы: диагностика и лечение / Консенсус Ассоциации кардиологов Украины и Украинской ассоциации по борьбе с инсультом. Ч. 2. Новости медицины и фармации в Украине. 2013. № 7 (455). С. 18–22.

17. Денесюк В. І., Денесюк О. В. Доказова внутрішня медицина. Вінниця: ДП «ДКФ», 2011. 928 с.

18. Денесюк В. І., Денесюк О. В. Сучасні проблеми фібриляції передсердь. Новости медицины и фармации. 2017. № 7 (618). С. 8–13; № 8 (619) С. 10–13; № 9. С. 18–23.

19. Денесюк В. І., Мороз В. М., Денесюк О. В. Аритмії та блокади серця: 30-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини. К.: Центр ДЗК, 2017. 560 с.

20. Диагностика и лечение заболеваний перикарда: Руководство European Society of Cardiology (2015). Medicine review. 2016. № 1 (39). С. 42–47.

21. Діагностичні, лікувальні та профілактичні алгоритми з внутрішньої медицини: Навч.-метод. посібн. / За ред. В. І. Денесюка. К.: Центр ДЗК, 2015. 152 с.

22. Европейские рекомендации по ведению пациентов с гипертрофической кардиомиопатией: ключевые положения. 2015.

23. Жаринов О. Й., Левчук Н. П. Клінічні характеристики та лікування хворих із персистентною фібриляцією передсердь. Серце і судини. 2012. № 4. С. 122–130.

24. Інфекційний ендокардит: Рекомендації з профілактики, діагностики та лікування інфекційного ендокардиту / Асоціація кардіологів України. К.: Моріон, 2015. 32 с.

25. Коваленко В. М., Несукай О. Г. Лікування клапанних вад серця. Київ, 2017. 61 с.

26. Класифікація, стандарти діагностики та лікування порушень ритму і провідності серця / АКУ, ААУ. Київ, 2016. 135 с.

27. Компендиум. Лекарственные препараты. К.: Морион, 2017.

28. Лоскутов О. А., Шлапак І. П. Гостра серцева недостатність. Новости медицины и фармации. 2014. № 491. С. 5–14.

29. Малая Л. Т., Хворостинка В. Н. Терапия. Харьков: Факт, 2001. 1032 с.

30. Марков Л. М. 100 лет Норману Холтеру (1914–1983). Кардиология. 2015. № 1. С. 59–61.

31. Наказ МОЗ України та НАМН України від 18.03.2013 р. № 211/24 «Про організацію і роботу системи рентгеноваскулярної діагностики та лікування у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 01.04. 2013 р. за № 532/23064.

32. Наказ МОЗ України та НАМН України від 24.07.2013 р. № 621/60 «Про систему кардіологічної допомоги у закладах охорони здоров’я України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України за № 1365/23897 від 09.08.2013 р.

33. Наказ МОЗ України від 02.07.2014 р. № 455. Уніфікований клінічний протокол екстреної первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реанімації. Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST.

34. Нове в аритмології для лікарів за спеціальностями «кардіологія», «загальна практика сімейної медицини», «внутрішні хвороби», «неврологія»: Збірник лекцій / За ред. О. С. Сичова. Київ, 2017. 144 с.

35. Обзор обновленных зарубежных рекомендаций по кардиологии за 2017 год.

36. Обновленные рекомендации Европейского кардиологического общества (ESC) по лечению острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента STAMI-STEMI (2017).

37. Оновлені практичні навики Європейської асоціації серцевого ритму щодо застосування вітамін К-незалежних антикоагулянтів у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь. Укр. кардіол. журнал. 2016; № 1. С. 93–110.

38. Острый инфаркт миокарда у женщин: Научное соглашение / American Heart Association (2016). Мedicine review. 2016. № 2 (40). С. 12–20.

