ARGININUM (АРГІНІН)


амінокислота, що належить до класу умовно незамінних амінокислот; активний і різнобічний клітинний регулятор численних життєво важливих функцій організму, виявляє важливі в критичному стані організму протекторні ефекти; спричиняє антигіпоксичну, мембраностабілізуючу, цитопротекторну, антиоксидантну, антирадикальну, дезінтоксикаційну активність, є активним регулятором проміжного обміну і процесів енергозабезпечення, відіграє певну роль у підтриманні гормонального балансу в організмі; збільшує вміст у крові інсуліну, глюкагону, соматотропного гормону і пролактину, бере участь у синтезі проліну, поліаміну, агматину, включається в процеси фібриногенолізу, сперматогенезу, чинить мембранодеполяризуючу дію; один із основних субстратів у циклі синтезу сечовини в печінці; гіпоамоніємічний ефект реалізується шляхом активації перетворення аміаку в сечовину; чинить гепатопротекторну дію; субстрат для NО-синтази - ферменту, що каталізує синтез оксиду азоту в ендотеліоцитах; активує гуанілатциклазу, підвищує рівень циклічного гуанідинмонофосфату в ендотелії судин, зменшує активацію й адгезію лейкоцитів, тромбоцитів до ендотелію судин, пригнічує синтез протеїнів адгезії VCAM-1 і MCP-1, запобігаючи утворенню і розвитку атеросклеротичних бляшок, пригнічує синтез ендотеліну-1; пригнічує синтез асиметричного диметиларгініну - потужного ендогенного стимулятора оксидативного стресу; стимулює діяльність вилочкової залози, що продукує Т-клітини, регулює вміст глюкози в крові під час фізичного навантаження; чинить кислотоутворювальну дію і сприяє корекції кислотно-лужної рівноваги.

Developed by Maxim Levchenko