39. Передерій В. Г., Ткач С. М. Основи внутрішньої медицини: у 2 томах. Вінниця: Нова книга, 2009. Т. 1. 640 с.; Т. 2. — 784 с.

40. Превентивна кардіологія: імплементація міжнародних рекомендацій в Україні / В. М. Коваленко, О. Г. Насукай, М. М. Довженко, І. М. Горбась. К.: Моріон, 2015. 104 с.

41. Препараты, вызывающие развитие или ухудшающие течение СН: Научное соглашение American Heart Association (2016). Medicine review 2016. № 4–5 (42–43). Кардиология. С. 50–63.

42. Проект рекомендацій Асоціації кардіологів України про ведення пацієнтів з гострим коронарним синдромом без стійкої елевації сегмента ST, 2014.

43. Проект робочої групи Асоціації кардіологів України з невідкладної кардіології та артеріальної гіпертензії. Артериальная гипертензия. 2011. № 3 (17). С. 64–95.

44. Рекомендації Асоціації кардіологів України з діагностики та лікування клапанних вад серця. Київ, 2013. 52 с.

45. Рекомендації Асоціації кардіологів України щодо ведення пацієнтів із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST. Київ, 2014.

46. Рекомендации Европейского общества кардиологов по диагностике и лечению острой и хронической сердечной недостаточности (избранные положения), 2016. Ліки України. 2016. № 7–8 (203–204). С. 8–12.

47. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2010 року щодо ведення дорослих із природженою вадою серця. Серце і судини. 2012. № 3. С. 5–19; № 4. С. 21–30.

48. Рекомендації Європейського товариства кардіологів 2014 року з ведення пацієнтів з гіпертрофічною кардіоміопатією. Серце і судини. 2015. № 3. С. 30–36; № 4. С. 11–22.

49. Рекомендации по догоспитальной терапии и раннему стационарному лечению пациентов с острой сердечной недостаточностью: Согласованный документ Европейского общества кардиологов. Medicine Review [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.medreview.com.ua.

50. Рекомендації, підготовлені Асоціацією кардіологів України на основі рекомендацій Європейського товариства кардіологів, 2017: Лікування клапанних вад серця. К.: Моріон, 2017. 64 с.

51. Рекомендации ESС по ведению больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (2017). Medicine Review 2017; 4(47); 7–15.

52. Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESС) и Европейской ассоциации кардиальных хирургов (EACTS) при участии Европейской ассоциации интервенционных кардиологов, 2018.

53. Рекомендації Європейського товариства кардіологів (ESС) і Європейського товариства гіпертензії (ESН) з лікування артеріальної гіпертензії, 2018. Новости медицины и фармации в Украине. 2018. № 6 (677). С. 3–5 ; 20–23.

54. Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESС) по лечению сердечно-сосудистых заболеваний у беременных. Кардиология и ревматология. 2016. (586). С. 46–89.

55. Рекомендації з діагностики та лікування екстрасистолічної аритмії та парасистолії Асоціації аритмологів України та робочої групи з порушень ритму серця Асоціації аритмологів України. Аритмологія. 2015. № 2 (14). С. 6–20.

56. Руководство по антибиотикотерапии 2015–2016. Рекомендации по лечению взрослых пациентов. Новости медицины и фармации. 2016. № 586. С. 16–19.

57. Руководство по диагностике и лечению гипертрофической кардиомиопатии: Отчет ACCF/AHA по разработке практических рекомендаций, 2011. Новости медицины и фармации в Украине. 2013. № 4 (455). С. 20–23.

58. Середюк Н. М. Внутрішня медицина / За ред. Є. М. Нейка. К : Медицина, 2009. 1104 с.

59. Рекомендации Европейского общества кардиологов (ESС) и Европейской ассоциации кардиальных хирургов (EACTS) по двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов с ИБС (2017). Medicine Review 2017; 3(46); 14–21.

60. Серцево-судинні захворювання: Класифікація, стандарти діагностики та лікування / За ред. В. М. Коваленко, М. І. Лутая, Ю. М. Сіренка, О. С. Сичова. К.: Моріон, 2018. 224 с.

61. Сычев О. С., Романова Е. Н., Срибная О. В. Возможности фармакологической кардиоверсии у пациентов с пароксизмом фибрилляции предсердий. Аритмология. 2015. № 2 (14). С. 1–8.

62. Сычев О. С., Романова Е. Н., Срибная О. В. Результаты клинического исследования эффективности и безопасности применения пропафенона для сохранения синусового ритма у больных с фибрилляцией предсердий. Аритмологія. 2015. № 1 (13). С. 1–8.

63. Уніфікований протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Хронічна серцева недостатність, 2016. Артеріальна гіпертензія. 2017. № 1 (51). С. 98–123.

64. Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги: Артеріальна гіпертензія, 2016 / Розроблений робочою групою МОЗ України. Артеріальна гіпертензія. 2016. № 3 (47). С. 51–83.

65. Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Легенева гіпертензія у дорослих, 2012. Новости медицины и фармации. 2016. № 586. С. 20–45.

66. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Стабільна ішемічна хвороба серця. Наказ МОЗ України від 02.03.2016 р. № 152.

67. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги: Фібриляція передсердь. Аритмологія. 2017. № 1. С. 6–54.

68. Шлапак І. П., Нетяженко В. З., Галушко О. А. Зупинка серця та серцево-легенева реанімація (ERC-2010). Острые и неотложные состояния в практике врача. 2014. № 1. С. 280.

69. Шостак Н. А., Клименко А. А. Дилатационная кардиомиопатия: вопросы классификации и диагностики. Consilium Medicum Ukraina. 2011. № 2. C. 12–15.

70. AСС/AHA/ESС guidelines for the management of patіents wіth atrіal fіbrіllatіon. Europ. Heart J. 2006. № 27. Р. 1979–2030.

71. Denesiuk V. I., Denesiuk E. V. The use of improved working clinical and prognostic classification of life-threatening arrhythmias and heart blocks in different cardiovascular disease (reported аnd own findings). The Pharma Innovation Journal. 2015. Vol. 4 (10). P. 61–63.

72. EHRA (2015). Применение новых пероральных антикоагулянтов при неклапанной фибрилляции предсердий. European Heart Rhythm Association (2015). Medicine review. Кардиология. 2016. № 1 (39). С. 54–62.

73. ESC (2015): Диагностика и лечение заболеваний перикарда: Руководство Society of Cardiology (2015). Мedicine review. Кардиология. 2016. № 1 (39). С. 42–47.

74. ESC (2015): Руководство Европейского общества кардиологов по профилактике, диагностике и лечению инфекционного эндокардита (2015): Краткий обзор рекомендаций. Medicine review. Кардиология. 2016. № 1 (39). С. 4–13.

75. Раоlо Рlatini et al. Тактика ведения больных с артериальной гипертензией и повышенной частотой сердечных сокращений: Положения второй консенсусной конференции, одобренной Европейским обществом гипертензии. Артеріальна гіпертензія. 2016. № 3 (47). С. 38–51.

76. Patel М., Саlhoon J. et al. Належна практика реваскуляризації міокарда в пацієнтів з гострим коронарним синдромом. Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія. 2017. № 3.

77. Pitt B., Loscalzo J., Manuak J. et al. Сравнительная эффективность гиполипидемического действия розувастатина и аторвастатина у больных с острым коронарным синдромом: Результаты открытого рандомизированного клинического исследования ДГТФК. Доказательная кардиология. 2012. № 2. С. 15–21.

Спеціалізований мобільний додаток
для пошуку інформації про лікарські препарати
Наведіть камеру на QR-код, щоб завантажити
На нашому сайті застосовуються файли cookies для більшої зручності використання та покращенняя роботи сайту. Продовжуючи, ви погоджуєтесь з застосуванням cookies.
Developed by Maxim Levchenko